Utredning om incitamentsprogram gynnar småföretagare | KPMG | SE
close
Share with your friends

Utredning om incitamentsprogram gynnar småföretagare

Utredning om incitamentsprogram gynnar småföretagare

Skattereglerna för incitamentsprogram föreslås ändras, för att skapa bättre möjligheter för företagare att attrahera och behålla nyckelkompetens. Ett förslag är att införa kvalificerade personaloptioner, som särskilt skulle gynna små, nystartade företag.

1000

Kontakt

Relaterat innehåll

Utredning om ändrade skatteregler

I dagens samhälle gäller det för företag att utmärka sig för att rekrytera och behålla nyckelmedarbetare. Vanliga ersättningsformer som lön, bonus och personalvårdsförmåner lockar, men även andra former av incitament såsom aktier, tecknings- och personaloptioner kan vara en intressant komponent i ersättningen till den anställde.

Fördelen med att erbjuda anställda ersättning i form av aktier och liknande är att den anställdes prestation sammankopplas med företagets framgång, dvs. det finns ett incitament för den anställde att göra ett bra arbete som påverkar företagets resultat positivt och därmed indirekt värdet på företagets aktie.

För att skapa bättre möjligheter för små företagare att attrahera och behålla nyckelkompetens, tillsatte regeringen i mars 2014 en utredning för att se över skattereglerna för incitamentsprogram.

Utredaren anser att problemet med dagens incitamentsprogram är att de ofta är dyra att genomföra och kräver en hel del administration. Det innebär att det främst är större företag som har kapaciteten att genomföra incitamentsprogram och att mindre företag ofta avstår.

Utredningens huvudförslag
Utredningen lämnade i mars 2016 sina förslag till förändring av lagstiftning med två huvudförslag:

(1) en förändring av nuvarande värdepappersregeln och
(2) ett införande av s.k. kvalificerade personaloptioner

Av dessa förslag har endast förslaget om kvalificerade personaloptioner remitterats. Huvuddragen i förslaget om kvalificerade personaloptioner sammanfattas nedan.
 

Lägre skattekostnader för både anställd och företagare

Syftet med att införa kvalificerade personaloptioner är att särskilt gynna små, nystartade företags möjlighet att rekrytera och behålla nyckelmedarbetare.
Med de nya reglerna kommer, till skillnad från idag, en anställd som förvärvar aktier genom att utnyttja kvalificerade personaloptioner inte att tjänstebeskattas för förmånen vid själva utnyttjandet. Istället kommer den anställde när aktierna säljs beskattas enligt reglerna för kapitalvinstbeskattning.

Eftersom den anställde inte längre tjänstebeskattas för förmånen kommer arbetsgivaren inte heller att betala några sociala avgifter. På så sätt kommer den totala skattekostnaden för den anställde och även för arbetsgivaren att sänkas.

Villkor
För att reglerna ska vara tillämpliga krävs att ett antal villkor avseende företaget, företagets verksamhet och den anställde är uppfyllda, bland annat:

  • Företaget ska vara ett svenskt aktiebolag eller motsvarande utländskt bolag.
  • Företaget ska ha färre än 50 anställda och en nettoomsättning eller en balansomslutning som uppgår högst till 80 mkr.
  • Företaget får inte ägas av offentliga organ till 25 % eller mer.
  • Andelarna i företaget får inte vara upptagna till handel på reglerad marknad.
  • Företaget får inte bedriva viss typ av verksamhet, ex. bank- och finans, försäkringsrörelse, produktion av kol eller stål, handel med fastigheter, långtidsuthyrning av lokaler och bostäder eller tjänster som avser juridisk rådgivning, redovisning eller revision.
  • Företaget får inte ha bedrivit verksamhet mer än sju år.
  • Det sammanlagda värdet av utestående optioner får inte överstiga 100 mkr och den enskilde optionsinnehavaren får inte inneha optioner till ett värde som överstiger 5 mkr.
  • Optionsinnehavaren måste vara anställd i företaget och arbeta minst 75 %.
  • Optionsinnehavaren får inte vara delägare i företaget eller närstående till delägare i företaget.

Utredningen föreslår även en utökad kontrolluppgifts- och dokumentationsskyldighet för den anställde och arbetsgivaren i samband med utgivandet av incitamentsprogram.

Om förslaget går igenom, betyder detta att företagare som uppfyller ovan angivna krav kan ge ut lågbeskattade kvalificerade personaloptioner till anställda. Detta i sin tur skulle underlätta för små, växande företag som saknar kapital att rekrytera personer som är viktiga för att företaget ska kunna växa.

Ikraftträdande

Sista svarsdag på remissen var den 15 augusti 2016 och ett flertal av remissinstanserna var positiva till förslaget i stort med undantag för bland andra Skatteverket.

Då utredningens förslag bedöms innebära statsstöd till de berörda företagen är reglerna beroende av godkännande från EU-kommissionen innan det kan genomföras. Om och när sådant godkännande erhållits kommer en proposition att lämnas till riksdagen. De nya reglerna föreslås att träda i kraft den 1 januari 2018.

På KPMG bevakar vi den pågående lagstiftningsprocessen och håller er uppdaterade om utvecklingen.

Se förslaget i sin helhet>> 

 

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka