Accounting and Tax Seminar - Chonburi & Rayong | KPMG | TH
close
Share with your friends

Accounting and Tax Seminar for Accounting Manager at Industrial Estates - Chonburi & Rayong

สัมมนาผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรม ประจำปี 2559 พื้นที่จังหวัดชลบุรี และระยอง

21 September 2016 - 22 September 2016, 8:45AM - 4:45PM, ICT

KPMG in Thailand is pleased to invite you to “Accounting and Tax Seminar for Accounting Manager

At Industrial Estate Area in Chonburi and Rayong”. The seminar aims to provide knowledge on the topics related to accounting, tax and laws, especially for Japanese companies running business in Thailand. This year, the seminar will be hosted on 21 and 22 September 2016 at The Cape Racha Hotel, Sriracha, Chonburi.

 

The focus areas include as follows;

1. Roadmap of TFRS - TFRS which adopted in 2016 

2. Tax Talk (Revenue and Customs) in relation to the BOI promotion

 • Machinery and equipment issues
 • Inventory control
 • Waste and scrap management
 • Full operation of the project
 • Dividend payment of BOI business operator

3. Tax Update 2016

4. Ethic for accounting professional

 

The seminar will be held in Thai and the number of training hours is accredited for accountants and auditors’ training hour counts (CPD and CPA). The number of training hours includes 2 hours for accounting and 4.5 hours for other subjects

 

——————————————————————————————————————

 

สัมมนาผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรม ประจำปี 2559

 

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงาน “สัมมนาสำหรับผู้จัดการฝ่ายบัญชี” ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านบัญชี ภาษีอากร และกฎหมาย โดยการสัมมนาประจำปี 2559 จะจัดขึ้นในวันที่ วันที่ 21 และ 22
กันยายน 2559 ณ โรงแรม เคป ราชา อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี โดยหัวข้อการสัมมนามีดังนี้

 

1. ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ในปี 2559 ซึ่งมีผลกระทบต่อการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินงวดปี 2559

2. เสวนาสารพันปัญหาภาษีอากร (สรรพากรและศุลกากร) เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน

3. การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ทั้งด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

4. คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

การสัมมนาครั้งนี้จัดเป็นภาษาไทย โดยผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนาสามารถเก็บชั่วโมงผู้ทำบัญชี (CPD) และชั่วโมงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ โดยเป็นวิชาบัญชี 2 ชั่วโมง และวิชาอื่นๆ 4.5 ชั่วโมง ของแต่ละ โดยหมายเลขหลักสูตรจะแจ้งให้ท่านทราบภายในวันสัมมนา ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าตามรายละเอียดการสมัครด้านล่าง

Contacts

Connect with us

 

Request for proposal

 

Submit

Agenda
เวลา รายละเอียดเนื้อหาและขอบเขต  ผู้บรรยาย
08:45 – 10:15น.

ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 • มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ในปี 2559ซึ่งมีผลกระทบต่อการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินงวดปี 2559
คุณบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ
10:15 – 10:30น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 
10:30 – 11:00น.

คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 • ความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณที่ต้องมีในการประกอบวิชาชีพบัญชี
คุณบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ
11:00 – 12:00น.

เสวนาสารพันปัญหาภาษีอากร(สรรพากรและศุลกากร) เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน

 • ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเครื่องจักร อุปกรณ์
 • การควบคุมสินค้าคงเหลือ
 • คุณวิสุทธิ์ อภิรักส์
 • คุณวรรัตน์ ศักดิ์มานะฤทธิ์
 • คุณสิริอร แซ่เลี่ยว
 • คุณโสภณดุลยรัศมี
12:00 – 13:00น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 
13:00 –15:00น.

เสวนาสารพันปัญหาภาษีอากร(สรรพากรและศุลกากร) เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน (ต่อ)

 • การจัดการส่วนสูญเสียและเศษซาก
 • การเปิดดำเนินการโครงการ
 • การจ่ายเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
 • คุณวิสุทธิ์ อภิรักส์
 • คุณวรรัตน์ ศักดิ์มานะฤทธิ์
 • คุณสิริอร แซ่เลี่ยว
 • คุณโสภณ ดุลยรัศมี
15:00 – 15:15น. พักรับประทานอาหารว่าง  
15:15 – 16:45น.

การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

 • ทั้งด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
คุณวรรัตน์ ศักดิ์มานะฤทธิ์
Guide

สถานที่ ห้องประชุม โรงแรม เคป ราชา, อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี (คลิ๊กเพื่อดูแผนที่)

 • กลุ่มที่ 1 วันที่ 21 กันยายน 2559
 • กลุ่มที่ 2 วันที่ 22 กันยายน 2559

ท่านสามารถนำรถมาจอดได้ที่จอดรถของโรงแรม โดยท่านสามารถนำบัตรจอดรถมาประทับตราจอดรถเพื่อยกเว้นค่าจอดรถได้ตลอดทั้งวัน

 

วิธีการสมัครเข้าร่วมการสัมมนา

ลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ทาง Website โดยเลือกลงทะเบียนในวันที่ท่านต้องการ

ผู้ประสานงาน

 • คุณมณีวัลย์ ชมโพธิ์
  โทร. 02 677 2502
 • คุณมินทร์ตรา ขอนกลาย
  โทร. 02 677 2668
E-mail kpmgacademy@kpmg.co.th

 

วิธีการชำระเงิน

การชำระเงินค่าสัมมนา สำหรับค่าสัมมนา 1,600 บาทต่อท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
โดยราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการสัมมนาแล้ว ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 เปอร์เซ็นต์

 

Download เพื่ออ่านรายละเอียดการสัมมนาเพิ่มเติม