Budgetpropositionen för 2016 presenterad | KPMG | SE

Budgetpropositionen för 2016 presenterad

Budgetpropositionen för 2016 presenterad

I budgetpropositionen för 2016 har ett flertal förändringar inom skatteområdet föreslagits. Här presenteras ett urval av dessa föreslagna förändringar. Om inget annat anges föreslås ändringarna träda i kraft den 1 januari 2016.

1000

Relaterat innehåll

Avtrappning av jobbskatteavdraget

Jobbskatteavdraget trappas av för arbetsinkomster över ca 50 000 kr per månad. Vid en månadsinkomst på 75 000 kr medför avtrappningen ungefär 750 kr i ytterligare skatt varje månad mot vad som annars skulle varit fallet. Om månadsinkomsten är högre än ca 120 000 kr erhålls inget jobbskatteavdrag enligt förslaget.Begränsad uppräkning av den nedre gränsen för statlig inkomstskatt

Vid bestämmandet av den nedre skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt på beskattningsbara förvärvsinkomster för beskattningsåret 2016 ska någon uppräkning inte ske. Den nedre skiktgränsen ska därmed uppgå till 430 200 kronor för beskattningsåret 2016, d v s samma gräns som gällde för 2015 års inkomster. För den som har en månadsinkomst om ungefär 37 000 kr per månad medför den uteblivna uppräkningen enligt förslaget att inkomstskatten ökar med något mer än 100 kr per månad. Den övre skiktgränsen föreslås fastställas till 625 800 kr vilket är nästan 10 000 kr högre än innevarande år.Särskild löneskatt för äldre

Särskild löneskatt införs på ersättningar för arbete samt inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år samt för personer som inte har fyllt 65 år men under hela året har uppburit hel allmän ålderspension. Skatten bestäms enligt förslaget till 6,15 procent. Ett förslag om särskild löneskatt för äldre med 5,6 procent fanns med i budgetpropositionen för 2015, men det röstades då ned och infördes aldrig.

 

Slopad nedsättning av socialavgifterna för unga – en månad tidigare än aviserat

Nedsättningen av socialavgifterna för unga föreslås nu upphöra den 1 juni 2016 istället för den 1 juli som tidigare aviserats.Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande

Rätten att göra avdrag för premier för pensionsförsäkring och inbetalningar på pensionssparkonto (pensionssparavdrag) med ett fast belopp om 1 800 kr per år slopas. Anställda som helt saknar pensionsrätt i anställning eller skattskyldiga som har inkomst av aktiv näringsverksamhet ska även fortsättningsvis kunna göra avdrag med belopp motsvarande det särskilda tilläggsutrymmet. Beloppsgränsen för att utan Skatteverkets medgivande återköpa en pensionsförsäkring eller i förtid avsluta ett pensionssparskonto höjs för att öka möjligheterna att avsluta små sparanden utan egentlig betydelse för den enskildes totala pension.Kapitalbeskattningen

Schablonavkastningen vid sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring höjs genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med 0,75 procentenheter. Schablonavkastningen ska dock beräknas till lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget oavsett statslåneräntans storlek. Därtill slopas avdragsrätten för förvaltningsutgifter i inkomstslaget kapital.Investeraravdraget


Begränsningar i investeraravdraget föreslås vad gäller investeringar i företag där den skattskyldige eller närstående de närmast föregående åren haft ett direkt eller indirekt ägande i företaget.RUT- och ROT-avdraget

Matlagning ska inte längre omfattas av RUT-avdraget. RUT-avdraget för städarbete eller annat rengöringsarbete ska endast omfatta enklare arbete samt flyttstädning och inte tjänster som exempelvis poolrengöring. Taket för RUT-avdraget halveras till 25 000 kr per person och år för dem som inte har fyllt 65 år vid årets ingång. För ROT-tjänster föreslås taket alltjämt utgöra 50 000 kr men subventionsgraden vid köp av ROT-tjänster från ett företag och när en anställd får ROT-tjänster som förmån sänks från 50 procent till 30 procent.Mervärdesskatt

Ett undantag från skatteplikt för vissa posttjänster samt för frimärken införs i mervärdesskattelagen. Den särskilda avdragsregeln vid koncerninterna tillhållandahållanden av tjänster som innebär att mervärdesskatt är avdragsgillt inom koncernen även om det företag som tillhandhåller tjänsten självt inte har rätt till avdrag slopas. Regeringen avser också att se över mervärdesskattelagen i syfte att öka överskådligheten och därmed förenkla tolkningen och tillämpningen av lagen.Ideella sektorn

Skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet slopas. Ideella föreningars och registrerade trossamfunds verksamhet med försäljning av skänkta varor (secondhandförsäljning) föreslås vara skattefri.Försenings- och kontrollavgifter enligt skatteförfarandelagen


Förseningsavgifter vid för sent avlämnade deklarationer och kontrollavgifter avseende bland annat kassaregister och personalliggare höjs med 25 procent.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka