Proposition om ytterligare nedsättning av arbetsg... | KPMG | SE

Proposition om ytterligare nedsättning av arbetsgivaravgifter – med brasklapp?

Proposition om ytterligare nedsättning av arbetsg...

I allianspartiernas bifallna budgetförslag fanns ett s k tillkännagivande att regeringen skulle återkomma med förslag om en ytterligare sänkning av socialavgifterna för ungdomar under 23 år ned till 10,21 procent samt helt slopad nedsättning för personer som fyllt 25 år, samt ett förslag om slopad gruppregistrering till mervärdesskatt.  

1000

Kontakt

Relaterat innehåll

Detta innebär att regeringen förväntas återkomma med propositioner i enlighet därmed, och idag lämnar alltså regeringen över proposition i den delen som avser socialavgifter för unga. För personer som vid årets ingång inte har fyllt 23 år föreslås att avgifterna sänks så att bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent ska betalas. För personer som vid årets ingång har fyllt 25 år föreslås att nedsättningen slopas helt. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 maj 2015.  
 

I en debattartikel i Dagens Industri den 23 januari 2015 skriver finansminister Magdalena Andersson dock att hon hoppas att vårbudgeten kan hinna stoppa sänkningen, eftersom ett totalt avskaffande av nedsättningen av socialavgifter för unga kommer att ingå i den vårändringsbudget för 2015 som regeringen presenterar i april. Hon skriver vidare bl a:  
 

”Förslaget innebär alltså en justering av ett system som är på väg att avskaffas. Politiskt är detta oproblematiskt. Det som är olyckligt är att det kan visa sig innebära en ökad administrativ börda för svenska arbetsgivare, liksom för Skatteverket, då de under loppet av mindre än ett halvår skulle möta tre olika arbetsgivaravgifter för en och samma anställd.

Denna situation kan undvikas. Riksdagen kan välja att behandla propositionen först efter att den behandlar vårändringsbudgeten eller välja ett senare ikraftträdandedatum. Regeringens bedömning är att det skulle vara en bra lösning. Skulle riksdagen välja en annan väg så kommer regeringen givetvis att följa dess beslut.”


Trots att propositionen nu lämnas kvarstår alltså en osäkerhet kring nedsättningen av socialavgifterna för unga, eftersom Magdalena Andersson samtidigt aviserar att regeringen kommer med ett eget förslag i motsatt riktning i vårändringsbudgeten, och det därtill är riksdagen som stiftar lag.  
 

Momsgrupperna

Som vi meddelade i TaxNews nr 2, 2015, följer det av regeringens propositionsförteckning att man avser lämna en proposition om slopande av reglerna om gruppregistrering i mervärdesskattelagen. Detta är alltså den andra delen av allianspartiernas tillkännagivande som regeringen förväntas lämna förslag om.  

Det vi vet idag är att regeringen planerar lämna ett sådant förslag till riksdagen senast den 27 april. Mot bakgrund av hanteringen av socialavgifterna och att Magdalena Andersson även varit emot ett avskaffande av momsgrupperna, får också det förslagets framtid anses präglat av osäkerhet. Vi bevakar givetvis utvecklingen noga i båda delarna.    
 

Läs mer
Prop. 2014/15:50 Förändrad nedsättning av socialavgifterna för unga (PDF 262 KB) 

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka