bakgrund-till-eusrevisionsreform | KPMG | SE

Bakgrund till EUs revisionsreform

Bakgrund till EUs revisionsreform

I juni 2016 kommer nya regler för revisionsverksamhet att börja tillämpas inom EU.

I juni 2016 kommer nya regler för revisionsverksamhet att börja tillämpas inom EU.

I juni 2016 kommer nya regler för revisionsverksamhet att börja tillämpas inom EU. De nya reglerna, som främst påverkar noterade samt vissa finansiella företag kräver anpassning av nationell lagstiftning. I Sverige tillsattes ifjol en utredning för att ge förslag till sådan anpassning av den svenska lagstiftningen. Den 29 maj överlämnade utredaren betänkandet till Justitiedepartementet. Sista dagen för att lämna in remissvar var den 15 september 2015. Nästa steg är en lagrådsremiss som väntas komma runt årsskiftet och behandling i Riksdagen sker senare under våren 2016.

Bakgrunden till reformarbetet är krisen på världens finansmarknader med början 2007 och som fick lagstiftare världen över att utreda hur liknande skeenden skulle kunna förhindras i framtiden.

EU-kommissionen lämnade 2011 ett förslag om nya regler för revision. De nya reglerna utformades som en förordning (direkt bindande regler) respektive ett direktiv (regler som arbetas in i lokal lagstiftning). Förordningen avser revision i företag av allmänt intresse, så kallade Public Interest Entities, PIE, och direktivet gäller lagstadgad revision generellt. Syftet med reformen är primärt att stärka revisorernas oberoende, förbättra revisionskvaliteten samt göra revisionsmarknaden mer konkurrensutsatt.

Förslaget antogs av EU-parlamentet samt godkändes av Ministerrådet i maj 2014 efter att flera remissinstanser, däribland KPMG och vår branschorganisation FAR, yttrat sig. Revisionsreformen trädde i kraft den 16 juni 2014 och kommer att börja tillämpas i samtliga medlemsländer två år därefter, dvs. den 17 juni 2016. Regeringens utredning med uppdrag att ge förslag på anpassning av den svenska lagstiftningen lämnade den 29 maj sitt betänkande ”Nya regler för revisorer och revision (SOU 2015:49)” till Justitiedepartementet.

De flesta av de områden som regleras är föremål för tolkning och utredningen ger tyvärr inte svar på de delar som kommer från förordningen (huvuddelen av punkterna ovan), då utredningen hänvisar till EU-domstolen för tolkning av förordningen.
 

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Kontakta oss