Prehlásenie o ochrane súkromia | KPMG | SK
close
Share with your friends

Prehlásenie o ochrane súkromia

Prehlásenie o ochrane súkromia

Aktualizované - máj 2018

Vážená dotknutá osoba,
radi by sme Vás informovali o tom, akým spôsobom a za akým účelom spracúvame, ako prevádzkovateľ, Vaše osobné údaje (niekedy sú tiež označované „osobne identifikovateľné informácie“ či „OII“), a zároveň by sme Vám chceli priblížiť Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov.
S akýmikoľvek otázkami alebo pri uplatňovaní Vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov sa prosím obracajte priamo na našu zodpovednú osobu, a to prostredníctvom kontaktov uvedených nižšie.
Našim cieľom je v čo najväčšej miere zabezpečiť ochranu súkromia, dôverných informácií a osobných údajov, ktoré nám boli zverené. V rámci tohto základného záväzku sme sa zaviazali zaistiť zodpovedajúcu ochranu a využívanie osobných údajov.

Bližšie údaje o podmienkach, za ktorých spracúvame Vaše osobné údaje, nájdete v nasledujúcich častiach tohto dokumentu.
 

1. Služby executive search

1.1. Kto je prevádzkovateľ?

Prevádzkovateľom osobných údajov je v súlade s príslušnou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o.1, so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 348 238, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 4864/B (ďalej len „KPMG“).

Sme Vám kedykoľvek k dispozícii prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov:

KPMG Slovensko spol. s r.o.
Dvořákovo nábrežie 10
811 02 Bratislava
tel: +421 2 59984 111
kpmg@kpmg.sk; https://home.kpmg.com/sk/sk/home.html


1.2. Ako môžete kontaktovať zodpovednú osobu prevádzkovateľa?

V súvislosti s akoukoľvek otázkou týkajúcou sa spracúvania Vašich osobných údajov prevádzkovateľom a uplatňovania Vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov, prosím neváhajte kontaktovať našu zodpovednú osobu, a to prostredníctvom adresy: privacy@kpmg.sk.

Zodpovednej osobe môžete hlásiť tiež narušenie zabezpečenia ochrany osobných údajov a akékoľvek podozrenie z porušovania práv a povinností v oblasti ochrany osobných údajov.


1.3. Kto môže byť dotknutou osobou?

Dotknutými osobami, ktorých osobné údaje môžeme spracúvať v rámci spracovateľských činností špecifikovaných v tejto informácii, sú najmä nasledovné kategórie:

 • bývalí zamestnanci spoločností patriacich do skupiny KPMG;
 • osoby spĺňajúce kritéria pre pozície, ktoré KPMG pre klientov obyčajne obsadzuje;
 • akýkoľvek vhodní kandidáti na voľnú / obsadzovanú pozíciu.


1.4. Aký je účel a právny základ spracúvania, doba uchovávania, ako získavame Vaše údaje, čo v prípade ich neposkytnutia a kto je ich príjemcom?

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vytvárania databázy potenciálnych kandidátov a následne priameho vyhľadania vhodného kandidáta na obsadenie voľného pracovného miesta v organizácii, ktorá je klientom KPMG, a to v rámci poskytovania služieb Executive search.

Právnym základom uvedených spracovateľských operácií je:

 • v prvom rade náš oprávnený záujem, ktorým je vytváranie databázy potenciálnych kandidátov s cieľom poskytovania služieb Executive search našim klientom (t.j. hľadanie vhodného kandidáta na obsadenie voľného pracovného miesta).
 • následne súhlas dotknutej osoby, v prípade, že potenciálny kandidát v našej databáze vyhovuje požiadavkám na obsadenie konkrétneho voľného pracovného miesta.

Osobné údaje získavame:

 • priamo od Vás, napríklad z Vášho životopisu, ktorý nám zašlete prostredníctvom emailu alebo iných elektronických foriem komunikácie; alebo
 • z verejne prístupných i neverejných registrov a evidencií, najmä z profesných sociálnych sietí; a
  výnimočne aj od tretích osôb, ktoré sú s Vami v rodinnom, zmluvnom, pracovnom alebo obdobnom vzťahu.

Vaše osobné údaje vo všeobecnosti uchovávame po dobu trvania nášho oprávneného záujmu, respektíve po dobu platnosti súhlasu a v súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov) a našim registratúrnym plánom. Doba uchovávania Vašich osobných údajov na dosiahnutie predmetného účelu je 15 rokov a v prípade udelenia súhlasu po dobu v ňom uvedenú alebo do jeho odvolania. Vaše údaje nebudeme uchovávať dlhšie ako je to potrebné.

Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje prevádzkovateľovi. Následkom ich neposkytnutia je ale nemožnosť zaradiť dotknutú osobu do databázy potenciálnych kandidátov na obsadenie voľného pracovného miesta v organizácii, ktorá je klientom KPMG.

KPMG poverilo spracúvaním osobných údajov v rámci tohto účelu spracúvania nasledovného sprostredkovateľa: Dillistone Systems Limited, so sídlom: 50 Leman Street, E1 8HQ London. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje žiadnym ďalším príjemcom.


1.5. Kde spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame na uvedené účely len v Európskej únii. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie neuskutočňujeme.


1.6. Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

Predmetom nášho spracúvania sú osobné údaje bežne uvádzané v životopise (napr. meno, priezvisko, titul, emailová adresa, vzdelanie, história zamestnaní dotknutej osoby).


1.7. Ako spracúvame Vaše osobné údaje?

Spracúvanie Vašich údajov môže byť manuálne, ale aj automatizované, ktoré prebieha v našich informačných systémoch alebo v informačných systémoch našich sprostredkovateľov.

Vaše osobné údaje spracúvame prostredníctvom vybraných zamestnancov KPMG. V tejto súvislosti dbáme o to, aby k Vašim osobným údajom mali prístup len poverení a vyškolení zamestnanci, a aby zachovávali mlčanlivosť o všetkých údajoch (osobných či iných), o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej práce.

V rámci spracúvania osobných údajov nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania.


1.8. Aké sú Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov?

V zmysle príslušnej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov (ak všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak), máte právo:

 • na informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov;
 • na prístup ku svojim osobným údajom, vrátane práva získať kópiu Vašich údajov, ktoré spracúvame;
 • na prenosnosť svojich údajov, ktoré ste nám poskytli (v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte), a ktoré spracúvame automatizovanými prostriedkami na základe Vášho súhlasu; môžete vzniesť požiadavku, aby sme Vaše údaje poskytli inému prevádzkovateľovi (v prípade, že je takýto prenos technicky možný);
 • na opravu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych údajov. Ak je správnosť Vašich údajov sporná, môžete požiadať o obmedzenie ich spracúvania po dobu, kedy budeme ich správnosť overovať;
 • na obmedzenie spracúvania údajov za stanovených podmienok, pri ktorom údaje budeme uchovávať, ale nebudeme ich inak používať;
 • na vymazanie svojich osobných údajov, avšak len v prípadoch stanovených legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov, a to napríklad ak:
  • Vaše údaje už pre nás nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  • namietate spracúvanie Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu a nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami;
  • odvoláte súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov;
 • ak ste udelil(a) súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať a to prostredníctvom našej zodpovednej osoby, osobne alebo s využitím iných kontaktných údajov prevádzkovateľa; odvolanie súhlasu ale nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním;
 • kedykoľvek kontaktovať našu zodpovednú osobu, prostredníctvom kontaktov uvedených v tejto informácii o spracúvaní osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať tiež v prípade, ak si myslíte, že sme porušili Vaše práva vyplývajúce z právnych predpisov na ochranu osobných údajov;
 • ak sa domnievate, že došlo v súvislosti so spracúvaním údajov k porušeniu Vašich práv alebo ste boli priamo dotknutý na svojich právach v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo obrátiť sa na príslušný dozorný orgán (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, adresa Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava – Ružinov, tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk) alebo príslušný súd.


1.9. V čom spočíva Vaše právo namietať?

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu. Námietku môžete vzniesť prostredníctvom našej zodpovednej osoby, osobne alebo s využitím iných kontaktných údajov prevádzkovateľa.

V prípade ak zistíme, že náš oprávnený záujem preváži nad Vašimi záujmami alebo základnými právami a slobodami, môžeme v spracúvaní Vašich osobných údajov pokračovať. Ak bude Vaša námietka uznaná za oprávnenú, nebudeme ďalej Vaše osobné údaje za daným účelom spracúvať.


1.10. Ako často aktualizujeme túto informáciu?

Túto informáciu o spracúvaní osobných údajov priebežne kontrolujeme a môžeme ju príležitostne meniť (najmä s cieľom dodržať súlad s právnymi predpismi a postupmi ochrany osobných údajov).

 

2. Priamy marketing

2.1. Kto je prevádzkovateľ?

Prevádzkovateľom osobných údajov sú v súlade s príslušnou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov nasledovné spoločnosti, vystupujúce v pozícii spoločného prevádzkovateľa:

 • KPMG Slovensko Advisory, k.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 403 417, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 272/B,
 • KPMG Slovensko spol. s r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 348 238, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 4864/B,
 • KPMG Legal s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 238 623, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 81210/B,
 • KPMG Valuation s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 744 820, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 58279/B,(ďalej spolu len „KPMG spoločnosti“).

Sme Vám kedykoľvek k dispozícii prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov:

KPMG Slovensko spol. s r.o.
Dvořákovo nábrežie 10
811 02 Bratislava
tel: +421 2 59984 111
kpmg@kpmg.sk; https://home.kpmg.com/sk/sk/home.html


2.2. Ako môžete kontaktovať zodpovednú osobu prevádzkovateľa?

V súvislosti s akoukoľvek otázkou týkajúcou sa spracúvania Vašich osobných údajov prevádzkovateľom a uplatňovania Vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov, prosím neváhajte kontaktovať našu zodpovednú osobu, a to prostredníctvom adresy: privacy@kpmg.sk.

Zodpovednej osobe môžete hlásiť tiež narušenie zabezpečenia ochrany osobných údajov a akékoľvek podozrenie z porušovania práv a povinností v oblasti ochrany osobných údajov.


2.3. Kto môže byť dotknutou osobou?

Dotknutými osobami, ktorých osobné údaje môžeme spracúvať v rámci spracovateľských činností špecifikovaných v tejto informácii, sú najmä nasledovné kategórie osôb:

 • bývalí zamestnanci KPMG spoločností;
 • obchodní partneri;
 • zamestnanci obchodných partnerov;
 • novinári;
 • potenciálni klienti alebo zamestnanci potenciálnych klientov.


2.4. Aký je účel a právny základ spracúvania, doba uchovávania, ako získavame Vaše údaje, čo v prípade ich neposkytnutia a kto je ich príjemcom?

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom priameho marketingu našich vlastných služieb.

Právnym základom uvedených spracovateľských operácií je náš oprávnený záujem, ktorým je propagácia našich vlastných služieb.

Osobné údaje získavame:

 • priamo od Vás, napríklad z Vašej vizitky, podpisového vzoru, identifikácie v zmluve, či iných dokumentoch, ktoré nám odovzdáte osobne alebo zašlete prostredníctvom emailu alebo iných elektronických foriem komunikácie alebo z údajov, ktoré nám poskytnete pri Vašej účasti na školení organizovanom niektorou z KPMG spoločností; alebo
 • z verejne prístupných i neverejných registrov a evidencií, najmä z obchodného registra, web stránky Vášho zamestnávateľa / pôsobiska; a
 • výnimočne aj od tretích osôb, ktoré sú s Vami v zmluvnom, pracovnom alebo obdobnom vzťahu.

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania nášho oprávneného záujmu a v súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a našim registratúrnym plánom. Doba uchovávania Vašich osobných údajov na dosiahnutie predmetného účelu je 5 rokov; v prípade ak boli Vaše osobné údaje získané v súvislosti s poskytnutím našich služieb, 10 rokov. Vaše údaje nebudeme uchovávať dlhšie ako je to potrebné.

Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje prevádzkovateľovi. Následkom ich neposkytnutia je ale nemožnosť zaradiť dotknutú osobu do zoznam adresátov našich marketingových aktivít (ako napríklad zasielanie nasledovnej komunikácie: newsletter, informácie o významných zmenách v právnej úprave, pozvánky na podujatia organizované KPMG spoločnosťami).

KPMG spoločnosti poverili spracúvaním osobných údajov v rámci tohto účelu spracúvania nasledovného sprostredkovateľa: Mailigen, spoločnosť založená podľa práva Lotyšskej republiky, číslo registrácie: 40103708475, so sídlom: Riga, Aspazijas bulvaris 30, LV-1050. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje žiadnym ďalším príjemcom.


2.5. Kde spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame na uvedené účely len v Európskej únii. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie neuskutočňujeme.


2.6. Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

Predmetom nášho spracúvania osobných údajov je bežná kategória osobných údajov (napr. meno, priezvisko, emailová adresa, pracovná pozícia, zamestnávateľ).


2.7. Ako spracúvame Vaše osobné údaje?

Spracúvanie Vašich údajov môže byť manuálne, ale aj automatizované, ktoré prebieha v našich informačných systémoch alebo v informačných systémoch našich sprostredkovateľov.

Vaše osobné údaje spracúvame prostredníctvom vybraných zamestnancov KPMG spoločností. V tejto súvislosti dbáme o to, aby k Vašim osobným údajom mali prístup len poverení a vyškolení zamestnanci, a aby zachovávali mlčanlivosť o všetkých údajoch (osobných či iných), o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej práce.

V rámci spracúvania osobných údajov nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania.


2.8. Aké sú Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov?

V zmysle príslušnej legislatívy máte právo:

 • na informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov;
 • na prístup ku svojim osobným údajom, vrátane práva získať kópiu Vašich údajov, ktoré spracúvame;
 • na opravu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych údajov. Ak je správnosť Vašich údajov sporná, môžete požiadať o obmedzenie ich spracúvania po dobu, kedy budeme ich správnosť overovať;
 • na obmedzenie spracúvania údajov za stanovených podmienok, pri ktorom údaje budeme uchovávať, ale nebudeme ich inak používať;
 • na vymazanie svojich osobných údajov, avšak len v prípadoch stanovených legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov, a to napríklad ak:

Vaše údaje už pre nás nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
namietate spracúvanie Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu;

 • kedykoľvek kontaktovať našu zodpovednú osobu, prostredníctvom kontaktov uvedených v tejto informácii o spracúvaní osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať tiež v prípade, ak si myslíte, že sme porušili Vaše práva vyplývajúce z právnych predpisov na ochranu osobných údajov;
 • ak sa domnievate, že došlo v súvislosti so spracúvaním údajov k porušeniu Vašich práv alebo ste boli priamo dotknutý na svojich právach v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo obrátiť sa na príslušný dozorný orgán (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, adresa Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava – Ružinov, tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk) alebo príslušný súd.


2.9. V čom spočíva Vaše právo namietať?

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu. Námietku môžete vzniesť prostredníctvom našej zodpovednej osoby, osobne alebo s využitím iných kontaktných údajov prevádzkovateľa.

V prípade vznesenia námietky nebudeme ďalej Vaše osobné údaje za daným účelom spracúvať.


2.10. Ako často aktualizujeme túto informáciu?

Túto informáciu o spracúvaní osobných údajov priebežne kontrolujeme a môžeme ju príležitostne meniť (najmä s cieľom dodržať súlad s právnymi predpismi a postupmi ochrany osobných údajov).

3. Web portal kpmg.sk

3.1. Zhromažďovanie a používanie osobných údajov

3.1.1. Aké údaje zbierame

Vaše osobné údaje získame len za predpokladu, že sa ich rozhodnete poskytnúť, napríklad aby sme vás mohli kontaktovať prostredníctvom e-mailu, alebo keď sa zaregistrujete pre určitý druh služieb. V niektorých prípadoch ste mohli v minulosti poskytnúť svoje OII spoločnosti KPMG (napríklad ak ste bývalý zamestnanec). Ak sa rozhodnete zaregistrovať alebo prihlásiť na webovú stránku spoločnosti KPMG pomocou služby jednotného prihlásenia poskytovaného tretími stranami, kedy je Vaša totožnosť overená a prepojená so sociálnymi médiami (napr. LinkedIn, Google alebo Twitter) s KPMG, budeme zhromažďovať informácie alebo obsah potrebný na registráciu alebo prihlásenie, ktoré ste povolili poskytovateľovi sociálnych médií, aby zdieľal s tretími osobami, napríklad Vaše meno a e-mailovú adresu. Ďalšie informácie, ktoré získame, môžu závisieť od nastavení ochrany osobných údajov, u Vášho poskytovateľa sociálnych médií, takže si prosím skontrolujte nastavenia a prehlásenie o ochrane osobných údajov príslušnej služby, ktorú použijete na prihlásenie. Registráciou a/alebo odoslaním osobných údajov KPMG potvrdzujete, že KPMG môže použiť Vaše osobné údaje v súlade s týmto prehlásením o ochrane súkromia. Vaše osobné údaje sa nepoužijú na iné účely, pokiaľ nezískame Váš súhlas, alebo pokiaľ to nevyžaduje alebo nepovoľuje zákon alebo profesionálne štandardy. Ak sa napríklad zaregistrujete na webovej stránke KPMG a poskytnete informácie o Vašich preferenciách, použijeme tieto informácie na prispôsobenie Vašej návštevy našich stránok. Ak sa zaregistrujete alebo prihlasujete pomocou služby jednotného prihlásenia poskytovaného tretími stranami, môžeme Vás zaregistrovať ako jedného užívateľa na rôznych typoch zariadení, ktoré používate a Vaša návšteva na stránkach KPMG, ktoré navštívite budete prispôsobená Vašim preferenciám. Ak zadáte email na zasielanie informácií o KPMG, použijeme Vami zadanú emailovú adresu a iné poskytnuté informácie na zasielanie týchto informácií. Pokiaľ nám zašlete či Váš životopis (CV), v prípade, že sa chcete online uchádzať o pracovnú pozíciu v KPMG, použijeme nevyhnutné množstvo informácií, ktoré ste nám poskytli k tomu, aby sme Vašu žiadosť priradili k zodpovedajúcim voľným pracovným pozíciám v KPMG.

V niektorých prípadoch ak ste sa zaregistrovali pre určitú službu, môžeme Vašu e-mailovú adresu dočasne uchovať, pokým nám nie je doručené potvrdenie o Vami poskytnutých informácií e-mailom (napr. ak zašleme e-mail na Vami poskytnutú adresu ako súčasť registrácie na potvrdenie vyžiadania predplatného).


3.1.2. Zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov

KPMG všeobecne spracúva len osobné údaje ktoré sú nevyhnutné na splnenie Vašej požiadavky. Ak sú potrebné ďalšie nepovinné údaje, budete o tom informovaný v čase ich zhromažďovania.

Slovenská právna úprava nám umožňuje spracovávať osobné údaje pokiaľ na to máme zákonný dôvod. Taktiež sa vyžaduje, aby sme Vás s týmito právnymi dôvodmi oboznámili. Vaše údaje budeme spracúvať na základe jedného z uvedených dôvodov:

 • Plnenie zmluvy: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na poskytnutie nášho plnenia na základe zmluvy;
 • Právna povinnosť: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ako napríklad vedenie evidencie pre daňové účely alebo poskytnutie informácií orgánu verejnej moci;
 • Oprávnený záujem: môžeme spracovať Vaše osobné údaje, ak je ich spracovanie nevyhnutné pre dosiahnutie nami sledovaného oprávneného záujmu, ktorým je výkon podnikania, ak nad takýmito záujmami neprevážia Vaše záujmy; alebo
 • Váš súhlas: občas Vás môžeme požiadať o Váš súhlas so spracovaním niektorých Vašich osobných údajov a budeme ich spracovávať iba po Vašom výslovnom súhlase. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať, stačí nás kontaktovať na privacy@kpmg.sk.

KPMG zhromažďuje „citlivé“ osobné údaje iba vtedy, keď dotknuté osoby dobrovoľne poskytnú takéto informácie a dajú nám súhlas k ich spracovaniu podľa tohto Prehlásenia o ochrane súkromia alebo ak to umožňujú právne predpisy alebo profesionálne štandardy. Citlivé informácie zahŕňajú osobné údaje o rase, etnickom pôvode, politickom presvedčení, členstve v odborových organizáciách, náboženskom ale podobnom presvedčení, fyzickom alebo duševnom zdraví, sexuálnom živote alebo údajoch v registri trestov. Poskytovanie citlivých informácií KPMG zvážte a za žiadnych okolností, neposkytujte KPMG citlivé informácie ak nesúhlasíte s ich použitím na legitímne obchodné účely a nesúhlasíte s prenosom a uchovaním takýchto informácii v databázach KPMG. Ak máte akékoľvek otázky o tom, či poskytnutie citlivých informácií KPMG je alebo môže byť potrebné alebo vhodné na konkrétne účely, prosím kontaktujte KPMG na adrese privacy@kpmg.sk.


3.1.3. Automatické zhromažďovanie osobných údajov

V niektorých prípadoch KPMG a ich poskytovatelia služieb používajú cookies, webové majáky a iné technológie na automatické zhromažďovanie niektorých druhov informácií pri návšteve našich stránok a rovnako aj prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Zhromažďovanie týchto informácií nám umožňuje skvalitniť výkonnosť, použiteľnosť a efektivitu webových stránok KPMG a zmerať efektivity našich marketingových aktivít.


3.1.3.1. IP adresy

IP adresa je číslo pridelené Vášmu počítaču vždy, keď sa pripojíte na internet. Umožňuje počítačom a serverom rozoznávať sa a navzájom spolu komunikovať. IP adresy, z ktorých sa návštevníci webových stránok zdajú pripájať, môžu byť zaznamenávané pre účely bezpečnosti IT a pre účely diagnostiky systému. Tieto údaje môžu byť tiež využité v súhrnnej forme k uskutočneniu analýzy trendov webových stránok a ich výkonnosti.


3.1.3.2. Cookies

Cookies môžu byť umiestnené na Váš počítač alebo zariadenie s prístupom na internet kedykoľvek keď navštívite naše webové stránky. To umožní stránke zapamätať si Váš počítač alebo zariadenie a slúži to niekoľkým účelom.

Na našich niektorých webových stránkach sa zobrazí oznamovacia lišta požadujúca Váš súhlas na zhromažďovanie cookies. Ak súhlas neposkytnete, Váš počítač alebo zariadenie s prístupom na internet nebude zaznamenávané na účely súvisiace s marketingovými aktivitami. Sekundárny typ cookies označovaný ako “user-input” cookies môžu byť potrebné na zabezpečenie nevyhnutnej funkcionality. Tieto súbory cookies nebudú blokované pomocou oznamovacej lišty. Váš výber bude uložený v cookie a platí počas 90 dní. Ak si prajete zrušiť svoj výber, môžete tak urobiť odstránením cookies vo Vašom prehliadači.

Hoci väčšina prehliadačov prijíma cookies automaticky, v nastaveniach prehliadača si môžete zvoliť prijímanie alebo neprijímanie súborov cookies (častokrát umiestnené vo voľbe Nástroje alebo Nastavenia). Rovnako môžete kedykoľvek zmazať cookies z Vášho zariadenia. Chceli by sme Váš však upozorniť na to, že v prípade neprijímania cookies, je možné, že nebudete môcť využiť všetky prvky našich webových stránok.

Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť v nápovede prehliadača alebo prostredníctvom webových stránok, ako napríklad www.allaboutcookies.org

Nižšie je uvedený zoznam druhov cookies na našich webových stránkach:

Účel
Popis Typ / Platnosť
Kvalita zobrazení

Naše webové stránky sú zhotovené za použitia bežných internetových postupov. Tieto majú vstavané cookies, ktoré napomáhajú kompatibilite (napríklad na identifikáciu druhu prehliadača) a zlepšenie výkonu (napríklad rýchlejšie načítavanie obsahu).

Session

Mažú sa pri zatvorení
prehliadača

Bezpečnosť

Ak sa zaregistrujete na prístup k obmedzenému obsahu, cookies zabezpečujú aby vaše zariadenie bolo pripojené počas celého trvania vašej návštevy, k registrácii je požadované používateľské meno a heslo.

Session

Mažú sa pri zatvorení prehliadača

Nastavenia stránok

Cookies si taktiež môžu zapamätať vaše nastavenia webovej stránky (napr. jazyk) alebo sa pokúsiť zlepšiť vaše používateľské prostredie (napr. osobným pozdravom alebo obsahom). Uvedené sa týka webstránok, na ktoré ste sa zaregistrovali alebo ste si vytvorili účet.

Session

Mažú sa pri zatvorení
prehliadača

Analytický
Používame niekoľko analytických nástrojov tretích strán, aby sme porozumeli používaniu našich stránok návštevníkmi. To nám umožňuje zlepšiť kvalitu a obsah na kpmg.com pre našich návštevníkov. Súhrnné štatistické údaje zahŕňajú položky ako sú počet návštev alebo počet zobrazení stránok a odkazov na naše stránky a pod. Ďalšie podrobnosti o našom používaní Google Analytics nájdete nižšie.

Trvalé

Automaticky vymazané po
dvoch rokoch od poslednej návštevy webu kpmg.com

Spätná väzba návštevníkov

Používame nástroj tretej strany na výzvu k spätnej väzbe vybraného počtu návštevníkov. Cookies sú používané, aby sa zabránilo opakovanej výzve návštevníkov.
Prvý cookie (1) je nastavený pre prípad, ak návštevník nie je vyzvaný na účasť v prieskume, aby návštevníci neboli vyzývaní k účasti v prieskume po prvom zobrazení webovej stránky.
Druhý cookie (2) je nastavený, ak je návštevník vyzvaný na účasť v prieskume, aby nebol opakovane vyzvaný na účasť v prieskume v priebehu 90 dní.

1 Session
Mažú sa pri
zatvorení prehliadača

2 Trvalé
Automaticky vymazané po 90 dňoch od zobrazenia prieskumu

Zdieľanie na sociálnych sieťach
Používame widgety sociálnych médií tretích strán a tlačidlá, ktoré vám umožnia využiť ďalšiu funkcionalitu na zdieľanie obsahu z našich stránok na stránky sociálnych médií a e-mail. Použitie týchto widgetov alebo tlačidiel môže vyžadovať použitie cookies na vašom zariadení za účelom jednoduchšieho použitia ich služieb, na zobrazenie vašej interakcie na webovej stránke (napr. aktualizovanie cache počtu zdieľaní na sociálnych médiách) a zaznamenať údaje o vašej aktivite naprieč Internetom a na našich webových stránkach. Odporúčame vám, aby ste si prečítali informácie o ochrane osobných údajov každého poskytovateľa týchto služieb pred ich použitím. Ďalšie informácie o našom využívaní widgetov sociálnych médií a aplikácií nájdete nižšie

Trvalé

Automaticky vymazané po
dvoch rokoch od návštevy webovej stránky kpmg.com

Ďalšie nástroje tretích strán a widget môžu byť použité našimi jednotlivými webovými stránkami na poskytnutie dodatočnej funkcionality. Používanie týchto nástrojov alebo widgetov môže umiestniť cookie na vaše zariadenie za účelom zjednodušenia ich používania a zabezpečenia aby vaša interakcia bolo na našich webových stránkach správne zobrazená.

Samotné cookies nám neumožňujú zistiť vašu e-mailovú adresu alebo vás akýmkoľvek iným spôsobom identifikovať. V našich analytický správach môžeme zistiť iné identifikátori ako IP adresy, avšak v tomto prípade je účelom identifikácia počtu unikátnych návštevníkov na našich webových stránkach a geografický pôvod návštevníckych trendov, a nie identifikácie jednotlivých návštevníkov.

POUŽÍVANÍM NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNOK ALEBO VLOŽENÍM VAŠICH PRÍSTUPOVÝCH ÚDAJOV NA VSTUP DO ROZHRANIA PRE REGISTROVANÝCH POUŽÍVATEĽOV SÚHLASÍTE S NAMI REALIZOVANÝM UMIESTNENÍM COOKIES NA VÁŠ POČÍTAČ ALEBO ZARIADENIE S PRÍSTUPOM NA INTERNET.


3.1.3.3. Google Analytics

KPMG používa Google Analytics. Viac informácií používaní Google Analytics KPMG nájdete tu:
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Za účelom poskytnutia možnosti návštevníkom webových stránok o spôsobe zhromažďovania údajov prostredníctvom Google Analytics, Google vyvinul doplnok Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Tento doplnok prostredníctvom javascriptového kódu Google Analytics JavaScript (ga.js) a umožňuje tak nastaviť údaje, ktoré si neželáte odosielať Google Analytics. Google Analytics Opt-out Browser Add-on nezabráni odosielaniu informácií samotnej webovej stránke, alebo iným analytickým službám.


3.1.3.4. Webové majáky

Webový maják je malý grafický obrázok umiestnený na webovej stránke, ktorý je možné využiť pre zber určitých informácií z Vášho počítača, ako napríklad jeho IP adresy, času, kedy prišlo k prehliadaniu obsahu stránky, typu prehliadača a existencie cookies, ktoré boli už skôr nastavených týmto serverom. KPMG používa webové majáky výhradne v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

KPMG či poskytovatelia webových služieb môžu využívať webové majáky k sledovaniu efektivity webových stránok tretích osôb, ktoré nám poskytujú služby spojené s náborom nových zamestnancov či marketingové služby, či tiež k zberu súhrnných štatistických informácií o návštevnosti webových stránok a k správe cookies.

Máte možnosť vyradiť niektoré webové majáky z prevádzky tým, že odmietnete nastavenie s nimi spojených cookies. Webový maják môže i napriek tomu zaznamenať anonymnú návštevu z vašej IP adresy, ale informácia nebude zaznamenaná do cookie súboru.

V niektorých z našich newsletterov, či ďalších foriem komunikácie môžeme potvrdzovať e-mailovú adresu príjemcu prostredníctvom vložených odkazov obsiahnutých v e-maile. Zber týchto informácií uskutočňujeme preto, aby sme posúdili záujem užívateľov a podnietili ich budúci záujem.


3.1.3.5. Lokalizačné nástroje

KPMG môže zhromažďovať a použiť zemepisné umiestnenie Vášho počítača alebo mobilného zariadenia. Tieto lokalizačné údaje sú zhromažďované za účelom poskytnúť vám informácie týkajúce sa služieb, ktoré by pre vás mohli byť zaujímavé na základe vašej zemepisnej polohy a na zlepšenie našich produktov a služieb založených na využívaní polohy.


3.1.4. Widgety sociálnych médií a aplikácie

Webové stránky KPMG môžu obsahovať funkciu, ktorá umožní zdieľanie prostredníctvom aplikácií sociálnych médií, ako napr. Facebook tlačidlo Páči sa mi a Twitter widget. Tieto aplikácie sociálnych médií môžu zhromažďovať a používať informácie týkajúce sa Vášho používania webových stránok KPMG (pozri podrobnosti o cookies na sociálnych sieťach vyššie). Akékoľvek osobné údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom takýchto aplikácií sociálnych médií môžu byť zhromažďované a použité ostatnými členmi tejto aplikácie sociálnych médií a takéto interakcie sú upravené zásadami ochrany osobných údajov spoločností poskytujúcich predmetnú aplikáciu. Nedisponujeme kontrolou nad týmito spoločnosťami a nenesieme zodpovednosť za použitie vašich osobných údajov zo strany týchto spoločností.

Navyše, webové stránky KPMG môžu prevádzkovať blogy, fóra, crowd-sourcing a iné aplikácie alebo služby (spolu “funkcie sociálnych médií). Úlohou funkcií sociálnych je uľahčiť zdieľanie vedomostí a obsahu. Akékoľvek osobné údaje, ktoré poskytnete na ktorejkoľvek funkcii sociálnych médií môžu byť zdieľané s ostatnými užívateľmi tejto funkcie sociálnych médií (ak nie je uvedené inak, v mieste zhromažďovania), nad ktorými môžeme mať obmedzenú alebo žiadnu kontrolu.


3.1.5. O deťoch

KPMG chápe dôležitosť ochrany súkromia detí, a to obzvlášť v online prostredí. Naše webové stránky nie sú predovšetkým cielene určené a zamerané na deti mladšie ako 13 rokov. Naša filozofia spočíva v tom, že nikdy vedome neuskutočňujeme zhromažďovanie informácií o osobách mladších ako 13 rokov a neuchovávame údaje o nich, s výnimkou situácie, keď sa jedná o súčasť zákazky poskytovania našich odborných služieb.

3.2. Možnosti

Máte niekoľko možností, ako využívať webové stránky KPMG. Všeobecne sa dá povedať, že v prípade, že navštívite webové stránky KPMG, nie ste povinný poskytnúť nám žiadne OII, avšak pokiaľ budete chcieť ďalšiu informáciu o našich službách a akciách, ktoré usporadúvame, môže byť ich odovzdanie podmienené poskytnutím určitých OII. Niektoré webové stránky vás tiež môžu požiadať o povolenie na využitie vašich OII a je na vás, či s ich využitím budete súhlasiť alebo ich odmietnete. Ak sa zaregistrujete na účely určitej služby či zasielanie určitého oznámenia, ako napríklad pre účely pravidelného doručovania e-newsletteru, máte možnosť kedykoľvek vašu registráciu k tejto službe zrušiť, a to tak, že budete postupovať podľa inštrukcií , ktoré sú obsiahnuté v každej správe. Pokiaľ sa rozhodnete zrušiť svoju registráciu k určitej službe, či zasielaniu určitých oznamov, budeme postupovať tak, aby sme vaše údaje odstránili čo najskôr. Aj napriek tomu je však možné, že vás ešte pre tým, než budeme vašu žiadosť schopný spracovať, požiadame o dodatočné informácie.

Ako bolo uvedené vyššie, ak si neprajete, aby sa cookies nastavili do Vášho prehliadača pri vašom pripojení sa na naše webové stránky, môžete si pre nastaviť svoj webový prehliadač, aby odmietal všetky cookies alebo vám ohlásil každý pokus o zaslanie cookie do Vášho počítača. Ak sa však rozhodnete pre odmietnutie všetkých cookies, chceli by sme vás upozorniť na skutočnosť, že niektoré časti našich webových stránok v tomto prípade nebudú plne funkčné.


3.3. Prístup

Ak ste poskytli KPMG osobné údaje, máte nasledujúce práva:

Vo väčšine prípadov Právo na prístup a opravu: máte právo na primeraný prístup k Vašim osobným údajom. Toto sa nazýva žiadosť dotknutej osoby na prístup k osobným údajom. Ak sme sa Vám zaviazali poskytnúť osobné údaje, poskytneme ich bez nároku na poplatok. Pred poskytnutím osobných údajov, môžeme od Vás žiadať preukázanie Vašej identity a informácií potrebných na lokalizáciu Vašich údajov. Ak o Vás disponujeme osobnými údajmi, ktoré sú nepresné alebo nesprávne, máte právo žiadať ich opravu.
Namietanie spracovania: máte právo namietať nami spracovávané osobné údaje, a ak ich nie sme naďalej oprávnený používať, právo na výmaz týchto údajov ak ich uchovávame dlho alebo ich spracovanie je zakázané v určitých prípadoch.
Môžete podať žiadosť alebo uplatniť tieto práva na opravu alebo vymazanie osobných údajov zaslaním emailu na privacy@kpmg.sk a my vykonáme potrebné kroky, pokiaľ je to v súlade s právnymi predpismi a profesionálnymi štandardmi.


3.4. Odkazy na iné stránky

Chceli by sme vás upozorniť na to, že webové stránky KPMG môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky, a to vrátane stránok spravovaných inými členskými spoločnosťami KPMG, na ktoré sa nevzťahuje toto Prehlásenie o ochrane súkromia, ale iné prehlásenia, ktoré sa môžu trocha líšiť od tohto Prehlásenia. Odporúčame užívateľom prečítať si prehlásenia o ochrane súkromia na každej navštívenej webovej stránke pred tým, než na ňu uvedú akékoľvek osobné údaje.

Registráciou na ľubovoľnej webovej stránke KPMG a následným prechodom na inú webovú lokalitu spoločnosti KPMG počas prihlásenia, súhlasíte s používaním Vašich osobných údajov v súlade s týmto Prehlásením o ochrane súkromia na webovej stránke spoločnosti KPMG, ktorú navštevujete.

 

4. Zdieľanie a prenos OII

4.1. Prenos tretím stranám

Nezdieľame osobné údaje s neidentifikovanými tretími stranami, okrem prípadu ak je to nevyhnutné na plnenie našich legitímnych profesionálnych a obchodných záujmov, na spracovanie vašich požiadaviek a/alebo ak je to vyžadované alebo dovolené zákonom alebo profesionálnymi štandardmi. To zahŕňa:

 • Naši poskytovatelia služieb: KPMG spolupracuje s renomovanými partnermi, poskytovateľmi služieb a/lebo agentúrami, ktorí môžu spracovať Vaše osobné údaje v našom mene. KPMG prenesie osobné údaje iba tým osobám, ktoré spĺňajú prísne štandardy na spracovanie dát a bezpečnosť. Zdieľame osobné údaje, ktoré im umožňujú poskytnúť ich služby.

V niektorých prípadoch môže KPMG zdieľať vaše OII, ak to umožňuje zákon, s rôznymi spoločnosťami, poskytovateľmi služieb alebo predajcami konajúcimi v našom mene na zabezpečenia splnenia Vašich požiadaviek. Zároveň KPMG môže cezhranične preniesť určité OII inej členskej spoločnosti KPMG alebo mimo tieto spoločnosti, spoločnostiam konajúcim v našom mene. KPMG môže tiež uchovať OII v inej jurisdikcii, ako v ktorej sa nachádzate. Poskytnutím OII online, návštevníci súhlasia s prenosom a uchovávaním OII mimo územia, kde ich poskytli,

 • Ak sa zmení organizačná štruktúra alebo budeme predaný inej spoločnosti: KPMG môže poskytnúť OII v spojitosti s predajom, presunom podnikania strane, ktorej dáta prináležia.
 • Súdy, rozhodcovské súdy a iné orgány verejnej moci: KPMG môže poskytnúť osobné údaje v súvislosti s plnením požiadaviek uvedených orgánov alebo ak je to nevyhnutné v zmysle príslušných právnych predpisov.
 • Audity: obdobné poskytnutie osobných údajov môže byť potrebné pre audit osobných údajov alebo bezpečnosti a/alebo na vyšetrenie alebo preverenie sťažností alebo v prípade bezpečnostných hrozieb.

KPMG môže taktiež preniesť určité osobné údaje mimo EHP spolupracujúcim spoločnostiam alebo spoločnostiam konajúcim v našom mene na účely popísané v tomto prehlásení o ochrane súkromia. KPMG môže osobné údaje uchovávať mimo EHP. Ak to spravíme, tak tieto osobné údaje budú naďalej chránené prostriedkami, ktoré máme dohodnuté v zmluvách s týmito organizáciami mimo EHP, ktoré sú v podobe schválenej Európskou komisiou. Poskytnutím osobných údajov online, návštevníci súhlasia s takýmto cezhraničným prenosom alebo uložením ich osobných údajov.

KPMG nepredáva OII žiadnej tretej strane. KPMG taktiež neprevedie OII, ktoré ste nám poskytli žiadnej tretej strane pre ich marketingové účely.

 

5. Bezpečnosť a integrita dát

KPMG má nastavené primerané bezpečnostné pravidlá a politiku bezpečnosti s cieľom ochrániť osobné údaje pred stratou, zneužitím, zmenou či zničením. Snažíme sa o to, aby prístup k Vašim údajom bol obmedzený iba na tie osoby, ktoré ich skutočne potrebujú poznať. Osoby, ktoré majú prístup k týmto údajom, musia dodržiavať pravidlo dôvernosti týchto informácií. Snažíme sa tiež o to, aby si osobné údaje ponechávali iba na dobu nevyhnutnú k tomu, než zrealizujeme Vašu požiadavku, či žiadosť, či než nás príslušná osoba, ktorej dané údaje patria nepožiada o ich vymazanie. Pre bližšie informácie o uchovávaní poskytnutých osobných údajov, si prečítajte príslušné Informácie o spracúvaní osobných údajov uvedené nižšie.

 

6. Zmeny tohto Prehlásenia o ochrane súkromia

KPMG môže toto Prehlásenie o ochrane súkromia upraviť tak, aby odrážalo naše aktuálne prístupy v oblasti ochrany súkromia. V prípade, že uskutočníme zmeny tohto Prehlásenia, nové „aktualizované znenie“ a dátum jeho účinnosti bude uvedený vo vrchnej časti tejto stránky. Odporúčame vám, aby ste toto Prehlásenie o ochrane súkromia pravidelne kontrolovali a informovali sa tak o tom, ako KPMG chráni vaše údaje.

 

7.Otázky týkajúce sa Prehlásenia a jeho vynútiteľnosť

KPMG sa zaväzuje chrániť Vaše online poskytnuté osobné údaje. Ak máte otázky, či pripomienky týkajúce sa toho ako KPMG spravuje Vaše osobne identifikovateľné informácie, kontaktujte nás prosím na e-mailovej adrese privacy@kpmg.sk. Túto emailovú adresu môžete využiť aj v prípade, že nám budete chcieť oznámiť Vaše prípadné obavy ohľadom súladu s našim Online Prehlásením o ochrane súkromia.

Ak nie ste spokojný s odpoveďou, môžete sa obrátiť s Vašou požiadavkou na zodpovednú osobu, a to zaslaním emailu na privacy@kpmg.sk. Váš email potvrdíme do 14 dní a Vašu požiadavku vybavíme do 3 mesiacov. Vašu požiadavku môžeme akceptovať a implementovať ju medzi práva podľa tohto Prehlásenia o ochrane súkromia alebo ju odmietnuť na základe primeraných dôvodov.

Za každých okolností sa máte právo s Vašou sťažnosťou obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý sa bude Vašou požiadavkou zaoberať.

1 „KPMG,” „my,” „náš” and „nás” odkazuje na KPMG International Cooperative ("KPMG International"), právnická osoba založená podľa švajčiarskeho práva, a/alebo akúkoľvek alebo viaceré z členských spoločností siete KPMG nezávislých a pridružených spoločností KPMG International. KPMG International neposkytuje žiadne klientske služby.