Ειδήσεις για τα ΔΠΧΑ | KPMG | GR

Ειδήσεις για τα ΔΠΧΑ

Ειδήσεις για τα ΔΠΧΑ

Οι πιο πρόσφατες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τα ΔΠΧΑ.

Οι πιο πρόσφατες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τα ΔΠΧΑ.

Η πηγή σας για έκτακτες ενημερώσεις σχετικά με τα ΔΠΧΑ

Η ενημερωτική ΔΠΧΑ σελίδα μας παρουσιάζει τις τελευταίες απόψεις από το Ινστιτούτο ΔΠΧΑ Ελλάδας σχετικά με τα έργα (projects) του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) καθώς και για άλλα θέματα από το διεθνή χώρο της λογιστικής και χρηματοοικονομικής αναφοράς.

Συνδεθείτε μαζί μας