Phan Thanh Bình | KPMG | VN

Phan Thanh Bình

Phó Tổng giám đốc, Tư vấn Tài chính & Mua bán Doanh nghiệp, Thẩm định Tài chính

KPMG in Vietnam

ĐT: +84 (8) 3821 9266 (ext.8336) Email: bphan@kpmg.com.vn

Ấn phẩm
Tải thêm
Kết nối
Tải thêm

Kết nối cùng tôi

 

Đề nghị Mời thầu

 

Gửi