Ny standard för redovisning av intäkter | KPMG | SE
close
Share with your friends

Ny standard för redovisning av intäkter

Ny standard för redovisning av intäkter

Den nya intäktsstandarden, IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers, kan få väsentlig påverkan på företag i vissa branscher – inte bara när det gäller annan värdering av intäkten och tidpunkten för redovisningen, utan det kan även krävas översyn av hur försäljningskontrakt utformas. Vidare kan det behövas anpassningar av de system som används för att ta fram underlag för intäktsredovisningen och de tillkommande kraven på upplysningar.

1000

Kontakt

Redovisningsspecialist

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Hur påverkas nettoomsättningen? - Vilka branscher bedöms påverkas mest?
Standarden, som publicerades den 28 maj, ersätter den nuvarande IFRS (standarder och tolkningsuttalanden) om intäkter och de vägledningar som finns i US GAAP. Den nya standarden introducerar en ny intäktsredovisningsmodell för kontrakt med kunder. För vissa företag kommer den nya standarden att ha en väsentlig effekt på hur och när intäkter ska redovisas medan andra företag påverkas i mindre omfattning.

De som främst bedöms påverkas är företag inom telekom-, programvaru-, fastighets-, flyg-, försvars-, bygg- och anläggningsbranscherna samt företag som ägnar sig åt kontraktstillverkning. Alla företag kommer dock att påverkas av de nya, väsentligt utökade upplysningskraven.

Standarden träder i kraft den 1 januari 2017. Det finns två sätt att hantera övergången: antingen retroaktivt eller genom att justera balanserat resultat per datum för övergången den 1 januari 2017. Den nya standarden innebär nya utgångspunkter för när en intäkt ska redovisas och kräver nya bedömningar från företagsledningen jämfört med i dag.

De områden som skiljer sig åt jämfört med nuvarande regler är framför allt följande:

 • Kontrollbaserad modell för att bedöma när intäkten ska redovisas (överföring av risker och förmåner finns enbart kvar som en indikator på att kontroll kan ha överförts).
 • Värderingen av intäkten ska baseras på vad säljaren förväntas erhålla snarare än verkligt värde.
 • Nya regler för hur varor och tjänster i ett kontrakt ska separeras i redovisningen.
 • Förändrade kriterier för hur intäkten ska redovisas över tiden.
 • Utgifter för anskaffande av och fullgörande av kontrakt.
 • Väsentligt utökade upplysningskrav.

Utifrån ett mer praktiskt perspektiv kan man konstatera att det kommer att krävas av företagen att de går igenom alla större försäljningskontrakt för att kunna avgöra om och hur intäktsredovisningen förändras på grund av de nya reglerna. Det är också lämpligt att affärsorganisationen är informerad om de nya reglerna när företaget går in i nya längre kontrakt som kommer att gälla när de nya reglerna träder ikraft. Vidare kommer i flera fall system och processer att behöva anpassas för att möjliggöra en effektiv tillämpning.

En modell, två metoder och fem steg

Standarden innehåller en enda modell som ska tillämpas på kontrakt med kunder och två metoder för att redovisa intäkter: vid ett tillfälle eller periodiserat över tiden. Modellen består av en analys i fem steg för att bestämma om, till vilket belopp och när intäkter ska redovisas.

De fem stegen är:

 1. Identifiera kontraktet med kunden.
 2. Identifiera de olika åtagandena i kontraktet.
 3. Fastställa transaktionspriset.
 4. Fördela transaktionspriset till de olika åtagandena.
 5. Redovisa intäkten vid uppfyllandet av respektive åtagande.

Alla företag behöver göra en bedömning av hur mycket de påverkas av de nya reglerna i syfte att utreda de övergripande konsekvenserna för affärsverksamheten. Eventuella effekter på redovisningen behöver kommuniceras med investerare och analytiker. Det kan även bli aktuellt att kontakta kreditgivare och diskutera lånevillkor.

Tidpunkt för intäktsredovisning kan tidigare- eller senareläggas

Intäkter ska redovisas över tiden på ett sätt som bäst återspeglar företagets prestation eller vid ett tillfälle när kontrollen över varan eller tjänsten övergår till kunden. För komplexa transaktioner med flera komponenter och/eller rörliga ersättningar, eller när arbetet enligt kontraktet utförs under en längre tid, kan tillämpningen av standarden leda till att intäktsredovisningen tidigareläggs eller senareläggs jämfört med tillämpningen av nuvarande regler.

Nya uppskattningar och bedömningar

Den nya standarden ställer nya krav på uppskattningar och bedömningar från företagsledningen. Detta kan påverka belopp och/eller tidpunkten för när intäkter redovisas.

Uppskattningarna och bedömningarna omfattar bland annat:

 • Uppskattning och redovisning av rörliga ersättningar.
 • Identifiering av separata varor och tjänster i ett kontrakt.
 • Uppskattning av oberoende försäljningspriser.

Väsentliga bedömningar kan komma att krävas för att fastställa hur dessa uppskattningar och bedömningar ska tillämpas. Det kan bli särskilt svårt om ett nytt affärsområde eller ny produkt ska lanseras eller om man ska ta sig in på en ny marknad. Denna analys kan föranleda behov av att se över hur försäljningskontrakt med kund utformas, något som kräver tidigt initiativ för att få effekt då IFRS 15 ska tillämpas.

Möjlighet till successiv vinstavräkning finns kvar

Standarden innehåller nya kriterier för att fastställa när intäkter ska redovisas över tiden. Dessa kriterier tar sikte på entreprenadavtal och servicekontrakt. Vissa kontrakt, som enligt nuvarande regler redovisas enligt successiv vinstavräkning, kan komma att redovisas först när kontraktet är färdigställt. Andra kontrakt, som tidigare redovisats som intäkt vid färdigställandet av hela kontraktsåtagandet, kan enligt de nya reglerna komma att redovisas enligt successiv vinstavräkning.

Att göra denna bedömning kommer att kräva en noggrann genomgång av avtalsvillkor och civilrätt, inte minst ifråga om fastighetsrätt för kontrakt som avser fastighetsförsäljning.

Förändringar jämfört med nuvarande praxis

Den nya standarden kan innebära väsentliga skillnader jämfört med dagens intäktsredovisning. Stora skillnader som kan identifieras är följande:

 • Kontrollbaserad modell för att bedöma när intäkten ska redovisas (överföring av risker och förmåner finns enbart kvar som en indikator på att kontroll kan ha överförts).
 • Värderingen av intäkten ska baseras på vad säljaren förväntas erhålla snarare än verkligt värde.
 • Ny vägledning för hur varor och tjänster ska separeras i ett kontrakt.
 • Förändrade kriterier för hur intäkten ska redovisas över tiden.

Den nya standarden innehåller även ny vägledning för redovisning av kontraktskostnader, jämfört med de bestämmelser som finns i IAS 11 Entreprenadkontrakt. Detta kräver nya bedömningar från företagets sida och påverkar nivån på och vid vilken tidpunkt vinsten redovisas.

Det finns endast begränsad vägledning för hur utgifter för att skaffa och fullfölja ett kontrakt ska redovisas. De nya bestämmelserna måste utvärderas för att bedöma om dessa utgifter ska aktiveras och i så fall över vilken tidsperiod de ska periodiseras.

Nya upplysningskrav

Ytterligare en nyhet är att IFRS 15 kräver väsentligt utökade upplysningskrav jämfört med dagens normer. I många fall måste information omformuleras och utökas. Upplysningskraven omfattar bland annat information om de åtaganden där kontrollen ännu inte har övergått till kunden.

De utökade upplysningskraven innebär bland annat att företagets bedömningar om affärsmetoder och framtidsutsikter måste anges till användare i form av till exempel investerare och konkurrenter. Hänsyn tas inte till att detta kan utgöra känslig information. Nya data kan behöva samlas in, vilket även påverkar inrapportering och systemlösningar.

Förändringar i system och processer

Den nya modellen för att redovisa intäkter som innebär fler uppskattningar och bedömningar samt nya upplysningskrav medför att det krävs en översyn av de system och processer som tillämpas för intäktsredovisning. Detta gäller både för innevarande period och jämförelsetal. Denna översyn kan behöva ske även om den nya standarden inte innebär någon effekt på när intäkten ska redovisas och till vilket belopp eftersom den nya standarden innebär nya tankesätt vilket kräver andra bedömningar och ställningstaganden jämfört med idag samt utökade upplysningskrav.

Detta kan även kräva en översyn av processer i företaget för att säkerställa att företagsledningens bedömningar avser de områden som är mest väsentliga.

Ikraftträdande- och övergångsregler

IFRS 15 ska tillämpas på samtliga kontrakt med kunder förutom försäkringsavtal, finansiella instrument och leasingkontrakt eftersom det finns separata standarder på dessa områden. Standaren träder i kraft den 1 januari 2017.

Det finns två sätt att hantera övergången till de nya reglerna. Antingen kan standarden tillämpas retroaktivt eller genom att justera balanserade vinstmedel vid datum för övergång och upplysa om effekten av övergången på varje rad i resultaträkningen. Det finns frivilliga lättnadsregler som kan användas om standarden tillämpas retroaktivt.

Beroende på vilka effekter den nya standarden får för företaget så kan även finansiella nyckeltal påverkas, vilket till exempel kan påverka finansieringen. Ytterligare effekter kan vara att bonus och incitamentsprogram kan påverkas och därför behöva ses över och eventuellt omförhandlas.

Om Rådet för finansiell rapportering bedömer att den nya standarden även ska påverka redovisningen i juridisk person kan den också få skattemässiga konsekvenser och konsekvenser på utdelningsbara medel.

I vilket fall är det klokt att redan nu se över konsekvenserna av den nya standarden, i god tid innan den träder i kraft.

      Kontakta oss

       

      Offertförfrågan

       

      Skicka