TaxNews

TaxNews

Ett nyhetsbrev för dig som snabbt och kortfattat vill ta del av de senaste nyheterna inom svensk och internationell skatterätt samt närliggande områden. Prenumerationen för KPMG TaxNews är kostnadsfri och nyhetsbrevet ges ut så fort det finns intressanta nyheter på området.

Kontakt

Partner / Chef verksamhetsområde Skatt

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Dekorbild

2017

Kammarrättsdomar om carried interest
Kammarrätten i Stockholm har i dag meddelat 85 domar om beskattning av inkomster från riskkapitalfonder, s k carried interest. (2017-04-27)

Gåvor till anställda och kunder : om viktig gränsdragning vid hantering av gåvor
När blir en anställd förmånsbeskattad för en gåva från arbetsgivaren och när riskerar en gåva till kund att ses som en muta? (2017-04-26)

Vårpropositionen 2017 överlämnad till riksdagen
Regeringen har överlämnat 2017 års vårproposition samt förslag till vårändringsbudget. (2017-04-18)

Förslag till delvis nya regler för beskattning av tjänstebilar m m
Regeringen avser att i budgetpropositionen 2018 föreslå ett nytt system för beräkning av bilförmån. (2017-04-04)

Analys av Fastighetspaketeringsutredningens förslag
KPMG har analyserat förslaget som kan få stora konsekvenser för fastighetsägande bolag. (2017-04-04)

Kemikalieskatten på elektronik: Möjlighet att ansöka om att bli registrerad som lagerhållare
Fr o m den 1 april 2017 är det möjligt att ansöka om att bli registrerad som lagerhållare. (2017-04-04)

Spellicensutredningens förslag presenterat
Spellicensutredningen har överlämnat sitt betänkande till regeringen. (2017-03-31)

Fastighetspaketeringsutredningens förslag presenterat
Fastighetspaketeringsutredningen har överlämnat sitt betänkande till regeringen. (2017-03-30)

Vad svarar du när media ringer och har frågor om bolagets resor och representation
Om vikten av att ha bra rutiner för bolagets resor och representation. (2017-03-29)

Det nya 3:12-förslaget – så här vill regeringen beskatta delägare i fåmansföretag
Så här vill regeringen beskatta delägare i fåmansföretag. (2017-03-24)

Regeringen ändrar i 3:12-utredningens förslag
Regeringen meddelar att man justerar utredningens förslag. (2017-03-22)

Skatteverket om notifieringskrav och information gällande land-för-land-rapportering 
Skatteverkets information om de nya land-för-land-rapporteringskraven. (2017-03-07)

Ny lagstiftning för internprissättningsdokumentation och CbC 
Nya regler för internprissättningsdokumentation och CbC träder i kraft den 1 april 2017. (2017-03-01)

Förslaget om finansiell verksamhetsskatt slopas – renodlad bankskatt utreds istället 
Regeringen meddelar att de inte går vidare med förslaget om finansiell verksamhetsskatt. (2017-02-27)

Kostsamt att göra fel med tull och moms vid internationell varuhandel 
Det är av största vikt att företagens tull- och momshantering är korrekt. (2017-02-21)

Massiv kritik mot förslaget om finansiell verksamhetsskatt
Remisstiden är nu avslutad och merparten av remissvaren är kritiska mot förslaget. (2017-02-16)

Hur kan material från OECD användas vid tolkningen av svensk intern skatterätt?
Hur kan material från OECD användas vid tolkningen av svensk intern skatterätt? (2017-01-31)

Möjligheten att fakturera styrelsearvode från eget aktiebolag
Nytt förhandsbesked avseende möjlighet att fakturera styrelsearvode från eget aktiebolag.(2017-01-25)

Kammarrätten fastställer samfällighetsförenings rätt till avdrag för ingående moms vid uppförandet av fibernät
Samfällighetsförenings rätt till avdrag för ingående moms vid uppförande av fibernät. (2017-01-20)

Kemikalieskatt på elektronik - träffas er verksamhet?
Den 1 april införs en kemikalieskatt på vissa vitvaror och elektronik i Sverige. (2017-01-19)

2016

Lagrådsremiss: Regeringen föreslår skattelättnad för vissa personaloptioner
Lagrådsremiss avseende översynen av regelverket för personaloptioner (2016-12-20)

