Sự kiện và Hội thảo

Sự kiện và Hội thảo

KPMG hỗ trợ hàng loạt các buổi hội thảo chuyên ngành. Chúng tôi luôn mong muốn chào đón bạn tại các sự kiện này.

KPMG hỗ trợ hàng loạt các hội thảo chuyên ngành. Chúng tôi luôn chào đón bạn ...

Danh sách sự kiện

KPMG hỗ trợ hàng loạt các buổi hội thảo, sự kiện chuyên ngành. Vui lòng theo dõi danh sách các sự kiện đã diễn ra và sẽ được tổ chức bên dưới. Chúng tôi luôn mong muốn đón tiếp Quý Công ty tại các sự kiện này.