Thailand Tax Updates - 29 May 2017 | KPMG | TH
close
Share with your friends

Thailand Tax Updates - 29 May 2017

Thailand Tax Updates - 29 May 2017

ไทยเข้าร่วมโครงการมาตรการป้องกันการเลี่ยงภาษีของ OECD

1000

Author

Partner

KPMG in Thailand

Contact

Related content

ไทยเข้าร่วมโครงการมาตรการป้องกันการเลี่ยงภาษีของ OECD

ไทยเข้าร่วมโครงการมาตรการป้องกันการเลี่ยงภาษีของ OECD

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการเข้าร่วมโครงการ Base Erosion and Profit Shifting Project (BEPS Project) ขององค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา [Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)] ในฐานะประเทศสมาชิก (Associate Country) ภายใต้กรอบความร่วมมือ (Inclusive Framework) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ  อาจมีคำถามว่า  BEPS Project คืออะไร และจะมีผลกับผู้เสียภาษีอย่างไร   

 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการเข้าร่วมโครงการ Base Erosion and Profit Shifting Project (BEPS Project) ขององค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา [Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)] ในฐานะประเทศสมาชิก (Associate Country) ภายใต้กรอบความร่วมมือ (Inclusive Framework) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ  อาจมีคำถามว่า  BEPS Project คืออะไร และจะมีผลกับผู้เสียภาษีอย่างไร   

 

แผนปฏิบัติการ BEPS มีทั้งหมด 15 ปฏิบัติการ ซึ่งอาจจะสรุปสาระของแผนปฏิบัติการได้สี่เรื่องใหญ่ๆคือ เรื่องที่หนึ่ง ศึกษาเกี่ยวกับธุรกรรม digital economy ในปัจจุบันการเกิดของการค้าขายที่ไร้พรมแดนในโลกดิจิตอลทำให้เกิดกระแสการทบทวนกฎหมายทั้งภายในและระหว่างประเทศในเรื่องการจัดเก็บภาษีจากธุรกรรมในระบบดิจิตอล แน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของไทยซึ่งทราบว่ากรมสรรพากรกำลังศึกษาเพื่อหามาตรการจัดเก็บภาษีโดยเฉพาะการค้าขายข้ามชาติซึ่งในปัจจุบันกฎหมายไทยไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้ 

 

เรื่องที่สอง เป็นเรื่องมาตรการการป้องกันการวางแผนภาษีที่ใช้ข้อกฎหมายที่แตกต่างของแต่ละประเทศเพื่อการโอนถ่ายกำไร เช่น  เรื่อง จำกัดการหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ผ่านมาตรการการป้องกันตั้งทุนต่ำ (Thin Capitalisation rule )  มาตรการป้องกันการเก็บกำไรไว้ในประเทศภาษีต่ำผ่าน  Controlled Foreign Corporation (CFC rule) การแสวงหาประโยชน์จากอนุสัญญาภาษีซ้อน (Tax treaty shopping)เป็นต้น  ซึ่งไทยยังไม่มีในเรื่องเหล่านี้  

 

เรื่องที่สามคือ การให้มีความโปร่งใส และมาตราในการตกลงกรณีมีข้อพิพาท เช่น เสนอให้ผู้เสียภาษีต้องมีการรายงานการวางแผนภาษีที่ถือว่าเป็น  aggressive tax planning และศึกษาอุปสรรคที่จะทำให้ไม่สามารถใช้วิธีการแก้ปัญหาผ่าน  MAP  (Mutual Agreement Procedures – เป็นขั้นตอนที่ให้มีการทำความตกลงร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งสองประเทศเพื่อแก้ปัญหาภาษีที่กระทบทั้งสองประเทศ)

 

เรื่องที่สี่ คือการเพิ่มมาตรการเรื่องการป้องกันราคาโอน  (Transfer pricing) เช่นจัดให้มีกฏหมายเกี่ยวกับ transfer pricing  เรื่องการจัดทำเอกสารราคาโอน เรื่องของการ ให้มีการรายงานรายการระหว่างกัน ในรายละเอียดมากขึ้น ซึ่งรวมถึง Country-by- Country Report ที่กล่าวถึงข้างต้น  ในเรื่องการป้องกันราคาโอนในปัจจุบันไทยได้มีร่างกฎหมายราคาโอนแล้วที่กำลังรอออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ ตามร่างกฎหมายราคาโอนของไทยกิจการที่มีรายการระหว่างกันจะต้องมีการจัดทำเอกสารราคาโอนเพื่อนำส่งกรมสรรพากรซึ่งยังไม่ครอบคลุมถึง  Country-by-Country Report   ทั้งนี้การเข้าร่วมของไทยใน  BEPS Project  นอกจากจะเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับบทบาทของไทยในเวทีระดับนานาชาติแล้วยังสอดรับกับวัตถุประสงค์ของการปฎิรูปภาษีของรัฐเพื่อขยายฐานภาษีรายได้อย่างยังยืน 

© 2018 KPMG Phoomchai Tax Ltd., a Thailand limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Connect with us

 

Request for proposal

 

Submit