Ninh Văn Hiến | KPMG | VN

Ninh Văn Hiến

Phó Tổng Giám đốc, Thuế sáp nhập và mua bán doanh nghiệp

KPMG in Vietnam

ĐT: +84 (28) 3821 9266 (ext.8202) E-mail: ninhvanhien@kpmg.com.vn

Ấn phẩm
Tải thêm
Kết nối
Tải thêm

Kết nối cùng tôi

 

Đề nghị Mời thầu

 

Gửi