Takashi Watari | KPMG | VN

Takashi Watari

Giám đốc, Bộ phận khách hàng Tiếng Nhật

KPMG in Vietnam

ĐT: +84 (8) 3821 9266 (ext.8790) | Email: takashiwatari@kpmg.com.vn

Ấn phẩm
Tải thêm
Kết nối
Tải thêm

Kết nối cùng tôi

 

Đề nghị Mời thầu

 

Gửi