Förenklade redovisningsregler för mindre bolag - remiss | KPMG | SE

Förenklade redovisningsregler för mindre bolag- remissförslag från Bokföringsnämnden

Förenklade redovisningsregler för mindre bolag - remiss

Bokföringsnämnden har uppdaterat K2-regelverket samt K3-regelverket med ändringarna i årsredovisningslagen.

1000

Kontakt

Relaterat innehåll

dekorbild

Ändringar har den 23 maj sänts ut på remiss och remisstiden går ut den 20 augusti 2016. Remisserna finns att ladda ner på www.bfn.se.

Ändringarna i årsredovisningslagen ska tillämpas på årsredovisningar som upprättas för räkenskapsår som inleds närmats efter den 31 december 2015. Den största ändringen är att mindre företag kommer att få betydande lättnader avseende notupplysningar. Redovisningsdirektivet från EU-kommissionen föreskriver att ingen medlemsstat får ställa fler upplysningskrav på mindre företag än vad som föreskrivs i direktivet. Detta kallas för fullharmonisering och är ett led i att minska den administrativa bördan för mindre företag.

Det förenklade regelverket K2 Årsredovisning har arbetats om och gäller nu för alla mindre företag som frivilligt valt att tillämpa detta regelverk, oavsett företagsform (t.ex. aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag med juridiska ägare, ideella föreningar och stiftelser). Det innebär att alla associationsformer som är mindre företag enligt ÅRL och som ska upprätta en årsredovisning nu ska välja mellan K2 och K3.

Nedan redogörs för huvuddragen i de utsända remisserna.

De större förändringarna i K2

Vägledningen har fått samma struktur som i K3 (lagtext, allmänt råd och kommentartext hålls ihop) för att öka användarvänligheten. I slutet av varje kapitel i K2 finns särregler för olika associationsformerna.

De brevsvar som BFN har lämnat under 2014 har arbetats in (se nedan).

Ingen koncernredovisning eller kassaflödesanalys

Det kommer inte att bli tillåtet att tillämpa K2 i ett moderföretag i en mindre koncern som frivilligt vill avge en koncernredovisning. En årsredovisning upprättad enligt K2 får inte innehålla en kassaflödesanalys eftersom en kassaflödesanalys är en egen räkning och enligt K2 består en årsredovisning av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt noter.

Tillkommande utgifter avseende byggnader

Det klargörs att tillkommande utgifter som inte höjer den ursprungliga prestandan, dvs när byggnaden var nybyggd eller ombyggd, ska kostnadsföras. Dessutom ska alla utgifter för ombyggnad som dras av vid inkomstbeskattningen inom det s.k. utvidgade reparationsbegreppet kostnadsföras i redovisningen.

Säkringsredovisning

K2 tillåter enbart säkringsredovisning avseende poster i utländsk valuta, vilket innebär att ingen annan säkringsredovisning (t.ex. för ränteswappar) tillåts. Detta framgår i kapitel 2 i K2 genom regeln om att varje transaktion ska redovisas var för sig.

Tillåtet att räkna in indirekta tillverkningskostnader i varulager och pågående arbete

Enligt remissförslaget blir det tillåtet att räkna in skälig andel av indirekta tillverkningskostnader vid värdering av egentillverkade varulager och i pågående arbete för annans räkning. Beräkningen av skälig andel av indirekta tillverkningskostnader ska beräknas utifrån normalt kapacitetsutnyttjande.

Alternativregeln för löpande räkning tas bort

Pågående arbete på löpande räkning har tidigare fått redovisas i enlighet med skattelagstiftningen – dvs det har varit tillåtet att redovisa intäkten i takt med faktureringen. Eftersom regeln tas bort ska pågående arbete på löpande räkning redovisas som en post i årsredovisningen och som intäkt det år arbetet utförs. Orsaken till att regeln ändrats är att Sverige har blivit anmält till EU-kommissionen att normgivningen har tillåtit avsteg från lägsta värdets princip enligt ÅRL.

Inarbetade förändringar från ÅRL

Den nya väsentlighetsregeln som infördes i ÅRL har införlivats i K2 vilket innebär att ett företag kan avvika från uppställningsformen på resultat- och balansräkningarna samt utelämna noter om informationen inte är väsentlig.

En annan förändring i ÅRL är att ett företag ska lämna upplysning om exceptionella intäkter och kostnader. BFN har tolkat detta som intäkter och kostnader som på grund av sin storlek eller förekomst avviket markant från vad som normalt förekommer i företaget.

De större förändringarna i K3

Inarbetade förändringar från ÅRL

Den största förändringen i K3 rör mindre företag. Kravet som fanns tidigare på tilläggsupplysningar (noter) som inte krävs enligt ÅRL för mindre företag har tagits bort. Det är tillåtet för ett mindre företag lämna fler noter än vad ÅRL kräver.

Vad gäller exceptionella intäkter och kostnader föreslås samma regel som i K2 (se ovan). 

I K3 kan ett företag välja att aktivera intern upparbetade immateriella anläggningstillgångar (aktiveringsmodellen). Enligt en ny regel i ÅRL ska samma belopp som aktiverats under året föras över från fritt eget kapital till en bunden fond, Utvecklingsfond. BFN klargör i K3 att så ska även ske i de fall aktiebolaget eller den ekonomiska föreningen har en ansamlad förlust.

Andra ändringar

I K3 framgår vad gäller kostnadsförda utvecklingsutgifter, (dvs företaget har valt kostnadsföringsmodellen avseende internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar), att utgifter som är kostnadsförda i tidigare finansiella rapporter inte får ingå i anskaffningsvärdet på en tillgång. Till detta föreslås att detta förbud gäller även i de fall företaget bytt redovisningsprincip till aktiveringsmodellen.

Vad gäller omräkning av utländska filialer föreslås att en filial i juridisk person får räknas om enligt den så kallande mim-metoden. Tidigare stod det ska.

Övergångsregler

För aktiebolag och ekonomiska föreningar träder de allmänna råden ikraft omedelbart, dvs för årsredovisningen för räkenskapsåret 2016 och senare. Det samma gäller även andra associationsformer som är större enligt ÅRL. För andra associationsformer som är mindre enligt ÅRL får ett företag tillämpa dem för räkenskapsåret 2016, men de allmänna råden blir tvingande först ett år senare, dvs för räkenskapsår som påbörjas närmast efter 31 december 2016.

Stöd från KPMG

Kontakta gärna din kontaktperson på KPMG om du har frågor. Vi arbetar med att uppdatera våra årsredovisningsmallar och en preliminär version kommer att vara färdig efter sommaren. De slutliga versionerna av mallarna kommer i anslutning till att BFN fattar beslut om respektive regelverk.

Du kanske även är intresserad av:

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka