Bản tin nhanh về Thuế | KPMG | VN
close
Share with your friends

Bản tin nhanh về Thuế

Bản tin nhanh về Thuế

Báo cáo tổng hợp của KPMG Việt Nam về những cập nhật thuế mới nhất.

Báo cáo tổng hợp của KPMG Việt Nam về những cập nhật thuế mới nhất.

Chúng tôi mong rằng bạn sẽ cảm nhận được sự hữu ích của những bản tin nhanh về Thuế của KPMG, và chúng tôi luôn mong muốn những cơ hội để được thảo luận sâu hơn về những vấn đề được trình bày bên dưới và tác động của nó đến doanh nghiệp của bạn.

Để nhận được những bản tin nhanh Thuế và các ấn phẩm khác, vui lòng đăng ký tại đây.

2017

 • Bản tin nhanh về thuế 2017/Ấn phẩm 4: Ngày 19 tháng 6 năm 2017, Quốc hội đã thông qua Luật chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 (“Luật CGCN 2017”). Luật CGCN 2017 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2018 và thay thế Luật chuyển giao công nghệ số 80/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 (“Luật CGCN 2006”)..
 • Bản tin nhanh về thuế 2017/Ấn phẩm 3: Theo quy định tại Thông tư 103/2014/TT-BTC, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2014, thuế nhà thầu sẽ không áp dụng đối với trường hợp giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài hoặc cửa khẩu Viêt Nam có kèm theo điều khoản bảo hành là trách nhiệm và nghĩa vụ của người bán, ngoài ra không có dịch vụ nào thực hiện tại Việt Nam.
 • Bản tin nhanh về thuế/Ấn phẩm số 2: Ngày 12/6/2017, Quốc hội đã thông qua Luật Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (“DNNVV”). Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 
 • Bản tin nhanh về thuế/Ấn phẩm số 1: Doanh nghiệp không được hoàn Thuế Giá trị Gia tăng (“GTGT”) lũy kế phát sinh trước 1/7/2016 nếu chưa kê khai vào chỉ tiêu hoàn thuế trên tờ khai tháng 6/2016 hoặc quý 2/2016.

2016

 • Bản tin nhanh về thuế/Ấn phẩm số 12: Tiếp theo Công văn số 10453/BTC-CST ngày 27/7/2016 (“Công văn 10453”), Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 15888/BTC-CST ngày 07/11/2016 (“Công văn 15888”) gửi các cục thuế địa phương về chính sách thuế Nhà Thầu Nước Ngoài (“NTNN”) đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu.
 • Bản tin nhanh về thuế/Ấn phẩm số 11: Ngày 12 tháng 8 năm 2016, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 130/2016/TT-BTC (“Thông tư 130”) hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Luật về thuế số 106/2016/QH13. Các hướng dẫn của Thông tư 130 chủ yếu khẳng định lại các nội dung của Luật 106 và Nghị định 100 và các công văn hướng dẫn gần đây.
 • Bản tin nhanh về thuế/Ấn phẩm số 10: Trong trường hợp công ty A ở Anh thành lập công ty B ở Hồng Kông để đầu tư vào công ty C tại Việt Nam, nếu công ty A chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty B cho một công ty D tại Anh thì công ty A có phải chịu thuế chuyển nhượng vốn tại Việt Nam hay không?
 • Bản tin nhanh về thuế/Ấn phẩm số 9: Theo hướng dẫn gần đây tại Công văn số 10453/BTC-CST ngày 27/7/2016 (“Công văn 10453”), sau khi tham vấn ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính cho rằng việc doanh nghiệp Việt Nam sử dụng nhãn hiệu hàng hóa ðýợc coi là hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa nhýng không phải là hoạt động chuyển nhýợng quyền sở hữu trí tuệ theo Luật sở hữu trí tuệ.
 • Bản tin nhanh về thuế /Ấn phẩm số 8: Mục đích chung nhất của các FTA là cắt giảm hoặc xóa bỏ theo lộ trình thuế suất thuế nhập khẩu của phần lớn các dòng thuế trong tổng số 9578 dòng thuế tại Biểu thuế nhập khẩu để tiến tới một mức thuế suất chung tối thiểu từ 0% đến 5%.
 • Bản tin nhanh về thuế /Ấn phẩm số 7: Nghị định 100 hướng dẫn Luật thuế sửa đổi số 106/2016/QH13 (“Luật 106”). Nghị định 100 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016.
 • Bản tin nhanh về thuế /Ấn phẩm số 6: Thỏa thuận liên chính phủ (“IGA”) Mô hình 1 giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã chính thức có hiệu lực, theo đó, các tổ chức tài chính tại Việt Nam (“TCTC”) chính thức trở thành các tổ chức tài chính nước ngoài tuân thủ theo IGA mô hình 1.
 • Bản tin nhanh về thuế /Ấn phẩm số 5: Ngày 26 tháng 5 năm 2016, Chính phủ đã thông qua Nghị quyết số 41/NQ-CP quy định một số chính sách mới về ưu đãi thuế nhằm thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tại Việt Nam.
 • Bản tin nhanh về thuế /Ấn phẩm số 4: Thu Ngân sách Nhà nước và các biện pháp về Thuế năm 2016. Mặc dù giá dầu giảm mạnh trong năm 2015 ảnh hưởng lớn đến nguồn thu ngân sách nhà nước, tuy nhiên số liệu của Bộ Tài Chính lại cho thấy tổng thu ngân sách năm 2015 vẫn vượt chỉ tiêu đặt ra gần 8%.
 • Bản tin nhanh về thuế /Ấn phẩm số 3: Quy định mới về văn phòng đại diện và chi nhánh của thương nhân nước ngoài ở Việt Nam – Những thay đổi đáng lưu ý.
 • Bản tin nhanh về thuế /Ấn phẩm số 2: Những thay đổi đáng lưu ý về điều kiện cấp và đối tượng miễn cấp giấy phép lao động của lao động nước ngoài.
 • Bản tin nhanh về thuế /Ấn phẩm số 1: Những thay đổi quan trọng trong chính sách lao động và bảo hiểm bắt buộc từ 2016 - Ảnh hưởng tới chi phí lao động.

 

2015

 • Bản tin nhanh về thuế /Ấn phẩm số 9: Quốc hội Việt Nam ban hành Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (“Luật Doanh nghiệp 2014”), trong đó cho phép các công ty cổ phần có thể lựa chọn cơ cấu tổ chức một Hội đồng.
 • Bản tin nhanh về thuế /Ấn phẩm số 8: Thông tư 195/2015/TT-BTC hướng dẫn thi hành quy định về thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt (“TTĐB”).
 • Bản tin nhanh về thuế /Ấn phẩm số 7: Tiếp theo Nghị định số 12/2015/ NĐ-CP ngày 12 tháng 02 của Chính phủ, ngày 15 tháng 06 năm 2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 92/2015/TT-BTC (“Thông tư 92”) hướng dẫn một số quy định về thuế Thu Nhập Cá Nhân (“TNCN”).
 • Bản tin nhanh về thuế /Ấn phẩm số 6: Tiếp theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 của Chính phủ, ngày 22 tháng 06 năm 2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 96/2015/TT-BTC (“Thông tư 96”) hướng dẫn một số quy định về thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (“TNDN”).
 • Bản tin nhanh về thuế /Ấn phẩm số 5: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Công văn số 1882/TTGSNH11 (‘CV 1882’) gửi các Tổ chức tín dụng (‘TCTD’) và chi nhánh Ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam hướng dẫn tiếp tục triển khai thực hiện FATCA.
 • Bản tin nhanh về thuế /Ấn phẩm số 4: Áp dụng Hiệp định tránh đánh thuếhai lần (“Hiệp định”) là một biện phápgiúp các doanh nghiệp giảm đượcchi phí thuế trong giao dịch với cácbên là đối tượng cư trú của quốc giaký kết Hiệp định với Việt Nam.
 • Bản tin nhanh về thuế /Ấn phẩm số 3: Tiếp theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 của Chính phủ, ngày 27 tháng 02 năm 2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 26/2015/TT-BTC (“Thông tư 26”) hướng dẫn một số quy định về thuế giá trị gia tăng (“GTGT”), quản lý thuế và hóa đơn.
 • Bản tin nhanh về thuế /Ấn phẩm số 2: Cuối năm 2014 Quốc hội Việt Nam đã thông qua Nghị quyết số 78/2014/QH13, quyết định dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015.
 • Bản tin nhanh về thuế /Ấn phẩm số 1: Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2015/NĐ-CP (“Nghị định 12”), hướng dẫn việc thực hiện Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế.

 

Kết nối cùng chúng tôi