Ett första år med K2 och K3

Ett första år med K2 och K3

Nu har de flesta företag upprättat sin första årsredovisning enligt K2 eller K3. Läs om våra erfarenheter och vad som är bra att tänka på framöver.

Relaterat innehåll

k3

Valet
Alla mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar (se not 1) kan välja mellan K2 och K3 medan de större måste tillämpa K3.

Vår erfarenhet är att K2 kanske inte alltid har varit det mest optimala valet för alla mindre företag. Hur ser det ut för ditt företag? Är informationen i årsredovisningen tillräcklig för ägare och andra intressenter? Även om det är tillåtet i K2 att lämna mer upplysningar i förvaltningsberättelse och noter kan en K2-årsredovisning uppfattas väl kortfattad. Förenklingsreglerna kan också ge en del följder som kan kännas fyrkantiga och ologiska. Det gäller både tvingande regler (t.ex. kostnadsföring av underhåll som inte är prestandahöjande och förbudet att redovisa uppskjuten skatt) och tillämpning av frivilliga förenklingsregler som periodisering och avskrivningar.

Stöd från KPMG
Vi på KPMG hjälper dig gärna om du vill diskutera vilket val som är bäst för ditt företag.

Vad kan vara bra att tänka på vid upprättandet av en K2-årsredovisning?

Tvingande förenklingar
K2 innehåller en hel del tvingande förenklingar, dvs sådana regler som måste följas. Förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning ska upprättas enligt fasta scheman. Det finns visst utrymme att ändra benämningen på en post – men det är inte tillåtet att ändra rubriker och summeringsrader. Årsredovisningen får inte heller innehålla någon kassaflödesanalys (se not 2). Det kan också vara bra att komma ihåg att det t.ex. inte är tillåtet att aktivera egenupparbetade immateriella tillgångar, redovisa informella förpliktelser, värdera till finansiella instrument till verkligt värde eller att inkludera indirekta tillverkningskostnader i varulager och pågående arbeten.

Byggnader
Äger ditt företag eller ekonomiska förening byggnader? Då är det viktigt att komma ihåg att reglerna i K2 har en koppling till skatterätten. Det innebär bl.a. att det endast är tillåtet att aktivera underhållsåtgärder som är prestandahöjande – jämfört med när byggnaden uppfördes.

Rensa bland noterna? 
En del årsredovisningar innehåller fler notupplysningar än vad K2 kräver. Det kan vara värt att gå igenom för att se om de frivilliga upplysningarna lämnas genom ett aktivt val eller bara av gammal vana. Exempel på upplysningar som inte krävs i K2 är fördelningen av löner och andra ersättningar mellan styrelse och ledande befattningshavare respektive anställda, ersättning till revisorer samt specifikation av större periodiseringsposter.

Stöd från KPMG
Kontakta gärna din kontaktperson på KPMG i god tid innan bokslutet om du vill diskutera din årsredovisning. Vi hjälper dig gärna med en genomgång av årsredovisningen. KPMG har också en årsredovisningsmall enligt K2 som innehåller den information och de upplysningskrav som K2 kräver.

Vad kan vara bra att tänka på vid upprättandet av en K3-årsredovisning?

Förvaltningsberättelsen
Först i årsredovisningen kommer förvaltningsberättelsen. Den enda nya regeln i K3 är att upplysning ska lämnas om ägare som äger mer än 10 % av andelarna eller rösterna. Trots detta är vår erfarenhet att det saknas många upplysningar i förvaltningsberättelsen. Beskrivs företagets verksamhet på ett bra sätt? Beskrivs viktiga förhållanden och händelser? Större företag ska också lämna upplysning om t.ex. användning av finansiella instrument och icke-finansiella upplysningar (om t.ex. personal och miljö). Läs gärna kapitel 3 i K3!

Noten om redovisningsprinciper
Ett annat område där det finns utrymme för förbättring är not 1, Redovisningsprinciper. Vi rekommenderar att inför årets bokslut gå igenom de redovisningsprinciper som beskrivs i denna not för att se att de visar hur företaget faktiskt redovisar. Det är också bra att kontrollera att alla redovisningsprinciper finns med. Kanske har nya pensionslösningar tillkommit under året?

Saknas noter?
K3 innehåller en hel del nya krav på notupplysningar. Dessa upplysningar gäller även för mindre företag som tillämpar K3. Under året har vi sett att det ibland har saknats eller har varit svårt att få till upplysningar om avstämning av skatt, outnyttjade underskottsavtal, framtida leasingavgifter (gäller även lokaler) och verkligt värde på förvaltningsfastigheter. Har ditt företag med alla noter som behövs?

För många noter eller andra upplysningar?
Precis som för K2-företag kan det vara bra att gå igenom notapparaten och se om några onödiga upplysningar lämnas. Det gäller särskilt mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar som valt att tillämpa K3. De behöver inte lämna de upplysningar som mindre företag inte behöver lämna enligt ÅRL. Exempel på detta är färre upplysningar i förvaltningsberättelsen samt färre krav på notupplysningar (t.ex. upplysningen om revisionsarvode). De behöver inte heller lämna någon kassaflödesanalys.

Rätt redovisning? 
Det första året med K3 har visat att det inte är så många företag, förutom företag som äger fastigheter, som har behövt göra så stora ändringar i redovisningen till följd av övergången. Men det är alltid nyttigt att gå igenom hur olika transaktioner egentligen redovisas. Följande områden kan vara extra bra att titta på:

• Intäkter
• Byggnader och andra materiella anläggningstillgångar
• Finansiella instrument (t.ex. säkringsredovisning)
• Aktivering av immateriella tillgångar
• Nedskrivningar och avsättningar
• Pensioner
• Uppskjuten skatt
• Finansiell leasing (koncernredovisning)
• Gåvor och bidrag i ideell sektor

Särskilt om komponentuppdelning
För många företag med byggnader respektive andra materiella anläggningstillgångar som består av komponenter har övergången till K3 varit särskilt resurskrävande. Flera av dessa företag har dock blivit glatt överraskade över de positiva effekter som komponentuppdelningen fört med sig – t.ex. att det har blivit bättre koll på byggnadens status, underhållsbehov och faktiska avskrivning.

Nu är det dags att ta fram rutiner för hur komponentuppdelning ska ske vid nya förvärv, vilka åtgärder som ska aktiveras och kostnadsföras samt hur detta ska hanteras i deklarationen.

Eftersom det inte finns någon prestandahöjandeansats i K3 kommer det att bli mer som aktiveras och skrivs av på separata planer. För företag som tidigare gjort på samma sätt redovisningsmässigt och skattemässigt blir skillnaderna större.

Stöd från KPMG
KPMG har också årsredovisningsmallar enligt K3 både för juridisk person och för koncern. Kontakta gärna din kontaktperson på KPMG i god tid innan bokslutet så hjälper vi dig gärna med de frågor och funderingar du har. Har du fastigheter kan det krävas ett större arbete med att få till rätt rutiner.

Not
1) 80 miljoner i omsättning, 50 anställda, 40 miljoner i balansomslutning. Vart och ett av de två senaste räkenskapsåren, ett gränsvärde får överskridas.
2) Detta framgår av ett brevsvar på BFNs hemsida.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

KPMG: s nya digitala plattform

KPMG International har skapat en toppmodern digital plattform som förbättrar din upplevelse, optimerad för att upptäcka nytt och relaterat innehåll.