Prehlásenie o ochrane súkromia | KPMG | SK

Prehlásenie o ochrane súkromia

Prehlásenie o ochrane súkromia

Aktualizované - jún 2017

Zámerom spoločnosti KPMG je ochrana súkromia, dôverných informácií a osobných údajov, ktoré jej boli zverené. V rámci tohto základného záväzku sa KPMG zaviazalo zaistiť zodpovedajúcu ochranu a využívanie osobných údajov (niekedy sú tiež označované „osobne identifikovateľné informácie“ či „OII“), ktoré KPMG získalo zberom informácií prostredníctvom svojich webových stránok.
KPMG má záujem zhromažďovať iba tie osobné informácie, ktoré návštevníci dobrovoľne poskytnú na našich webových stránkach, a to tak, aby sme mohli týmto osobám ponúknuť informácie a/alebo služby, prípadne informácie o pracovných príležitostiach v našej spoločnosti. Prečítajte si prosím toto Prehlásenie o ochrane súkromia (Privacy Statement) (ďalej len „Prehlásenie o ochrane súkromia“), ak sa chcete dozvedieť viac o tom, akým spôsobom uskutočňuje naša spoločnosť zber, využitie, zdieľanie a ochranu osobne identifikovateľných informácií, ktoré sme získali.

1. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Členské spoločnosti KPMG Slovensko spol. s r.o., so sídlom: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 348 238, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 4864/B, KPMG Slovensko Advisory, k.s., so sídlom: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 403 419, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka: 272/B, KPMG Valuation s.r.o., so sídlom: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 44 744 820, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 58279/B, a KPMG Legal s.r.o., so sídlom: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 47 238 623, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 81210/B (ďalej len „spoločnosti KPMG“) sú povinné podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, získať súhlas na spracovanie osobných údajov.

Schválením (odoslaním) tohto formulára dávate svoj výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre PR a marketingové účely, zasielanie obchodných oznámení, marketingových materiálov, publikácií a pozvánok na odborné semináre, konferencie a iné spoločenské podujatia na vašu e-mailovú adresu osobou, ktorá spravuje a spracúva vaše osobné údaje, t.j. vyššie uvedené spoločnosti KPMG. Zároveň udeľujete výslovný súhlas na spracovanie a prenos vašich osobných údajov medzi členskými spoločnosťami siete KPMG a spoločnosti Mailigen LTD, Baznicas street 31-15, Riga, Lotyššsko, REG number: 40103708475, VAT number: LV401037084475 ako prevádzkovateľa mailingového nástroja. Schválením (odoslaním) tohto formulára potvrdzujete, že ste boli informovaný o vašich právach podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, týkajúcich sa spracovania osobných údajov, menovite práva subjektov, ktorých údaje sú spracúvane na prístup a overenie ich osobných údajov, dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov a možnosti požadovať zmazanie osobných údajov. Taktiež potvrdzujete správnosť a presnosť vami poskytnutých údajov.

Súhlas je poskytovaný na neurčitý čas, avšak najdlhšie na čas, nevyhnutný na dosiahnutie účelu takéhoto spracovania. Vaše osobné údaje budú spracované výhradne v rámci vyššie uvedeného rozsahu určenom vami, alebo v rozsahu podľa tohto Prehlásenia o ochrane súkromia alebo potrebnom na dosiahnutie účelu spracovania.

2. Zhromažďovanie a používanie osobných údajov

Vaše osobné údaje získame len za predpokladu, že sa ich rozhodnete poskytnúť – napr. keď KPMG poskytnete dobrovoľne a z vlastnej vôle údaje za tým účelom, aby sme vás mohli kontaktovať prostredníctvom e-mailu, alebo keď sa zaregistrujete pre určitý druh služieb. V niektorých prípadoch je možné, že ste svoje OII poskytli KPMG už skôr (napr. ak ste bývalým zamestnancom). Ak sa rozhodnete zaregistrovať alebo prihlásiť na KPMG webovú stránku použitím systému jednotného prístupu tretej strany, ktorý overuje vašu totožnosť a prepája vaše prístupové údaje do sociálnych médií (napr. LinkedIn, Google alebo Twitter) s KPMG, zhromaždíme akékoľvek informácie alebo obsah potrebné na registráciu alebo prihlásenie, ktoré ste poskytovateľovi sociálnych médií povolili s nami zdieľať, ako napríklad vaše meno a emailovú adresu. Iné informácie, ktoré zhromaždíme môžu závisieť na nastaveniach ochrany súkromia, ktoré ste nastavili u svojho poskytovateľa sociálnych médií, preto si prosím skontrolujte prehlásenie ochrany súkromia alebo smernicu príslušnej služby.

Registráciou a/alebo poskytnutím osobných údajov KPMG súhlasíte s použitím týchto informácií v súlade s týmto Prehlásením o ochrane súkromia. Vaše osobné údaje nebudú používané na iné účely, pokiaľ nám na takéto použitie neposkytnete súhlas alebo ak takéto použitie predpisujú alebo umožňujú právne predpisy alebo profesionálne štandardy. Napríklad, ak sa registrujete na KPMG webovú stránku a poskytnete informácie o svojich preferenciách, použijeme tieto informácie na personalizovanie vášho používateľského zážitku.V prípade registrácie alebo prihlásenia použitím jednotného prístupu tretej strany vás môžeme identifikovať ako rovnakého používateľa na rôznych zariadeniach, ktoré používate a personalizovať váš používateľský zážitok na ostatných KPMG stránkach, ktoré navštívite. Pokiaľ nám zašlete prehľad informácií o vás či váš životopis (CV) v prípade, že sa chcete uchádzať o pracovnú pozíciu v KPMG, použijeme nevyhnutné množstvo informácií, ktoré ste nám poskytli k tomu, aby sme vašu žiadosť priradili k zodpovedajúcim voľným pracovným pozíciám v KPMG.

V niektorých prípadoch, ak ste sa zaregistrovali pre určitú službu, môžeme vašu e-mailovú adresu dočasne uchovať, pokým nám nie je doručené potvrdenie o vami poskytnutých informáciách e-mailom (napr. ak zašleme e-mail na vami poskytnutú adresu pri registrácii na potvrdenie prihlásenia sa na odber noviniek).

KPMG všeobecne zhromažďuje len osobné údaje ktoré sú nevyhnutné na splnenie vašej požiadavky. Ak sú potrebné ďalšie, nepovinné údaje budete o tom informovaný na mieste, kde sa tieto údaje zhromažďujú.

KPMG zhromažďuje „citlivé“ osobné údaje iba vtedy, keď príslušné osoby dobrovoľne poskytnú takéto informácie a vyjadria súhlas na spracovanie podľa tohto Prehlásenia o ochrane súkromia alebo ak to predpisujú alebo umožňujú právne predpisy alebo profesionálne štandardy. Citlivé informácie zahŕňajú osobné údaje o rase, etnickom pôvode, politickom presvedčení, členstve v odborových organizáciách, náboženskom alebo podobnom presvedčení, fyzickom alebo duševnom zdraví, sexuálnom živote alebo údajoch v registri trestov. Poskytovanie citlivých informácií KPMG zvážte a za žiadnych okolností neposkytujte KPMG citlivé informácie ak nesúhlasíte s ich použitím na legitímne obchodné účely a nesúhlasíte s prenosom a uchovaním takýchto informácii v databázach KPMG. Ak máte akékoľvek otázky o tom, či poskytnutie citlivých informácií KPMG je alebo môže byť potrebné alebo vhodné na konkrétne účely, prosím kontaktujte KPMG na adrese privacy@kpmg.sk.

2.1 Automatické zhromažďovanie osobných údajov
V niektorých prípadoch KPMG a ich poskytovatelia služieb používajú cookies, webové majáky a iné technológie na automatické zhromažďovanie niektorých druhov informácií pri návšteve našich stránok a rovnako aj prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Zhromažďovanie týchto informácií nám umožňuje personalizovať váš internetový zážitok, skvalitniť výkonnosť, použiteľnosť a efektivitu webových stránok KPMG a zmerať efektivitu našich marketingových aktivít.

2.1.1 IP adresy

IP adresa je číslo pridelené vášmu počítaču vždy, keď sa pripojíte na internet. Umožňuje počítačom a serverom rozoznávať sa a navzájom spolu komunikovať. IP adresy, z ktorých sa návštevníci webových stránok zdajú pripájať, môžu byť zaznamenávané pre účely bezpečnosti IT a pre účely diagnostiky systému. Tieto údaje môžu byť tiež využité v súhrnnej forme k uskutočneniu analýzy trendov webových stránok a ich výkonnosti.

2.1.2 Cookies

Cookies môžu byť umiestnené na váš počítač alebo zariadenie s prístupom na internet kedykoľvek, keď navštívite naše webové stránky. To umožňuje stránke pamätať si váš počítač alebo zariadenie a slúži viacerým účelom.

Na niektorých našich webových stránkach sa zobrazí oznamovacia lišta požadujúca váš súhlas na zhromažďovanie cookies. Ak súhlas neposkytnete, váš počítač alebo zariadenie s prístupom na internet nebude zaznamenávané na účely súvisiace s marketingovými aktivitami. Sekundárny typ cookies označovaný ako “user-input” cookies môže byť potrebný na zabezpečenie nevyhnutnej funkcionality. Tieto súbory cookies nebudú blokované pomocou oznamovacej lišty. Váš výber bude uložený v cookie a platí počas 90 dní. Ak si prajete zrušiť svoj výber, môžete tak urobiť odstránením cookies vo vašom prehliadači.

Hoci väčšina prehliadačov prijíma cookies automaticky, v nastaveniach prehliadača si môžete zvoliť prijímanie alebo neprijímanie súborov cookies (častokrát umiestnené vo voľbe Nástroje alebo Nastavenia). Rovnako môžete kedykoľvek zmazať cookies z vášho zariadenia. Chceli by sme vás však upozorniť na to, že v prípade neprijímania cookies je možné, že nebudete môcť využiť všetky prvky našich webových stránok.
Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť v nápovede prehliadača alebo prostredníctvom webových stránok, ako napríklad www.allaboutcookies.org

Nižšie je uvedený zoznam druhov cookies na našich webových stránkach:

Účel
Popis Typ / Platnosť
Kvalita zobrazení

Naše webové stránky sú zhotovené za použitia bežných internetových postupov. Tieto majú vstavané cookies, ktoré napomáhajú kompatibilite (napríklad na identifikáciu druhu prehliadača) a zlepšenie výkonu (napríklad rýchlejšie načítavanie obsahu).

Session

Mažú sa pri zatvorení
prehliadača

Bezpečnosť

Ak sa zaregistrujete na prístup k obmedzenému obsahu, cookies zabezpečujú aby vaše zariadenie bolo pripojené počas celého trvania vašej návštevy, k registrácii je požadované používateľské meno a heslo.

Session

Mažú sa pri zatvorení prehliadača

Nastavenia stránok

Cookies si taktiež môžu zapamätať vaše nastavenia webovej stránky (napr. jazyk) alebo sa pokúsiť zlepšiť vaše používateľské prostredie (napr. osobným pozdravom alebo obsahom). Uvedené sa týka webstránok, na ktoré ste sa zaregistrovali alebo ste si vytvorili účet.

Session

Mažú sa pri zatvorení
prehliadača

Analytický
Používame niekoľko analytických nástrojov tretích strán, aby sme porozumeli používaniu našich stránok návštevníkmi. To nám umožňuje zlepšiť kvalitu a obsah na kpmg.com pre našich návštevníkov. Súhrnné štatistické údaje zahŕňajú položky ako sú počet návštev alebo počet zobrazení stránok a odkazov na naše stránky a pod. Ďalšie podrobnosti o našom používaní Google Analytics nájdete nižšie.

Trvalé

Automaticky vymazané po
dvoch rokoch od poslednej návštevy webu kpmg.com

Spätná väzba návštevníkov

Používame nástroj tretej strany na výzvu k spätnej väzbe vybraného počtu návštevníkov. Cookies sú používané, aby sa zabránilo opakovanej výzve návštevníkov.
Prvý cookie (1) je nastavený pre prípad, ak návštevník nie je vyzvaný na účasť v prieskume, aby návštevníci neboli vyzývaní k účasti v prieskume po prvom zobrazení webovej stránky.
Druhý cookie (2) je nastavený, ak je návštevník vyzvaný na účasť v prieskume, aby nebol opakovane vyzvaný na účasť v prieskume v priebehu 90 dní.

1 Session
Mažú sa pri
zatvorení prehliadača

2 Trvalé
Automaticky vymazané po 90 dňoch od zobrazenia prieskumu

Zdieľanie na sociálnych sieťach
Používame widgety sociálnych médií tretích strán a tlačidlá, ktoré vám umožnia využiť ďalšiu funkcionalitu na zdieľanie obsahu z našich stránok na stránky sociálnych médií a e-mail. Použitie týchto widgetov alebo tlačidiel môže vyžadovať použitie cookies na vašom zariadení za účelom jednoduchšieho použitia ich služieb, na zobrazenie vašej interakcie na webovej stránke (napr. aktualizovanie cache počtu zdieľaní na sociálnych médiách) a zaznamenať údaje o vašej aktivite naprieč Internetom a na našich webových stránkach. Odporúčame vám, aby ste si prečítali informácie o ochrane osobných údajov každého poskytovateľa týchto služieb pred ich použitím. Ďalšie informácie o našom využívaní widgetov sociálnych médií a aplikácií nájdete nižšie

Trvalé

Automaticky vymazané po
dvoch rokoch od návštevy webovej stránky kpmg.com


Ďalšie nástroje tretích strán a widgety môžu byť použité našimi jednotlivými webovými stránkami na poskytnutie dodatočnej funkcionality. Používanie týchto nástrojov alebo widgetov môže umiestniť cookie na vaše zariadenie za účelom zjednodušenia ich používania a zabezpečenia, aby vaša interakcia bolo na našich webových stránkach správne zobrazená.

Samotné cookies nám neumožňujú zistiť vašu e-mailovú adresu alebo akýmkoľvek iným spôsobom vás identifikovať. V našich analytických správach môžeme získať iné identifikátory ako IP adresy, avšak v tomto prípade je účelom identifikácia počtu unikátnych návštevníkov na našich webových stránkach a geografický pôvod návštevníckych trendov, a nie identifikácia jednotlivých návštevníkov.

POUŽÍVANÍM NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNOK ALEBO VLOŽENÍM VAŠICH PRÍSTUPOVÝCH ÚDAJOV NA VSTUP DO ROZHRANIA PRE REGISTROVANÝCH POUŽÍVATEĽOV SÚHLASÍTE S NAMI REALIZOVANÝM UMIESTNENÍM COOKIES NA VÁŠ POČÍTAČ ALEBO ZARIADENIE S PRÍSTUPOM NA INTERNET.

2.1.3 Google Analytics

KPMG používa Google Analytics. Viac informácií používaní Google Analytics KPMG nájdete tu: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Za účelom poskytnutia možností návštevníkom webových stránok o spôsobe zhromažďovania údajov prostredníctvom Google Analytics, Google vyvinul doplnok Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Tento doplnok komunikuje s javascriptovým kódom Google Analytics (ga.js) a umožňuje tak nastaviť, aby údaje o návšteve webovej stránky neboli odosielané Google Analytics. Google Analytics Opt-out Browser Add-on nezabráni odosielaniu informácií samotnej webovej stránke alebo iným analytickým službám.

2.1.4 Webové majáky

Webový maják je malý obrazový súbor umiestnený na webovej stránke, ktorý je možné využiť pre zber určitých informácií z vášho počítača, ako napríklad jeho IP adresy, času prehliadania obsahu stránky, typu prehliadača a existencie cookies, už skôr nastavených týmto serverom. KPMG používa webové majáky výhradne v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

KPMG či ich poskytovatelia webových služieb môžu využívať webové majáky k sledovaniu efektivity webových stránok tretích osôb, ktoré nám poskytujú služby spojené s náborom nových zamestnancov či marketingové služby, či tiež k zberu súhrnných štatistických informácií o návštevnosti webových stránok a k správe cookies.

Máte možnosť vyradiť niektoré webové majáky z prevádzky tým, že odmietnete nastavenie s nimi spojených cookies. Webový maják môže i napriek tomu zaznamenať anonymnú návštevu z vašej IP adresy, ale informácia nebude zaznamenaná do cookie súboru.

V niektorých z našich newsletterov či ďalších foriem komunikácie môžeme zaznamenávať konanie príjemcov ako napríklad počet otvorení emailu prostredníctvom vložených odkazov obsiahnutých v e-mailoch. Zber týchto informácií uskutočňujeme preto, aby sme posúdili záujem užívateľov a zlepšili ich budúce užívateľské zážitky.

2.1.5 Lokalizačné nástroje

KPMG môže zhromažďovať a použiť zemepisné umiestnenie vášho počítača alebo mobilného zariadenia. Tieto lokalizačné údaje sú zhromažďované za účelom poskytnúť vám informácie týkajúce sa služieb, ktoré by pre vás mohli byť zaujímavé na základe vašej zemepisnej polohy a na zlepšenie našich produktov a služieb založených na využívaní polohy.

2.2  Widgety sociálnych médií a aplikácie

Webové stránky KPMG môžu obsahovať funkciu, ktorá umožní zdieľanie prostredníctvom aplikácií sociálnych médií, ako napr. Facebook tlačidlo Páči sa mi a Twitter widget. Tieto aplikácie sociálnych médií môžu zhromažďovať a používať informácie týkajúce sa vášho používania webových stránok KPMG (pozri podrobnosti o cookies na sociálnych sieťach vyššie). Akékoľvek osobné údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom takýchto aplikácií sociálnych médií môžu byť zhromažďované a použité ostatnými členmi danej aplikácie sociálnych médií a takéto interakcie sú upravené zásadami ochrany osobných údajov spoločností poskytujúcich predmetnú aplikáciu. Nedisponujeme kontrolou nad týmito spoločnosťami a nenesieme zodpovednosť za použitie vašich osobných údajov zo strany týchto spoločností.

Navyše, webové stránky KPMG môžu prevádzkovať blogy, fóra, crowd-sourcing a iné aplikácie alebo služby (spolu “funkcie sociálnych médií). Úlohou funkcií sociálnych médií je uľahčiť zdieľanie vedomostí a obsahu. Akékoľvek osobné údaje, ktoré poskytnete na ktorejkoľvek funkcii sociálnych médií môžu byť zdieľané s ostatnými užívateľmi tejto funkcie sociálnych médií (ak nie je uvedené inak, v mieste zhromažďovania), nad ktorými môžeme mať obmedzenú alebo žiadnu kontrolu.

2.3 O deťoch

KPMG chápe dôležitosť ochrany súkromia detí, a to obzvlášť v online prostredí. Predovšetkým, naše webové stránky nie sú cielene určené a zamerané na deti mladšie ako 13 rokov. Naša filozofia spočíva v tom, že nikdy vedome neuskutočňujeme zhromažďovanie informácií o osobách mladších ako 13 rokov a neuchovávame údaje o nich, s výnimkou situácie, keď sa jedná o súčasť zákazky poskytovania našich odborných služieb.

3. Zdieľanie a prevod OII

Nesprístupňujeme osobné informácie tretím osobám, ktoré nie sú našimi sesterskými spoločnosťami, s výnimkou prípadov, keď je to potrebné pre naše oprávnené profesionálne alebo obchodné potreby, pre vykonanie vašich požiadaviek a/alebo pokiaľ to vyžadujú alebo umožňujú právne predpisy či profesionálne štandardy.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že v niektorých prípadoch môže spoločnosť KPMG sprístupniť vaše osobne identifikovateľné informácie v nutnom rozsahu rôznym tretím osobám či poskytovateľom služieb alebo predajcom, ktorí pracujú v našom zastúpení tak, aby nám pomohli splniť vaše požiadavky.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ďalej môže KPMG presúvať určité osobne identifikovateľné informácie v nutnom rozsahu cez zemepisné hranice ostatným členským firmám z medzinárodnej siete KPMG či tretím osobám, ktoré s nami spolupracujú či pracujú v našom zastúpení. KPMG môže tiež uchovávať OII v inej zemi, než v ktorej sídlite. Poskytnutím svojich OII na webových stránkach KPMG súhlasíte s tým, že vaše údaje budú prenášané cez hranice a/alebo uchovávané mimo územia danej krajiny, a to aj prípadne v krajinách, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov podľa príslušnej legislatívy.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že KPMG môže OII tiež dať k dispozícii v súvislosti s predajom, postúpením či iným druhom prevodu firmy vlastníka týchto webových stránok, ku ktorým sa údaje vzťahujú na tretiu osobu, v rámci reakcie na požiadavky vlády alebo súdnych orgánov, ale taktiež v prípadoch, keď to bude vyžadovať zákon, súdne príkazy alebo vládne predpisy.

Takéto zverejnenie OII môže byť napríklad nutné pre účely auditu ochrany súkromia, či bezpečnostného auditu a/alebo pre vyšetrovanie či reagovanie na sťažnosti či prípady ohrozenia bezpečnosti. KPMG nepredáva OII tretím osobám. KPMG taktiež nebude prenášať OII, ktoré jej poskytnete žiadnym tretím osobám na ich využitie v oblasti priameho marketingu.

4. Možnosti

Máte niekoľko možností, ako využívať webové stránky KPMG. Všeobecne sa dá povedať, že v prípade, že navštívite webové stránky KPMG, nie ste povinný poskytnúť nám žiadne OII, avšak pokiaľ budete chcieť ďalšiu informáciu o našich službách a akciách, ktoré usporadúvame, môže byť ich odovzdanie podmienené poskytnutím určitých OII. Niektoré webové stránky KPMG vás tiež môžu požiadať o povolenie na využitie vašich OII a je na vás, či s ich využitím budete súhlasiť alebo ich odmietnete. Ak sa zaregistrujete na účely určitej služby či zasielanie určitého oznámenia, ako napríklad pre účely pravidelného doručovania e-newsletteru, máte možnosť kedykoľvek vašu registráciu k tejto službe zrušiť, a to tak, že budete postupovať podľa inštrukcií , ktoré sú obsiahnuté v každej správe. Pokiaľ sa rozhodnete zrušiť svoju registráciu k určitej službe, či zasielaniu určitých oznamov, budeme postupovať tak, aby sme vaše údaje odstránili čo najskôr. Aj napriek tomu je však možné, že vás ešte pre tým, než budeme vašu žiadosť schopní spracovať, požiadame o dodatočné informácie.

Ako bolo uvedené vyššie v časti „Cookies“, ak si neprajete, aby sa cookies nastavili do vášho prehliadača pri vašom pripojení sa na naše webové stránky, môžete si prenastaviť svoj webový prehliadač, aby odmietal všetky cookies alebo vám ohlásil každý pokus o nastavenie cookie do vášho počítača. Ak sa však rozhodnete pre odmietnutie všetkých cookies, chceli by sme vás upozorniť na skutočnosť, že niektoré časti našich webových stránok v tomto prípade nemusia byť plne funkčné.

5. Prístup

V prípade, že ste poskytli KPMG svoje osobné údaje, máte právo na primeraný prístup k týmto údajom preto, aby ste mohli opraviť akékoľvek prípadné nesprávnosti. Môžete tiež vzniesť požiadavku na aktualizáciu či odstránenie údajov o vašej osobe zaslaním správy na adresu privacy@kpmg.sk. KPMG vyvinie všemožné zodpovedajúce úsilie k tomu, aby realizovalo vašu požiadavku, ak je v súlade s príslušnými právnymi predpismi a profesionálnymi štandardmi.

6. Bezpečnosť a integrita dát

KPMG má nastavené primerané bezpečnostné pravidlá a politiku bezpečnosti s cieľom ochrániť osobné údaje pred stratou, zneužitím, zmenou či zničením. Napriek našej snahe, bezpečnosť nemôže byť garantovaná absolútne voči všetkým hrozbám. Snažíme sa o to, aby prístup k vašim údajom bol obmedzený iba na tie osoby, ktoré ich skutočne potrebujú poznať. Osoby, ktoré majú prístup k týmto údajom, musia dodržiavať pravidlo dôvernosti týchto informácií. Snažíme sa tiež o to, aby sa osobné údaje ponechávali iba na dobu nevyhnutnú k tomu, než zrealizujeme vašu požiadavku, či než nás príslušná osoba, ktorej dané údaje patria nepožiada o ich vymazanie.

7. Odkazy na ďalšie webové stránky

Chceli by sme vás upozorniť na to, že webové stránky KPMG môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky, a to vrátane stránok spravovaných inými členskými spoločnosťami KPMG, na ktoré sa nevzťahuje toto Prehlásenie o ochrane súkromia, ale iné prehlásenia, ktoré sa môžu v niečom odlišovať od tohto Prehlásenia. Odporúčame užívateľom prečítať si prehlásenia o ochrane súkromia na každej navštívenej webovej stránke pred tým, než na nej uvedú akékoľvek osobné údaje.

Registráciou na akejkoľvek KPMG webovej stránke a následným navštívením inej KPMG webovej stránky pri trvajúcom prihlásení, súhlasíte s použitím vašich osobných údajov v súlade s prehlásením o ochrane súkromia KPMG webovej stránky, ktorú navštevujete.

8. Zmeny tohto Prehlásenia o ochrane súkromia

KPMG môže toto Prehlásenie o ochrane súkromia čas od času pozmeniť tak, aby odrážalo naše aktuálne prístupy v oblasti ochrany súkromia. V prípade, že uskutočníme zmeny tohto Prehlásenia, nový „aktualizovaný“ dátum jeho platnosti bude uvedený vo vrchnej časti tejto stránky. Odporúčame vám, aby ste si toto Prehlásenie o ochrane súkromia pravidelne prezreli a informovali sa tak o tom, ako KPMG chráni vaše údaje.

9. Otázky týkajúce sa Prehlásenia a jeho vynútiteľnosť

1 KPMG sa zaväzuje chrániť online súkromie vašich osobných údajov. Ak máte otázky, či pripomienky týkajúce sa toho ako KPMG spravuje vaše osobne identifikovateľné informácie, kontaktujte nás prosím na e-mailovej adrese privacy@kpmg.sk. Túto emailovú adresu môžete využiť aj v prípade, že nám budete chcieť oznámiť vaše prípadné obavy ohľadom súladu s našim Prehlásením o ochrane súkromia.

Ak sú kdekoľvek na tejto webovej stránke použité výrazy „KPMG“, „my“, „naše/náš“ a „nás/nám/nami“, vzťahujú sa tieto na spoločnosti KPMG Slovensko spol. s r.o., KPMG Slovensko Advisory, k.s., KPMG Valuation s.r.o., KPMG Legal s.r.o.