Ngành Vận tải và Logistics | KPMG | VN

Ngành Vận tải và Logistics

Ngành Vận tải và Logistics

Chúng tôi tư vấn cho cả doanh nghiệp vận tải nhà nước lẫn tư nhân.

Chúng tôi tư vấn cho cả doanh nghiệp vận tải nhà nước lẫn tư nhân.

Chúng tôi hiểu rõ các động lực thúc đẩy tài chính và hoạt động của ngành vận tải và có thể hỗ trợ khách hàng xử lý tốt các vấn đề đang tồn tại và các vấn đề mới nảy sinh như hợp nhất thị trường, phi điều tiết hóa (deregulation), hợp tác công tư và thu xếp tài chính.

Ấn phẩm

Các báo cáo và các ấn phẩm chuyên ngành thể hiện sự thấu hiểu của chúng tôi...

 
Tìm hiểu

Công nghệ số hóa thay đổi như thế nào?

Đoạn video thảo luận về xu hướng trọng yếu và các nhân tố thành công của ngành.

 
Tìm hiểu

Kết nối cùng chúng tôi

 

Đề nghị Mời thầu

 

Gửi