Tillämpar ditt företag K2 idag? Här kan läsa om de största förändringarna

Tillämpar ditt företag K2 idag? Läs mer

Bokföringsnämnden har anpassat K2 så att detta regelverk nu gäller för alla mindre företag oavsett företagsform (t.ex. aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag med juridiska ägare, ideella föreningar och stiftelser). Tidigare kunde bara mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar tillämpa K2. Det innebär att alla associationsformer som är mindre företag enligt ÅRL och som ska upprätta en årsredovisning nu ska välja mellan K2 och K3.

Kontakt

Relaterat innehåll

Bokföringsnämnden har anpassat K2 till ändringarna i Årsredovisningslagen och skickat ut dessa på remiss. De nyheter som vi beskriver nedan är därför än så länge endast förslag.


Vilka är då de största förändringarna?
 

Ingen koncernredovisning eller kassaflödesanalys


Det kommer inte att bli tillåtet att tillämpa K2 i ett moderföretag i en mindre koncern som frivilligt vill avge en koncernredovisning. Om företaget vill upprätta en koncernredovisning ska det tillämpa K3 istället. En årsredovisning upprättad enligt K2 får inte heller innehålla en kassaflödesanalys. Anledningen till detta är att en årsredovisning upprättad enlig K2 enbart ska innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt noter. Däremot kommer det att bli möjligt att avvika från uppställningsformen på resultat- och balans-räkningarna samt utelämna noter om informationen inte är väsentlig.

Tillkommande utgifter avseende byggnader

Äger ditt företag en byggnad? Alla tillkommande utgifter som inte höjer den ursprungliga prestandan, dvs som när byggnaden var nybyggd eller ombyggd, ska kostnadsföras. Dessutom ska alla utgifter som dras av vid inkomstbeskattningen inom det s.k. utvidgade reparationsbegreppet kostnadsföras i redovisningen.
 

Tillåtet att räkna in indirekta tillverkningskostnader i varulager och pågående arbete

Bokföringsnämnden föreslår också att det ska bli tillåtet att räkna in skälig andel av indirekta tillverkningskostnader vid värdering av egentillverkade varulager och i pågående arbete för annans räkning. Beräkningen av skälig andel av indirekta tillverkningskostnader ska beräknas utifrån normalt kapacitetsutnyttjande.
 

Alternativregeln för löpande räkning tas bort

Tidigare har det varit tillåtet att redovisa intäkten från arbeten på löpande räkning i takt med att företaget fakturerar. Detta kommer inte längre att vara möjligt och i fortsättningen ska pågående arbete på löpande räkning redovisas som en post i årsredovisningen och som intäkt det år arbetet utförs.
 

Säkringsredovisning

K2 tillåter enbart säkringsredovisning avseende poster i utländsk valuta, vilket innebär att ingen annan säkringsredovisning (t.ex. för ränteswappar) är tillåten.
 

Stöd från KPMG

Kontakta gärna din kontaktperson på KPMG om du har frågor.

Vill du veta mer? I höst håller KPMG kurser om nyheterna i årsredovisningslagen och uppdateringarna i K2 och K3. Självklart kommer vi också att erbjuda nya uppdaterade årsredovisningsmallar. Vill du få information om detta maila oss på mallar@kpmg.se
 

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

KPMG: s nya digitala plattform

KPMG International har skapat en toppmodern digital plattform som förbättrar din upplevelse, optimerad för att upptäcka nytt och relaterat innehåll.