Allmänt om processen i brottmålet | KPMG | SE

Allmänt om processen i brottmålet

Allmänt om processen i brottmålet

Åtalet är en konsekvens av de omfattande förluster som uppkom vid HQ Banks forcerade avveckling av optioner i bankens tradinglager i maj-juni 2010.

1000

Relaterat innehåll

Vad handlar HQ-åtalet om?
Åtalet är en konsekvens av de omfattande förluster som uppkom vid HQ Banks forcerade avveckling av optioner i bankens tradinglager i maj-juni 2010. Åklagaren påstår att den finansiella rapporteringen för 2009 har varit vilseledande. Åklagaren har med utgångspunkt från de uppkomna förlusterna valt att åtala HQ Banks vd, styrelseordförande och ordförande i revisionsutskottet samt styrelseordförande i moderbolaget HQ AB för bl a grovt svindleri. KPMG:s huvudansvarige revisor har åtalats för medhjälp till brottet genom att ha avgivit en s k ren revisionsberättelse.

 

Hur ser processen ut framåt?
Brottmålsrättegången börjar i Stockholms tingsrätt den 9 februari 2016 och avslutas i början av maj. Huvudförhandlingsplanen omfattar mer än 30 heldagar. Åklagaren inleder med sin framställan och därefter kommer de tilltalade personerna från HQ att framföra sina ståndpunkter. Vi får möjlighet att bemöta åklagarens påståenden och redogöra för den utförda revisionen först i samband med vår sakframställan den 23 februari.

 

Vad var KPMG:s roll?
KPMG var HQ:s revisionbyrå. Åklagaren har åtalat den huvudansvarige revisorn på KPMG för medhjälp till brottet med påstående om att det stred mot god revisionssed att avge en s k ren revisionsberättelse i mars 2010.

 

Vad är KPMG:s ståndpunkt?
KPMG:s ståndpunkt är att åklagaren missuppfattat innehållet i det då gällande regelverket IAS 39.(IAS är en standard i IFRS.) Därtill har Revisorsnämnden (RN) redan ingående granskat KPMG:s revision av HQ AB och HQ Bank för räkenskapsåren 2007-2009 och kommit till slutsatsen att revisionerna har utförts enligt god revisionssed och att den huvudansvarige revisorn har haft grund för att avge s k rena revisionsberättelser.

 

Hur ställer sig KPMG till att saken blir prövad i domstol?
KPMG är mycket kritisk till åklagarens agerande att väcka åtal.

 

Hur bedömer KPMG åtalets substans?
KPMG:s bedömning är att åklagaren saknar allt fog för sitt åtal.

Åklagaren har inte beaktat att den statliga tillsynsmyndigheten Revisorsnämnden redan konstaterat att revisionen utförts i enlighet med god revisionssed (med en i detta sammanhang oväsentlig mindre anmärkning rörande bristande dokumentation) och att den huvudansvarige revisorn, baserat på den utförda revisionen, har haft grund för de uttalanden som lämnades i revisionsberättelsen. Samma revision och samma revisionsberättelse, i enlighet med god revisionssed, kan inte samtidigt ligga till grund för en brottslig handling av det slag som åklagaren påstår. Åklagaren har också missuppfattat innehållet i IAS 39.

Åklagarens brottspåståenden är därför ogrundade.

 

I ljuset av vad som skett, borde inte KPMG avgett en s.k. oren revisionsberättelse?

Nej, vår bedömning nu som då är att vi hade grund för att avge en s.k. ren revisionsberättelse, vilket också var Revisorsnämndens slutsats. De konstaterade i sin granskning att den huvudansvarige revisorn inte hade grund för att anmärka på årsredovisningens utformning i sina revisionsberättelser.

 


Fick inte den huvudansvarige revisor en erinran av RN?
Jo, han fick en erinran, som är en mild disciplinär åtgärd, men inte för att några fel begåtts i själva revisionen utan för att RN ansåg att det inte fanns tillräcklig dokumentation för vissa överväganden i revisionen.
 

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka