Nguyễn Ánh Xuân Trang | KPMG | VN

Nguyễn Ánh Xuân Trang

Giám đốc, Trưởng Dịch vụ Tư vấn

KPMG in Vietnam

ĐT: +84 (8) 3821 9266 (ext.8098) Email: tnguyen45@kpmg.com.vn

Ấn phẩm
Tải thêm
Kết nối
Tải thêm

Kết nối cùng tôi

 

Đề nghị Mời thầu

 

Gửi