Möjlighet till lågbeskattad utdelning och kapital... | KPMG | SE
close
Share with your friends

Möjlighet till lågbeskattad utdelning och kapitalvinst nästa år

Möjlighet till lågbeskattad utdelning och kapital...

Förändringarna av 3:12 reglerna för delägare i fåmansföretag trädde i kraft den första januari i år. Innan året är slut är det en bra idé att se över sin situation för att möjliggöra lågbeskattad utdelning och kapitalvinst nästa år.

1000

Relaterat innehåll

Förra hösten beslutades om förändringar i skattereglerna för delägare i fåmansföretag, de så kallade 3:12 reglerna. Reglerna har genomgått många förändringar de senaste åren och förslaget om ny ändring mötte stark kritik. Men delvis anpassat till kritiken genomfördes förslaget och ändringarna trädde i kraft den 1 januari 2014.

 

Har du koll på vad de förändrade reglerna innebär för dig och ditt företag?
Nu när kalenderåret 2014 lider mot sitt slut är det en god idé att se över din situation så att du uppfyller löneuttagskrav med mera, för möjlighet till lågbeskattad utdelning och kapitalvinst nästa år.

 

Förändringarna i skattereglerna för fåmansföretag
Förändringarna som genomfördes tar främst sikte på det lönebaserade utrymmet som är en viktig faktor vid beräkningen av gränsbeloppet, dvs. den del av utdelningen eller kapitalvinsten som kan beskattas med 20 procent.

 

 • Lönebaserat utrymme endast vid ägande av minst 4 procent av kapitalet
  I samband med förändringen riktades stort fokus på de delägare i fåmansföretag som skulle komma att påverkas negativt av förslaget, dvs. delägare med små ägarandelar i fåmansföretag.
  Möjligheten att få använda det lönebaserade utrymmet begränsades nämligen till att gälla enbart delägare med en ägarandel om minst 4 procent i företaget. Begränsningen träffar delägare i större konsultorganisationer, men också familjeföretag med stor ägarspridning i släkten, samt nyckelpersoner som erbjudits ett mindre delägarskap som incitament för att stanna i företaget.
  För de allra flesta delägare i fåmansföretag är ändringarna dock positiva genom att utrymmet för lågbeskattad utdelning och kapitalvinst har ökat. 

 

 • Det lönebaserade utrymmet höjt från 25 till 50 procent
  Det lönebaserade utrymmet, dvs. de kontant utbetalda lönerna i företaget eller dess dotterföretag under föregående kalenderår, är en av flera faktorer som tas hänsyn till i samband med beräkning av utrymme för lågbeskattad utdelning och kapitalvinst.
  Fram till beskattningsår 2013 fick 25 procent av dessa löner tas hänsyn till vid beräkningen av det lönebaserade utrymmet. Från och med beskattningsår 2014 är utrymmet höjt till 50 procent av dessa löner.
  Notera dock att det även infördes ett tak för det lönebaserade utrymmet som begränsas till att per år och delägare uppgå till högst 50 gånger delägarens egen eller någon närståendes lön.  

 

 • Det högsta löneuttagskravet sänkt från 10 inkomstbasbelopp 9,6 inkomstbasbelopp
  En förutsättning för att få ta med lönebaserat utrymme i beräkningen är att delägaren, eller närstående till denna, under året före beskattningsåret (löneåret) har gjort löneuttag i företaget eller dess dotterföretag.
  Löneuttaget ska enligt nu gällande regler uppgå till minst 10 inkomstbasbelopp eller 6 inkomstbasbelopp, plus 5 procent av samtliga löner i företaget och dess dotterföretag. Från och med beskattningsår 2016 sänks löneuttagskravet från 10 inkomstbasbelopp till 9,6 inkomstbasbelopp.
  Sänkningen får därmed betydelse för det löneuttagskrav som ska vara uppfyllt från och med löneår 2015.

 

 • Definition av dotterföretag
  Vid tillämpningen av det lönebaserade utrymmet har det införts en definition av dotterföretag. Med dotterföretag avses ett företag där moderföretaget, direkt eller indirekt genom ett annat dotterföretag, äger mer än 50 procent av kapitalet i företaget.

 

För svenska handelsbolag och i utlandet delägarbeskattade juridiska personer gäller att dessa direkt eller indirekt måste vara helägda av moderföretaget.

 

Sammantaget innebär ovanstående förändringar fördelar för de flesta delägare i fåmansföretag. Vi på KPMG kan hjälpa dig med att se över situationen för dig och ditt företag.

 

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka