Thailand Tax Updates - 21 January 2016 | KPMG | TH
close
Share with your friends

Thailand Tax Updates - 21 January 2016

Thailand Tax Updates - 21 January 2016

ผลกระทบจากมาตรการป้องกันการเลี่ยงภาษีของ OECD และ G20

1000

Author

Partner

KPMG in Thailand

Contact

Related content

Brisbane

เมื่อ 31 ธันวาคม 2558  ประเทศสมาชิกอาเซียนก็ได้เข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการแล้ว    ในเรื่องของภาษีเหล่าประเทศสมาชิกได้มีการแข่งขันกันมากขึ้นทั้งโดยการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล การยกเว้นภาษีศุลกากรสำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าภายในภูมิภาค มีการแข่งขันกันส่งเสริมหรือให้สิทธิพิเศษด้านภาษีแก่นักลงทุนต่างชาติ ทำให้ประเทศต่าง ๆ มีการขาดรายได้ไปบางส่วน  ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าในอนาคตประเทศสมาชิกจะเน้นในเรื่องของประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเพื่อชดเชยภาษีบางส่วนที่ขาดหายไปจากการเร่งส่งเสริมเพื่อดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศของตน   ซึ่งในปัจจุบันก็เป็นประเด็นสำหรับนักลงทุนที่เข้าไปลงทุนไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซีย หรือ ประเทศไทยที่เป็นประเทศต้นๆของการเข้มงวดในเรื่องการตรวจสอบภาษีของเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ในตอนนี้ยังมีประเด็นร้อนติดเทรนทั่วโลกคือ เรื่องมาตรการ การป้องกันการเลี่ยงภาษี โดยเฉพาะของกิจการใหญ่ๆข้ามประเทศที่มักจะมีการวางแผนภาษีซึ่งอาจนำไปสู่การถ่ายโอนกำไรจากประเทศที่อัตราภาษีสูงไปประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำหรืออาจไม่เสียภาษีเลย  ซึ่งกลุ่มประเทศใน OECD  (Organization for Economic Co-operation and Development หรือ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา)  และ G 20  ได้ร่วมหารือกันเพื่อดำเนินการหามาตรการป้องกันการวางแผนภาษีที่จะมีผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายกำไรเพื่อเสียภาษีในประเทศที่ภาระภาษีต่ำกว่าหรือที่เรียกว่า BEPS ( Base Erosion and Profit Shifting )  ซึ่งแผนปฏิบัติการ ( เรียกว่า OECD ‘s action plan ) ที่กลุ่มประเทศเหล่านี้ตกลงกันจะทำให้ประเทศในกลุ่มนี้ต้องมีการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายภายในเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่ตกลงกัน  แม้ว่าประเทศไทยและประเทศในอาเซียนไม่ได้เป็นสมาชิก OECD หรือ G20 (ยกเว้นอินโดนีเซียซึ่งอยู่ใน G20 ) แต่ก็ได้มีการติดตามแผนปฏิบัติการหรือ OECD’s action plan เพื่อพิจารณาทั้งในมุมที่มาตรการของประเทศอื่นอาจมีผลกระทบต่อประเทศของตนหรือมาตรการที่ประเทศของตนควรพิจารณาปรับปรุงเพื่อให้ระบบภาษีของประเทศมีมาตรฐานสากลที่เป็นยอมรับจากนักลงทุนและประเทศผู้นำทั้งหลาย เรื่องนี้นำมาสู่ความเคลื่อนไหวของประเทศต่างๆในการปรับปรุงกฎหมาย ในอาเซียนเอง เนื่องจากอินโดนีเซียเป็นประเทศเดียวที่เป็นสมาชิกใน G20 จึงเป็นประเทศที่เข้าร่วมในแผนปฎิบัติการอย่างเป็นสาระสำคัญและคาดว่าจะนำมาตราการที่เหมาะสมกับประเทศของตนมาใช้  ส่วนประเทศอื่นๆเช่นสิงคโปร์ ก็น่าจะปรับปรุงกฎหมายในส่วนที่จะทำให้มาตราฐานของประเทศสอดคล้องตามหลักสากลทั่วไป ( international norms ) ในขณะที่ มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และไทย อาจจะนำบางมาตรการบางส่วนมาปรับใช้ให้เป็นผลดีต่อประเทศ  ส่วนประเทศที่ยังไม่มีข่าวความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้คือ เมียนมา ลาว บรูไน และกัมพูชา    หนึ่งในมาตราของ OECD’s action plan ที่เห็นได้ชัดว่ามีการเคลื่อนไหวในอาเซียนในปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปีนี้ก็คือเรื่อง ราคาโอน  ( transfer pricing )  ซึ่งไทยเองก็คาดว่าจะมีกฎหมายที่เกี่ยวกับ transfer pricing เป็นการเฉพาะออกมาสอดคล้องกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ซึ่งในปัจจุบัน อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย และสิงคโปร์มีกฎหมาย transfer pricing ใช้มาได้ระยะหนึ่งแล้ว  นอกจากนี้มาตราภายใต้  OECD ‘s action plan ยังนำไปสู่การปรับปรุงอนุสัญญาภาษีซ้อนให้สอดคล้องกับกฎใหม่ๆ ซึ่งเป็นผลให้จำต้องมีการเจรจากันใหม่

 

ในประเทศไทยก็คาดการณ์ได้ว่ากรมสรรพากรจะเข้มงวดในเรื่องของประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี การตรวจสอบภาษีและการขยายฐานภาษีซึ่งมาตราการที่ออกมาในเรื่องของการส่งเสริมการให้มีบัญชีเดียวของธุรกิจ SME โดยการออกมาตราการว่าจะไม่ตรวจภาษีย้อนหลังก็เป็นหนึ่งในความพยายามของการขยายฐานภาษี ในส่วนของการตรวจสอบภาษีเมื่อปลายเดือนธันวาคม กรมสรรพากรก็ได้มีนโยบายในเรื่องของการตรวจสอบภาษีที่เข้มขึ้น กล่าวคือ มีการนำหมายเรียกการตรวจสอบภาษีเข้ามาใช้ เพื่อให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบโดยสามารถใช้กฎหมายมาบังคับได้ เพราะในช่วงราวๆห้าปีที่ผ่านมากรมสรรพกรจะเน้นการตรวจสอบในลักษณะการให้คำแนะนำโดยใช้หนังสือเชิญพบแทนการออกหมายเรียกตรวจสอบภาษี  ซึ่งการตรวจสอบภายใต้หนังสือเชิญพบเจ้าหน้าที่จะแนะนำและขอความร่วมมือให้ผู้เสียภาษีไปชำระภาษีที่ต้องชำระเพิ่มเติมอันเนื่องมาจากการไม่ได้ปฎิบัติตามกฎหมายหรือการเข้าใจผิดในกฎหมายทำให้ชำระภาษีขาดหรือคลาดเคลื่อนได้  แต่เนื่องจากวิธีการนี้อาจทำให้การตรวจสอบล่าช้าโดยเฉพาะกรณีมีการโต้แย้งกันในเรื่องของการตีความกฎหมายที่ผู้เสียภาษีและกรมสรรพากรอาจจะเห็นไม่ตรงกัน และเมื่อหาข้อสรุปตรงกันไม่ได้ก็ทำให้การเจรจายืดเยื้อออกไป ซึ่งในเดือนธันวาคมที่ผ่านมากรมสรรพากรได้มีการออกหมายเรียกให้แก่ผู้เสียภาษีจำนวนมากที่การตรวจสอบภายใต้หนังสือเชิญพบไม่สามารถปิดลงได้  สิ่งที่ผู้เสียภาษีควรทราบคือการถูกประเมินภาษีภายใต้หมายเรียกตรวจสอบภาษีจะทำให้ผู้เสียภาษีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นกล่าวคือนอกจากภาระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนแล้วยังมีภาระค่าปรับในอัตราสูงสุดไม่เกินหนึ่งเท่าของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องชำระเพิ่มเติมทั้งนี้การเสียภาษีตามคำแนะนำภายใต้หนังสือเชิญพบจะไม่มีภาระค่าปรับดังกล่าวเพราะเป็นการยื่นชำระภาษีเองโดยสมัครใจ ทั้งนี้เป็นที่คาดการณ์ว่ามาตรการการตรวจสอบภายใต้หมายเรียกจะถูกนำมาใช้มากขึ้นโดยทราบมาว่ากรมสรรพากรเองก็มีการตั้งหน่วยงานที่จะดูแลการตรวจสอบภายใต้หมายเรียกเป็นการเฉพาะ 

 

 

© 2018 KPMG Phoomchai Tax Ltd., a Thailand limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Connect with us

 

Request for proposal

 

Submit