Suistimal Önleme ve İnceleme Hizmetleri | KPMG | TR
close
Share with your friends

Suistimal Önleme ve İnceleme Hizmetleri

Suistimal Önleme ve İnceleme Hizmetleri

KPMG Suistimal Önleme ve İnceleme uzmanları, kanunların uygulanması, hukuk, muhasebe ve düzenleyici kurumlar gibi alanlarda deneyim sahibidir.

KPMG profesyonelleri, kanunların uygulanması, yasal düzenlemeler konusunda deneyimlidir.

Nitelikli ve organize suç işleyenlerin arttığı, daha sık denetlenen, ihtilaflara açık bir iş dünyasında; suistimal ve diğer mali suçları önlemek, tespit etmek ve yasalar ile uyumlu hale getirmek; sağlam sistem ve kontrollere duyulan ihtiyacı beraberinde getirmiştir. Bu riskleri belirlemek ve bunlara müdahale etmek konusundaki başarısızlık ciddi maddi ve manevi kayıplara sebep olabilir.

Yeni gelişmeler beraberinde yeni fırsatların yanı sıra, yeni tehditler ve potansiyel tehlikeler de getirmektedir. Örneğin;

 • Suistimal, organize suç ve terör olaylarında çok gelişmiş tekniklerin kullanılması, yasa ve yönetmeliklerin karmaşıklaşması ( bazılarının ülke dışını da kapsaması)
 • Teknolojiyle bağlantılı gelişen riskler
 • Sınır ötesi karmaşık ihtilaflar
 • Gelişmekte olan piyasa riskleri
 • Alışık olunmayan iş ortaklarına bağımlılık, tedarik ve dağıtım kanallarının karmaşıklaşması
 • Fikri mülkiyet haklarının çalınması ve kötüye kullanılması

KPMG Suistimal Önleme ve İnceleme Bölümü

Muhasebe, soruşturma, bilgi teknolojileri, ekonomi ve zengin endüstri birikimlerini küresel metodolojilere uyumlu şekilde kullanan deneyimli çalışanlarıyla itibar riskini, ticari zararı azaltmaya ve mevcut sözleşmelerden kazanılacak değeri arttırmaya yardımcı olan güçlü bir global ağa sahiptir. Suistimal Önleme ve İnceleme ekibimiz, Türkiye’deki farklı sektörlere ilişkin bilgi birikiminin yanı sıra kanunların uygulanması, hukuk, muhasebe ve düzenleyici kurumlar gibi çeşitli alanlarda deneyime sahip profesyonellerden oluşmaktadır. Bu kişiler kanunların uygulanması, hukuk, muhasebe ve düzenleyici kurumlar gibi çeşitli alanlarda tecrübesi olan kişilerdir.

Muhtemel ihtiyaçlarınız:

 • Sistem ve kontrollerin, etkinlik ve yeterliliğinin bağımsız değerlendirmesi
 • Gerçekleşmiş veya şüphelenilen suistimal, piyasa dolandırıcılığı ya da diğer mali suç konularının soruşturulması
 • Kanıt toplanması, delil incelemesi, hukuki, sivil veya cezai işlemlere yönelik raporların hazırlanması
 • Şüpheli ve tanıkların sorgulanması
 • Sistem veri tabanlarının analizi, bulguların değerlendirilmesi, finansal kayıpların tespiti veya istihbarat çalışmaları
 • Yasalara uyum çalışmalarının özgün yönleri dikkate alınarak rapor hazırlanması

Suistimal Önleme ve İnceleme Hizmetleri (PDF 755KB)

KPMG Olarak Size Nasıl Yardım Edebiliriz?

 • Soruşturma ve İncelemeler

KPMG Suistimal İnceleme Ekibi olarak; sahte ve hatalı finansal raporlamalar, hukuki ve düzenleyici ihlaller, görev ihlali, komisyon iddiası, kurumsal casusluk, varlıkların kötüye kullanımı, çıkar çatışması, tedarik suistimali, bilgi suistimali, uygunsuz davranışlar ve diğer ilgili konularda müşterilerine danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 • Kurumsal İstihbarat

Kurumsal istihbarat ekibimiz kamusal mevcut bilgilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak için incelemeler yapmaktadır.

KPMG ekibi engin bilgi ve tecrübeleri sayesinde kamuya açık çeşitli kaynaklardan bilgi toplayarak müşterilerimizin ihtiyacı olan bilgiye ulaşmasına ve doğru karar vermesine yardımcı olmaktadır.
Ekibimiz, soruşturmacı bir bakış açısıyla gerçekleştirilecek değerleme çalışmaları konularında da müşterilerimize danışmanlık hizmeti vermektedir.

 • Adli Bilişim Hizmetleri

Dijitalleşmenin etkisi ile birlikte şirketlerde meydana gelen suistimal olaylarını ortaya çıkarmak ve olaylara ait delilleri bulmak günümüzde oldukça karmaşık hale gelmiştir. Dijitalleşme, suistimali oluşturan olguların ortaya çıkarılmasını oldukça zorlaştırmıştır. Bu durum; delillerin daha çok elektronik postalardan ya da karmaşık veri tabanlarındaki bilgilerden oluşmasından kaynaklanmaktadır. Bu tarz bilgilerin toplanması ve işlenmesi basılı dokümanlara kıyasla daha farklı gerekliliklere sahiptir.

KPMG Adli Bilişim Hizmetleri uzmanları olarak bizler suistimalleri ortaya çıkarmak için gerekli delilleri kanuna uyumlu bir şekilde toplamak amacıyla yüksek teknolojik araçları kullanarak müşterilerimize danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

KMPG olarak kuruluşlara Suistimal inceleme ve önleme bakış açısını kullanarak gerçekleştirilen veri analizini kullanarak;

Silinen veya değiştirilen muhasebe kayıtları

Yetki verilmemiş sistem yetkilerinin belirlenmesi

Şifre kurtarma, korunmuş veriyi kurtarma ve korunmuş veriye ulaşma

Uygunsuz İnternet/e- posta kullanımı

Adli veya idari duruşmalarda bilgisayar kanıtlarının sunulması

gibi konularda çözüm bulmak amacı ile hizmet sunmaktayız. KPMG olarak işletmelerin bilgi iletişimi alanındaki yeni, sofistike ve genişleyen teknolojiye artan bağımlılığın yarattığı sorun ve fırsatlarla başa çıkmasına yardımcı oluyoruz.

 • Suistimal Risk Yönetimi

Uzmanlarımız, suistimali problem haline gelmeden önce önlemek ve bulmak isteyen şirketlere, mevcut suistimal risklerini anlama, olası önlemleri değerlendirme, çalışanları eğitme ve muhtemel suistimallere karşı etkin sistemler geliştirilmesi konularında yardımcı olmaktadırlar.

KPMG Suistimal Önleme ve İnceleme Ekibimiz, veri analizi araçlarıyla şirketlerdeki tüm alanlarda suistimal riskinin değerlendirilmesi konusunda tecrübe sahibidir.

 • Uyuşmazlık Çözüm Danışmanlığı

Günümüzde şirketler sıklıkla ticari davalar ya da sözleşme uyuşmazlıklarıyla karşılaşmaktadır. Uyuşmazlıklar sözleşme feshi, sözleşme bitiminde karşılaşılan sorunlar vb. olaylar sonrasında rakipler, iş ortakları ve sürekli/dönemsel çalışanlar ile yaşanabilmekte ve operasyonları etkileyecek olaylara yol açabilmektedir.

Taraflara, arabuluculuk işlerinde ve müzakerelerde destek olmak ile birlikte kıdemli uzmanlarımız deneyimli bilirkişi ve arabulucular olup dünyanın en karmaşık ve en büyük uyuşmazlıkları ile ilgilenmektedirler. Uyuşmazlık ortaya çıktığında, ilgili bulguları toplamak, temel iş ve finans konularını izole etmek, anlamak ve ekonomik sonuçları mümkün olan en kısa sürede tanımlamak önemlidir. Sınır ötesi anlaşmazlıklar, çoklu dilleri, müşteri konumunu ve geçerli yasa ve standartları içerebileceği gibi karmaşık ekonomik, mali ve teknik konuları da içerebilir.

Uyuşmazlık ve tahkim konularında uzman ekibimiz ile müşterilerimize, finansal alanda ihtiyaç duyacakları her türlü bilgiyi sağlama ve dijital kanıt toplama konularında hizmet verebilmekte, uyuşmazlıkların etrafında döndüğü, temel muhasebe, ekonomik ve finansal konularda tespitte bulunarak analiz yapabilmekteyiz.

 • Büyük Projeler Danışmanlığı

Büyük montanlı projeler konusunda anlık geri bildirimler vererek kararların proje yöneticileri tarafından gelişi güzel verilmek yerine, proje sahipleri tarafından sağlıklı bir şekilde verilmesine yardımcı olmaktayız.

Bu kapsamda,

Gereksiz ihtiyaçların yaratılması

Gereksinimlerin/şartnamelerin yanıltıcı içerikte olması

Teklif Hileleri

Satıcılar ile çıkar çatışmasına sebep olunması

Şişirilmiş sözleşme tutarının kabul edilmesi için rüşvet

Miktar/Maliyet Suistimali

Standart olmayan ürün/hizmet

Şartnameye aykırı teslimat

Hileli fiyat farkına eşdeğer zimmet

Ödemeyi gerçekleştirmek için rüşvet almak

Gerçekleşmeyen iş/telsim edilmeyen malzemeler için faturalandırma

Şartnameye aykırı fatura kabulü ve ödenmesi

gibi özetlenebilecek risklerin önlenmesi veya tespiti ile ilgili olarak müşterilerimize destek olmaktayız.

 • Etik Destek Hattı Yönetimi

Etik Destek Hatları, şirket çalışanlarının (ve istenirse satıcılar, bayiler gibi diğer üçüncü şahısların) şirket yöneticileriyle paylaşamadıkları ya da paylaşmak istemedikleri sorunlarını paylaşabilecekleri, anonim olarak bildirimde bulunabilecekleri bir raporlama aracıdır. İstenirse telefon hattı, istenirse e-mail adresi ya da ikisi birden bu amaçla kullanılabilir. Müşterilerimize sunduğumuz Etik Destek Hattı hizmetini, tamamen KPMG bünyesinde yer alan suistimal inceleme uzmanları tarafından yönetmekteyiz.

Etik Destek Hattı Yönetimi (PDF 157 KB)

 • Etik Kod Danışmanlığı

Etik Kod, kurumların çalışanlarına, beraber iş yaptığı kişi ve diğer kurumlara ve kamuya sorumluluklarını özetleyen, temel değerlerini ve ilkelerini yansıtan, çalışanlara kabul edilebilir ve edilemez davranışlar konusunda yol gösteren bir kurallar bütünüdür.

Müşterilerimize, Etik Kod yazılması ve var olan etik kodların değerlendirilmesi konularında hizmet vermekteyiz.

Etik Kodu Danışmanlığı (PDF 118 KB)

 • Mevzuat Uyum, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi, Rüşvet ve Yolsuzluk Önleme Servisleri

Rüşvetin ve yolsuzluğun önlenmesi; OECD ülkeleri, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere ülkemizin de taraf olduğu kanunlar ile yasak kapsamına alınmıştır.

Deneyimli ekibimiz, FCPA, GwG, UKBA gibi düzenlemelerin ihlali riskinin azaltılması amacıyla süreç değerlendirme, karşılaştırma, tavsiye ve eğitim konularında müşterilerimize yardımcı olmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri Rüşvetin Önlenmesi ve Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu (PDF 125KB)

Almanya Federal Cumhuriyeti Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Kanunu (PDF 123KB)

 • FATCA /CRS Danışmanlığı

FATCA ve CRS (Otomatik Bilgi Değişimi Anlaşması), finansal kuruluşların operasyonlarını önemli derecede etkilediğinden, uygulanan prosedürlerin yeterliliği ve uygulanan çözümler FATCA'ya uyumu sağlamak için dikkatli bir şekilde gözden geçirilmelidir. Bu doğrultuda finansal kuruluşların, tüm hesap sahiplerini belirleme ve raporlama yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir.
KPMG olarak FATCA ve CRS mevzuatına uyum amacıyla müşterilerimizin iş süreçlerini değerlendirerek mevzuata uyumlu hale getirilmesi için danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 • Londra Altın Borsası Uyum Hizmetleri

Londra Altın Borsası Uyum hizmetleri kapsamında, şirketlerin ihtiyacı olan raporların hazırlaması ve raporların hazırlandıktan sonra incelenmesi konusunda müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel çözüm önerileri sunmaktayız.

 • Sözleşme Uyum Hizmetleri

Müşterilerimize, lisanslama, distribütör anlaşmaları gibi geniş bir yelpazede hizmetler sunmaktayız. Karmaşık ve ince ayrıntılı iş sözleşmelerinde müşterilerimize özel metodoloji ve yaklaşımlar oluşturarak danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Örnek sözleşme uyum hizmetleri:

Tedarikçi sözleşmeleri,

Hizmet sözleşmeleri,

Yüklenici sözleşmeleri,

Kira sözleşmeleri

 • Medya Ajans Denetimleri

Medya ve pazarlama denetimleri konusunda dünya çapında birçok hızlı tüketim ürünleri, telekomünikasyon, teknoloji, petrol ve gaz ve finansal hizmet sektörü reklamcıları için yol gösterdik.
Proje ekibimiz, müşterilerimiz ile reklam ajansları arasındaki potansiyel uygunsuzlukların temel nedenlerini belirlemek ve mali etkilerini değerlendirmek için temel ticari risklere odaklanmakta olup bu doğrultuda medya ajansı denetimleri konusunda uzmanlaşmış kişilerden oluşmaktadır.

Bize ulaşın

 

Teklif talebi

 

Gönder

Risk Yönetimi Danışmanlığı Lideri