Infraštruktúra | KPMG | SK
close
Share with your friends

Infraštruktúra

Infraštruktúra

Investície do budovania infraštruktúry sa považujú za dôležitý faktor pre zvyšovanie zamestnanosti a ekonomický rast ekonomiky Slovenskej republiky

Investície do budovania infraštruktúry sa považujú za dôležitý faktor

Infraštruktúra ako aktíva, využívané na poskytovanie služieb, ktoré podporujú hospodársky rast a významný rozvoj spoločnosti, sú pre KPMG z pohľadu sektorov nasledovné odvetvia:

 • Doprava (cesty, železnice, letiská, prístavy atď.),
 • Voda (vodárne a kanalizácie, priemyselné využitie atď.),
 • Mestá a regióny,
 • Sociálna infraštruktúra (telekomunikácie & broadband, pošta, nemocnice, školy, vládne budovy a stavby atď.),
 • Infraštruktúra nerastných zdrojov (ropa, zemný plyn, bane atď.),
 • Energetika (výroba, preprava a distribúcia).

Odhaduje sa, že cca. 57 biliónov amerických dolárov investícií bude potrebných do roku 2050 k udržaniu globálneho hospodárskeho rastu a KPMG firmy vedia, čo to znamená dostať hodnotu z týchto aktív a programov.

Vďaka rozsiahlym skúsenostiam vo väčšine sektorov a krajín po celom svete, a tým, že spájame rad disciplín ako sú ekonomika, financovanie projektov, projektové riadenie, strategické poradenstvo, dane a účtovníctvo, môžu naši odborníci poskytnúť akčný prehľad a trvalo poskytovať komplexné poradenstvo a efektívne výsledky. To pomáha našim klientom z verejného aj súkromného sektora ako sú vládne organizácie, dodávatelia infraštruktúry, jej prevádzkovatelia a investori uspieť v celom životnom cykle projektov od vytvorenia stratégie, obstarania a financovania, vybudovania a dodania, investovania až po prevádzku a riadenie výkonnosti.

Od počiatočných posúdení príležitostí až po dodávku jednotlivých projektov, kombinuje sieť skúsených KPMG odborníkov globálne osvedčené odvetvové postupy s lokálnou know-how, s cieľom úspešne podporovať našich klientov v každom kroku tohto procesu.

Príklady profesionálnych služieb, ktoré KPMG poskytuje svojim klientom v oblasti rozvoja infraštruktúry:

 • Trhové analýzy vrátane analýz konkurenčného prostredia
 • Strategické plánovanie projektu infraštruktúry vrátane biznis plánu
 • Štúdie realizovateľnosti vrátane analýzy finančných nákladov a prínosov (CBA)
 • Nastavenie rámca projektového manažmentu vrátane komunikačnej stratégie
 • Finančné modelovanie vrátane analýz potrieb (re)financovania (napr. PPP)
 • Sprostredkovanie povolení a podporných nástrojov zo strany verejných inštitúcií
 • Vytvorenie výberových kritérií hodnotenia projektov
 • Príprava dokumentácie pre verejné obstarávanie (VO) a výberové konania (VK)
 • Riadenie VO a VK
 • Manažment vytvorenia konzorcia dodávateľov, prevádzkovateľov resp. investorov
 • Hodnotenie ponúk vo VO a VK
 • Riadenie zmluvných rokovaní
 • Due diligence
 • Štruktúrovanie projektu v oblasti finančného manažmentu a daní
 • Identifikácia (spolu)investorov
 • Riadenie projektovej kancelárie vrátane riadenia vzťahov medzi (spolu)investormi a zmluvnými stranami
 • Pomoc pri získavaní kapitálu (investičné/kapitálové trhy/PPP)
 • Investičná a alokačná stratégia
 • Audit a daňová súlad
 • Valuácie
 • Príprava a riadenie IPO
 • Plánovanie a stratégia prevádzky
 • Manažment HIM a biznis výkonnosti.

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať