IFRS 16 Leasing – är du redo?

IFRS 16 Leasing – är du redo?

IFRS 16 ersätter IAS 17 Leasing.

Nu har den nya leasingstandarden IFRS 16 Leases publicerats.

Nu har den nya leasingstandarden IFRS 16 Leases publicerats. IFRS 16 ersätter IAS 17 Leasing och ska tillämpas from 1/1 2019. IFRS 16 får tillämpas i förtid om också IFRS 15 tillämpas.

Vad innebär IFRS 16 Leasing?
För bolag som är leasetagare försvinner den nuvarande klassificeringen i operationell och finansiell leasing och ersätts av en modell där tillgångar och skulder för alla leasingavtal ska redovisas i balansräkningen. För leasingavtal, där avtalsperioden är högst 12 månader eller den underliggande tillgången är av lågt värde, finns en valmöjlighet att tillämpa en lättnadsregel.

I resultaträkningen ska avskrivningar redovisas separat från räntekostnader hänförliga till leasingskulden. För leasetagare ska övergången till IFRS 16 antingen redovisas retroaktivt enligt IAS 8 eller så redovisas effekten av övergången i eget kapital per dagen för övergång till IFRS 16, dvs. per 1/1 2019 för kalendersårsföretag.

För bolag som är leasegivare bibehålls i princip reglerna som finns i IAS 17 varför en klassificering i operationell och finansiell leasing liknande den nuvarande ska göras även fortsättningsvis. I samband med övergången kan en lättnadsregel tillämpas som innebär att den nya leasingdefinitionen endast tillämpas på nya leasingavtal istället för på samtliga leasingavtal.

Verkar det krångligt? Kontakta oss. Vi hjälper dig att förstå de nya kraven och bedöma inverkan på ditt företag.

KPMG hjälper till med:

  • Projektledning/projektledarstöd
  • Teknisk redovisningsexpertis
  • Genomgång av system/processer och intern kontroll
  • Utbildning
  • Kvalitetssäkring och ”second opinion”

Kontakta oss för ett första möte!

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

IFRS 16 - Övergångsregler

Övergångsalternativet påverkar kostnaderna och tidpunkten för övergången till IFRS 16.

 
Läs mer

Intervju med KPMGs IFRS 16-experter

Intervju med KPMGs IFRS 16-experter

Vad är viktigt att ha i åtanke, vilka områden påverkas främst och hur kan KPMG hjälpa till? Våra experter svarar här på frågor om IFRS 16.

Våra kontakter

IFRS Newsletters

Our IFRS newsletters provide regular updates on IFRS matters.

 
Läs mer

IFRS 16 Leases – ny standard från IASB

Den nya standarden IFRS 16 ersätter de IFRS som idag reglerar redovisning av leasing.

 
Läs mer

Redovisning

KPMG erbjuder unik spetskompetens när det gäller finansiell rapportering och kvalificerade redovisningstjänster.

 
Läs mer

Rådgivning

Våra specialister bistår med rådgivning vid komplexa redovisningsfrågor.

 
Läs mer