Will Nguyễn

Giám đốc, Dịch vụ Công nghệ

KPMG in Vietnam

Đt: +84 (8) 3821 9266 (ext.8770) Email: williamnguyen@kpmg.com.vn

Kết nối cùng tôi

  • Thành phố Hồ Chí Minh, VN
 

Đề nghị Mời thầu

 

Gửi

Ấn phẩm
Tải thêm
Kết nối
Tải thêm