Thailand Tax Updates - 30 November 2017 | KPMG | TH
close
Share with your friends

จับตาอาเซียนแก้ไขกฎหมายตามมาตรการ BEPS

จับตาอาเซียนแก้ไขกฎหมายตามมาตรการ BEPS

ล่าสุดเดือนกรกฎาคม 2560 ประเทศที่ได้ตกลงเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการป้องกันการถูกกัดกร่อนฐานภาษีและการโอนกำไรไปต่างประเทศ Members of the Inclusive Framework on BEPS) มีทั้งสิ้น 102 ประเทศ โดยรวม 6 ประเทศในอาเซียน ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย

1000

Partner

KPMG in Thailand

Contact

Related content

จับตาอาเซียนแก้ไขกฎหมายตามมาตรการ BEPS

หลังจากที่โครงการป้องกันการถูกกัดกร่อนฐานภาษีและการโอนกำไรไปต่างประเทศ (Base Erosion and Profit Shifting: BEPS) ที่นำเสนอโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) อันมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายกำไรเพื่อเสียภาษีในประเทศที่ภาระภาษีต่ำกว่า OECD ได้มีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการ BEPS ออกมาเมื่อเดือนตุลาคม  2558  ทำให้ประเทศในกลุ่ม OECD  รวมทั้งในกลุ่ม G 20 ที่ได้ตกลงร่วมพันธกรณีนี้ต้องมีการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศของตนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่ตกลงกัน 

ในช่วงปีที่ผ่านมาจึงได้เห็นการเคลื่อนไหวในเรืองมาตรการ BEPS  ในหลายๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศในกลุ่มอาเซียน ทั้งนี้ ตามลิสต์รายชื่อประเทศใน website  ของ OECD ล่าสุดเดือนกรกฎาคม 2560 ประเทศที่ได้ตกลงเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการป้องกันการถูกกัดกร่อนฐานภาษีและการโอนกำไรไปต่างประเทศ  Members of the Inclusive Framework on BEPS) มีทั้งสิ้น 102  ประเทศ  โดยรวม  6 ประเทศในอาเซียน ได้แก่  บรูไน  อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย 

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีไทยเพิ่งได้ให้ความเห็นชอบในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกมาตรการ BEPS ในเดือน มิถุนายนที่ผ่านมา จึงอาจจะยังไม่เห็นการเคลื่อนไหวในเรื่อง แผนปฏิบัติการ BEPS  ในไทยมากเท่ากับอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิก G20 ในแผนปฏิบัติการ BEPS ที่เผยแพร่โดย OECD มีทั้งสิ้น 15 มาตรการ ซึ่งประเทศที่ตกลงเข้าร่วมจะมีข้อผูกมัดต้องรับหลักการในแผนปฏิบัติการ BEPS อย่างน้อย 4 หลักการมาใช้บังคับ(Comprehensive BEPS Package) หลักการที่ว่าประกอบด้วย  มาตรการ 5 การตอบโต้มาตรการภาษีที่เป็นภัย (Harmful Tax Practices)  มาตรการ 6 การป้องกันการใช้อนุสัญญาภาษีซ้อนในทางที่ไม่ถูกต้อง (The Prevention of Treaty Abuse)  มาตรการ 13  การจัดทำเอกสารราคาโอน ( Transfer Pricing Document ) และรายงานระหว่างประเทศ (Country-by-Country Reporting: CbCR) และ มาตรการ 14 การปรับปรุงข้อโต้แย้งระหว่างประเทศ (Dispute Resolution) 

ทั้งนี้ ในการเข้าร่วมโครงการ BEPS นี้กฎหมายภายในของประเทศที่เข้าร่วมต้องถูกตรวจสอบหรือตรวจทานจากประเทศสมาชิกอื่นก่อน ว่ามีความพร้อมเพียงพอหรือไม่ในการที่จะรับหลักการตามแผนปฏิบัติการทั้ง 4 มาตรการ ของ OECD มาปรับใช้  1 ใน 4 มาตรการดังกล่าวที่มีการเคลื่อนไหวอย่างมากในประเทศต่างๆ คือ มาตรการ 13 การจัดทำเอกสารราคาโอนและรายงานระหว่างประเทศ 

ทั้งนี้ ตามข้อเสนอของ OECD ในเรื่องราคาโอนได้มีการเสนอเอกสารเป็น 3 ระดับ คือ เอกสารราคาโอนภายในประเทศ (Local file) เอกสารราคาโอนของกลุ่มบริษัท (Master File) และรายงานระหว่างประเทศ (CbCR)  ซึ่งในปีที่ผ่านมา มาตรา13 เป็นมาตรการที่มีการเคลื่อนไหวอย่างเด่นชัดมากในหลายๆ ประเทศมีการแก้กฎหมายภายใน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ 13 ซึ่งมีผลให้บริษัท ที่มีการประกอบกิจการในหลายๆประเทศ ตื่นตัวและต้องเร่งจัดการให้มีเอกสารดังกล่าว  ถึงแม้ประเทศตนจะไม่บังคับตามมาตาการ 13 นี้ เช่น ปัจจุบันไทยยังไม่ได้มีการบังคับใช้มาตรการ 13 แต่หากบริษัทไทยไปลงทุนในประเทศทีมีการบังคับใช้และต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้นแล้ว บริษัทไทยก็จำเป็นต้องจัดให้มีเอกสารตามมาตรการ 13 แม้ว่าจะไม่ถูกบังคับภายใต้กฎหมายไทยก็ตาม

ในอาเซียน ประเทศที่ได้นำมาตรการ 13 มาบังคับอย่างเต็มรูปแบบคือ อินโดนีเซีย  ในส่วนของไทย ร่าง พ.ร.บ ราคาโอน ที่กำลังอยู่ในการพิจารณาออกเป็นกฎหมายมีการบังคับเรืองเอกสารราคาโอนภายในประเทศ หรือ Local File  เท่านั้น แต่ในอนาคตก็เป็นไปได้ที่ไทยจะให้มีการจัดทำทั้ง  Mater File และ  CbCR  เพราะไทยมีพันธกรณีกับ  OECD ในมาตรการ 13  ตามที่ไทยตกลงเข้าร่วมโครงการ BEPS 

อีกมาตรการหนึ่งที่กำลังเป็นที่สนใจในต่างประเทศอย่างมากคือมาตรา 5  การตอบโต้มาตรการภาษีที่เป็นภัย (Harmful Tax Practices) เมื่อต้นเดือนตุลาคม ที่ผ่านมามีรายงานของ  OECD เรื่องความคืบหน้าเรืองมาตรการภาษีที่เป็นภัย (Harmful Tax Practice – 2017 Progress Report on Preferential Regime)  ซึ่งในรายงานฉบับนี้ได้มีการพูดถึง มาตรการแข่งขันภาษีที่ถือว่าเป็นภัยในการที่อาจถูกนำมาใช้ในการวางแผนภาษีเพื่อถ่ายโอนกำไรจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งได้ ซึ่งมาตรการภาษีที่ถูกกล่าวถึงในรายงานส่วนใหญ่เป็นมาตรการที่ประเทศนำมาใช้ในการชักจูงนักลงทุนต่างชาติโดยให้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีโดยลดอัตราภาษีจากอัตราปกติ หรือยกเว้นภาษีไปเลย เช่นการให้การส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบต่างๆที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี หรือ กำหนดให้รายการได้รับยกเว้นภาษี เป็นต้น ซึ่งในรายงานฉบับนี้ได้มีการพูดถึงมาตรการภาษีของประเทศในอาเซียน ซึ่งมีทั้ง มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย จากรายงานความคืบหน้ามีทั้ง มาตรการที่ยกเลิกไปแล้ว หรือ กำลังอยู่ในระหว่างการแก้ไขปรับปรุงมาตรการ หรือกำลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบโดย  OECD  

มาตรการของไทยที่ถูกระบุอยู่ในรายงานฉบับนี้ว่ากำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาแก้ไขปับปรุง คือ มาตรการที่เกี่ยวกับสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคหรือสำนักงานใหญ่  ซึ่งรวมถึง International Headquarter ,International Trading center ในขณะนี้ยังไม่มีข่าวเรื่องทิศทางการแก้ไขแต่อย่างไร  ซึ่งก็ต้องติดตามต่อไปว่าทิศทางของมาตรการดังกล่าวจะเป็นอย่างไร  และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากสุดท้ายมาตรการดังกล่าวอยู่ในรายงานของ OECD ว่าอาจเป็นมาตรการภาษีที่เป็นภัย   

© 2018 KPMG Phoomchai Tax Ltd., a Thailand limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Connect with us

 

Request for proposal

 

Submit