Accounting and Tax Seminar 2/2016 (Assistant Manager) | KPMG | TH
close
Share with your friends

Accounting and Tax Seminar for Accounting Assistant Manager 2/2016

สัมมนาผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

17 November 2016, 8:45AM - 4:45PM, ICT

KPMG in Thailand is pleased to invite you to “Accounting and Tax Seminar for Accounting Assistant Manager 2/2016.” The seminar aims to equip the participants with knowledge in accounting and tax in order to enhance the operations in accounting department as well as to prepare the participants for higher responsibilities. This year, the seminar will be hosted on 17 November, 2016 at The Okura Prestige Hotel, Wireless Rd., Bangkok. The focus areas include as follows;

1. TAS16 Property, plant and equipment and other financial reporting standard which related to assets

    • Recognition
    • Measurement at recognition
    • Measurement after recognition (cost model and revaluation model)
    • Depreciation
    • Comparing between account practice and tax practice in each topic

2. Law and Practice of Foreign Business in Thailand

3. Ethic for accounting professionals

The seminar will be held in Thai and the number of training hours is accredited for accountants and auditors’ training hour counts (CPD and CPA). The number of training hours includes 4.5 hours for accounting and 2 hours for other subjects.

 

——————————————————————————————————————

 

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงาน “สัมมนาสำหรับผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถด้านบัญชีและภาษีอากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในฝ่ายบัญชีให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้น โดยการสัมมนาจะจัดขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559โรงแรม The Okura Prestige Hotel ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร โดยหัวข้อการสัมมนามีดังนี้

1. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์

    • การรับรู้รายการ
    • การวัดมูลค่าเมื่อรับรู้รายการ
   • การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ (วิธีราคาทุนและวิธีตีราคาใหม่)

    • ค่าเสื่อมราคา

    • การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทางบัญชีและทางภาษีในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

2. กฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย

3. คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

การสัมมนาครั้งนี้จัดเป็นภาษาไทย โดดผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนาสามารถเก็บชั่วโมงผู้ทำบัญชี (CPD) และชั่วโมงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ โดยเป็นวิชาบัญชี 4.5 ชั่วโมง และวิชาอื่นๆ 2 ชั่วโมง โดยหมายเลขหลักสูตรจะแจ้งให้ท่านทราบภายในวันสัมมนา ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าตามรายละเอียดการสมัครด้านล่าง

Contacts

Connect with us

 

Request for proposal

 

Submit

Agenda
เวลา รายละเอียดเนื้อหาและขอบเขต
ผู้บรรยาย
08:45 – 10:15 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์
• การรับรู้รายการ
• การวัดมูลค่าเมื่อรับรู้รายการ
• การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ (วิธีราคาทุนและ วิธีตีราคาใหม่)
• ค่าเสื่อมราคา
• การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทางบัญชีและทางภาษีในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
คุณสิรินุช วิมลสถิตย์
คุณทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์
คุณวรพรรณ แก้วสีงาม
10:15 – 10:30 พักรับประทานอาหารว่าง  
10:30 – 12:00 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ (ต่อ)
คุณสิรินุช วิมลสถิตย์
คุณทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์
คุณวรพรรณ
 แก้วสีงาม
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13:00 – 14:00 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ (ต่อ)
คุณสิรินุช วิมลสถิตย์
คุณทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์
คุณวรพรรณ แก้วสีงาม
14:00 – 15:00 กฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย คุณกรรณิการ์ บุญเทียม
คุณสิริอร แซ่เลี่ยว
15:00 – 15:15 พักรับประทานอาหารว่าง  
15:15 – 16:15 กฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของ คนต่างด้าวในประเทศไทย (ต่อ) คุณกรรณิการ์ บุญเทียม
คุณสิริอร แซ่เลี่ยว
16:15 – 16:45 คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี คุณทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์
Guide

สถานที่

ชั้น 3 โรงแรม The Okura Prestige Hotel Bangkok ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร (แผนที่)
ท่านสามารถนำรถมาจอดได้ที่จอดรถของโรงแรมโดยท่านสามารถนำบัตรจอดรถมาประทับตราจอดรถเพื่อยกเว้นค่าจอดรถได้ตลอดทั้งวัน

 

วิธีการสมัครเข้าร่วมการสัมมนา

ลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่นี่
ผู้ประสานงาน คุณศิริประกาย สุนทโรทก โทร. 02 677 2191 2278 
คุณมณีวัลย์ ชมโพธิ์ โทร. 02 677 2502 
E-mail KPMGacademy@kpmg.co.th

 

วิธีการชำระเงิน

การชำระเงินค่าสัมมนา สำหรับค่าสัมมนา 3,000 บาทต่อท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการสัมมนาแล้ว ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 เปอร์เซ็นต์

 

Download เพื่ออ่านรายละเอียดการสัมมนาเพิ่มเติม