Ngành Vận tải và Logistics | KPMG | VN

Ngành Vận tải và Logistics

Ngành Vận tải và Logistics

Chúng tôi tư vấn cho cả doanh nghiệp vận tải nhà nước lẫn tư nhân.

Chúng tôi tư vấn cho cả doanh nghiệp vận tải nhà nước lẫn tư nhân.

Chúng tôi hiểu rõ các động lực thúc đẩy tài chính và hoạt động của ngành vận tải và có thể hỗ trợ khách hàng xử lý tốt các vấn đề đang tồn tại và các vấn đề mới nảy sinh như hợp nhất thị trường, phi điều tiết hóa (deregulation), hợp tác công tư và thu xếp tài chính.

Conference

Hội nghị Vận tải Toàn cầu của KPMG 2015

Định vị tương lai

Kết nối cùng chúng tôi

 

Đề nghị Mời thầu

 

Gửi