Nya representationsregler efter årsskiftet
Reglerna avser representationskostnader hänförliga till förtäring.
(2016-12-16)

Proposition om nya regler för internprissättningsdokumentation och CbC 
Förslag om dokumentation vid internprissättning och CbC-rapportering på skatteområdet. (2016-12-07)

KPMG Skatts julkalender
Varje dag fram till jul bjuder vi dig på små godbitar värda att veta inom skatteområdet. (2016-12-01)

Förslaget om finansiell verksamhetsskatt på remiss
Remissen är skickad till 50 olika remissinstanser. (2016-11-15)

Förslag om finansiell verksamhetsskatt presenterat
Utredningen om skatt på finanssektorn har överlämnat sitt betänkande till regeringen. (2016-11-07)

3:12-utredningen presenterad: Förslag om ändrade skatteregler för fåmansföretag
Förslag om ändrade skatteregler för fåmansföretag. (2016-11-03)

Ställningstagande från Skatteverket om avdrag för utrangering av en byggnad
Ställningstagandet gäller vad som avses med begreppet utrangering.
(2016-11-02)

EU har undertecknat frihandelsavtal med Kanada
Avtalet syftar till att avveckla tullar och minska handelshindren mellan EU och Kanada. (2016-11-01)

Skatteverket föreslår åtgärder för skattepolicy som en hållbarhetsfråga
Skatteverket har publicerat sin rapport gällande skattepolicyfrågor.
(2016-10-21)

EU-kommissionen presenterar förslag till harmonisering av inkomstskattebasen för bolag inom EU (CCTB och CCCTB)
Förslaget kan bl a medföra en harmonisering av inkomstskattebasen för vissa bolag inom EU. (2016-10-28)

Stopplagstiftning för kattrumpor från och med idag den 28 oktober 2016
Regeringen vill stoppa så kallade kattrumpor med verkan från och med den 28 oktober 2016. (2016-10-28)

Stora utmaningar inom skatteområdet för finanssektorn
Den 6-7 oktober hölls KPMG:s årliga nordiska skattekonferens för den finansiella sektorn. (2016-10-26)

Regeringens förslag om nya regler för internprissättningsdokumentation och CbC
Lagrådsremiss om TP-dokumentation och CbC-rapportering på skatteområdet. (2016-10-20)

Proposition om automatiskt utbyte av gränsöverskridande förhandsbesked
Regeringen har lämnat förslag om utbyte av förhandsbesked. (2016-10-18)

SKV tar ställning i frågan om holdingbolags avdragsrätt för ingående moms
Skatteverket har publicerat ett ställningstagande om avdragsrätt för moms i holdingbolag. (2016-10-14)

Riksdagen har röstat ja till tonnagebeskattning
Riksdagen har röstat ja till att införa tonnagebeskattning i svensk rätt. (2016-09-28)

Hur transparenta är svenska företag i skattefrågor?
Många av de största svenska bolagen berör fortfarande inte skatt som en hållbarhetsfråga. (2016-09-27)

Om country-by-country-rapportering i BP2017
Här följer en fördjupning ur budgetpropostionen rörande country-by-country rapportering.(2016-09-22)

Budgetpropositionen för 2017 presenterad
I budgetpropositionen för 2017 föreslås ett flertal förändringar inom skatteområdet. (2016-09-20)

HFD-dom om tillämpning av korrigeringsregeln vid ändrade avtalsvillkor samt Skatteverkets kommentar
HFD om tillämpning av korrigeringsregeln vid ändrade avtalsvillkor och SKV:s kommentar. (2016-07-06)

OECD:s riktlinjer om implementering av CbC-rapporter
OECD har presenterat ytterligare vägledning för implementeringen av CbC-rapporteringen. (2016-07-01)

Skatteverket har fått i uppdrag att uppmuntra att skattepolicyfrågor diskuteras på företagsledningsnivå
Regeringen har gett SKV uppdrag att se över vilka medel som finns för att uppmuntra företagsledningar att diskutera skattepolicyfrågor. (2016-07-01)

Skatteverket gör en vid tolkning av HFD:s dom i schablonintäktsmålet
SKV har publicerat en rättsfallskommentar till HFD-dom rörande reglerna om schablonintäkt. (2016-07-01)

Nytt ställningstagande från SKV om svenska värdepappersfonders och specialfonders hemvist (skatteavtal)
SKV har publicerat ett nytt ställningstagande om svenska fonders hemvist (skatteavtal). (2016-06-29)

Politisk överenskommelse om EU-direktiv mot skatteflykt
Den 20 juni kom EU:s finansministrar överens om EU:s föreslagna direktiv mot skatteflykt. (2016-06-21)

Ändrade arbetsgivaravgifter för unga från och med idag
Från och med den 1 juni 2016 ändras arbetsgivaravgifterna för unga. (2016-06-01)

KPMG är Sveriges bästa skatterådgivare 
Det blev en storseger under prisutdelningen hos International Tax Review i London. (2016-05-30)

Skatteverkets rättsfallskommentar rörande hemvistintygsmålet (skatteavtal) 
Skatteverket har publicerat en rättsfallskommentar till det så kallade hemvistintygsmålet. (2016-05-19)

Fördjupad kommentar om Skatteverkets förslag gällande internprissättning och CbC 
KPMG uppmärksammar ett antal särskilt intressanta punkter i Skatteverkets förslag. (2016-05-19)

Internprissättningsdokumentation –  Skatteverket har överlämnat sitt författningsförslag (BEPS action 13)
Skatteverket har lämnat författningsförslag avseende internprissättningsdokumentation. (2016-05-02)

Ställningstagande kan öppna upp för avdrag av tidigare inlåst importmoms 
Skatteverket kontrollerar företagens redovisning av importmoms. (2016-04-29)

Ni har väl inte glömt att redovisa er importmoms?
Skatteverket kontrollerar företagens redovisning av importmoms. 
(2016-04-29)

Magdalena Andersson har presenterat regeringens program mot skatteflykt 
Regeringen har presenterat ett 10-punktsprogram mot skattefusk.
(2016-04-28)

HFD-dom i hemvistintygsmålet – skatteavtal ska tillämpas för svensk värdepappersfond
Svensk värdepappersfond anses ha skatterättslig hemvist i skatteavtalets mening. (2016-04-18)

Vårpropositionen 2016 överlämnad till riksdagen
Regeringen har den 13 april överlämnat 2016 års ekonomiska vårproposition till riksdagen. (2016-04-13)

Regeringen föreslår vissa förändringar på bolagsskatteområdet
Promemorian innehåller bl a förslag till vissa förenklingar på företagsskatteområdet. (2016-03-30)

Standardiserat elektroniskt format för country-by-country rapporter
OECD har presenterat ett standardiserat elektroniskt format för utbyte av CbC-rapporter. (2016-03-23)

Incitamentsutredningens förslag presenterat
Incitamentsutredningen har presenterat sitt betänkande "Beskattning av incitamentsprogram".  (2016-03-15)

Avdragsrätten för representation begränsas och utvidgas
Avdragsrätten vid representation föreslås begränsas avseende förtäring. (2016-03-01)

Avdragsförbudet för valutakursförluster på fordringar strider mot EU-rätten
Avdragsförbudet för valutakursförluster på fordringar strider mot EU-rätten (2016-02-17)

Automatiskt informationsutbyte av country-by-country rapporter – men var och när ska svenska företag rapportera...?
Automatiskt informationsutbyte av country-by-country rapporter.
(2016-01-29)

EU: Nytt åtgärdspaket mot skatteflykt 
Med bland annat en gemensam EU-strategi avseende implementering av OECD:s BEPS-rapporter. (2016-01-28)

Momssmäll för den privata omsorgssektorn
SKV anser att uthyrning av personal inom social omsorg som huvudregel är momspliktig. (2016-01-27)

Belgiska förhandsbesked om ”excess profits” utgör otillåtet statsstöd 
Internationella skattenyheter. (2016-01-12)

Ytterligare förslag mot internationell skatteflykt aviseras av EU
Internationella skattenyheter. (2016-01-12)

Utkast till EU-direktiv gällande BEPS
Internationella skattenyheter. (2016-01-12)

 

© 2017 KPMG AB, a Sweden corporation and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

KPMG: s nya digitala plattform

KPMG International har skapat en toppmodern digital plattform som förbättrar din upplevelse, optimerad för att upptäcka nytt och relaterat innehåll.