Báo cáo quản trị | KPMG | VN
close
Share with your friends

Báo cáo quản trị

Báo cáo quản trị

Hỗ trợ lãnh đạo doanh nghiệp trong việc chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho mục đích báo cáo ban quản trị hay với các đối tác.

Hỗ trợ lãnh đạo doanh nghiệp trong việc chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho mục đích ...

Hội đồng quản trị và giám đốc đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý, quản lý rủi ro và chiến lược của doanh nghiệp. Khi kinh doanh và xã hội phát triển, hội đồng quản trị phải có khả năng định hướng những thách thức và cơ hội để đảm bảo sự tăng trưởng bền vững trong kinh doanh. Điều này liên quan đến việc đáp ứng các nhu cầu của nhiều bên liên quan trong một thế giới có mối quan hệ tương tác ngày càng chặt chẽ với nhau.

Hội đồng quản trị phải hoạt động có hiệu quả, hoàn toàn hiểu rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân, có thể đưa ra những quyết định sáng suốt dựa trên sự hiểu biết về các vấn đề chính ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh của họ và được hỗ trợ bởi các khung quản trị mạnh.

Chúng tôi có thể giúp gì?

Nhóm tư vấn của chúng tôi bao gồm các chuyên gia về quản trị, rủi ro và chiến lược có thể giúp quý vị và hội đồng quản trị của quý vị:

  • Đánh giá và hoàn thiện khung quản trị hiện tại cho tốt hơn
  • Tổ chức các cuộc đánh giá của hội đồng quản trị và ban giám sát xác định các điểm mạnh và điểm yếu trong kỹ năng, hành vi, hiệu quả của hội đồng quản trị, báo cáo của ban giám đốc, sự tham gia của các bên liên quan, rủi ro và chiến lược
  • Giúp phát triển các công cụ hỗ trợ của hội đồng bao gồm các văn bản, chính sách và quy trình của hội đồng quản trị để tạo nền tảng quản lý rủi ro, xây dựng chiến lược, giám sát và đảm bảo
  • Tiến hành đào tạo phù hợp cho hội đồng quản trị về rủi ro, chiến lược và quản trị để giúp hội đồng hoàn thành các trách nhiệm được uỷ thác

Kết nối cùng chúng tôi

 

Đề nghị Mời thầu

 

Gửi