Nya regler om delårsrapportering | KPMG | SE
close
Share with your friends

Nya regler om delårsrapportering

Nya regler om delårsrapportering

NASDAQ OMX Stockholm (Stockholmsbörsen) har ändrat reglerna kring delårsrapportering i sitt senaste regelverk för emittenter som gäller från och med 1 januari 2014. Man har avskaffat kraven på kvartalsrapporter för första och tredje kvartalet för att minska den administrativa bördan och uppmuntra långsiktighet i investeringarna. Utöver företag som är noterade på Stockholmsbörsen kan även företag som är noterade på First North Premier tillämpa de nya reglerna. Några motsvarande ändringar i regelverk för andra marknadsplatser har inte gjorts.

1000

Relaterat innehåll

Nyheter från Stockholmsbörsen
Kravet på att offentliggöra kvartalsrapporter för kvartal ett och tre har ersatts med en möjlighet att avlämna delårsredogörelser. Det finns dock inget som hindrar företagen att även framöver upprätta kvartalsrapporter för kvartal ett och tre.


Stockholmsbörsen har tagit fram en vägledning som kan användas vid upprättande av delårsredogörelser. Vägledningen bygger på principen ”följ eller förklara” och ska även användas av företag som är noterade på First North Premier.


Enligt Stockholmsbörsen ska en delårsredogörelse innehålla följande, utöver kraven i lagen om värdepappersmarknaden (VML; se nedan):

 

 • Tydlig angivelse om att det rör sig om en delårsredogörelse som är upprättad enligt vägledningen.
 • Beskrivning av koncernens utveckling.
 • Uppgifter som avser ackumulerat utfall för räkenskapsåret samt utfallet för kvartalet enskilt.
 • Kommentarer ska vara anpassade till det specifika företagets verksamhet och marknadsförutsättningar; ”boilerplate language” ska undvikas. Det kan till exempel vara av värde att kommentera hur priser, volymer och valutor påverkat omsättningen, förekomsten av icke-återkommande poster eller väsentliga omstruktureringsåtgärder samt hur den finansiella situationen har utvecklats.
 • Beloppsuppgifter (inklusive jämförelseuppgifter) anges vara centrala för att bygga en förståelse; sådana kan vara:
  • Totala intäkter
  • Viktiga resultatmått, exempelvis rörelseresultat
  • Nettoresultat
  • Resultat per aktie före/efter utspädning
  • Tillgångar och skulder, exempelvis med uppdelning på:
   • Materiella
   • Immateriella
   • Omsättningstillgångar
   • Räntebärande skulder
   • Icke-räntebärande skulder
  • Eget kapital
  • Väsentliga nyckeltal, exempelvis:
   • Soliditet
   • Rörelsekapital
  • Definitioner för att förstå nyckeltal, resultatmått och indelningar
  • Kassaflöde, exempelvis med uppdelning på:
   • Löpande verksamhet
   • Investeringsverksamhet
   • Finansieringsverksamhet
   • Förändring av likvida medel
   • Likvida medel vid periodens början
   • Likvida medel vid periodens slut
 • Betydande händelser och transaktioner som är av vikt för att förstå koncernens finansiella ställning och utveckling. I vägledningen finns exempel på sådana händelser och transaktioner som behöver anges. De överensstämmer med vissa av de upplysningar som anges i IAS 34 Delårsrapportering.
 • Segment
  • Intäkter
  • Resultat
  • Avstämning mot koncernens uppgifter
 • Undertecknande av verkställande direktören

 


Delårsredogörelsen ska publiceras senast två månader efter rapportperiodens slut, det vill säga senast 31 maj respektive 30 november för kalenderårsföretag. Vägledningen ska tillämpas på delårsredogörelser för perioder som börjar den 1 januari 2014 eller senare. Halvårsrapport och bokslutskommuniké upprättad i enlighet med IAS 34 kommer att krävas i likhet med tidigare.


 

Regler kring delårsredogörelse enligt VML
Kapitel 16 i VML måste följas av de företag som har värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad. I dagsläget är det Stockholmsbörsen och Nordic Growth Market NGM (NGM) som är reglerade marknader i Sverige.

 

VML anger att företag som har noterade aktier, obligationer och andra överlåtbara skuldförbindelser, med några undantag avseende obligationer och skuldeförbindelser, ska offentliggöra halvårsrapport. Företag som har noterade aktier måste utöver en halvårsrapport offentliggöra en delårsredogörelse tidigast tio veckor efter början och senast sex veckor före slutet av halvåret. VML har få krav på vad en delårsredogörelse ska innehålla. Den ska innehålla information om perioden mellan halvårets början och dagen för delårsredogörelsens offentliggörande. Väsentliga händelser och transaktioner samt en allmän beskrivning av koncernens ställning och resultat under perioden ska anges. Utöver denna information anger inte VML några ytterligare uppgifter om vad en delårsredogörelse måste innehålla.

 

I det fall ett företag istället väljer att upprätta kvartalsrapporter krävs ingen delårsredogörelse.


Minskad administrativ börda?
En fråga man kan ställa sig är om de nya reglerna verkligen minskar den administrativa bördan. Något som kan tala emot detta är att konsolidering behöver göras i likhet med tidigare.


Beloppsuppgifterna kommer dock att presenteras i en mer kondenserad form, med undantag för segmentinformationen som kommer att vara densamma som tidigare. Vad gäller den övriga informationen som ska lämnas innehåller vägledningen samma typer av händelser och transaktioner som IAS 34 – det vill säga samma information som halvårsrapporten och bokslutskommunikén ska innehålla – med undantag av att det inte finns några krav på detaljerad information om rörelseförvärv i enlighet med IFRS 3 och verkligt värde för finansiella instrument.
I viss mån kan det också ses som en lättnad att man inte behöver lämna uppgifter om moderbolaget.

 

Revision
Det är inte möjligt för revisorer, i egenskap av revisorer, att avge någon granskningsrapport från en översiktlig granskning avseende en delårsredogörelse. Bakgrunden till detta är att ovan nämnda vägledning inte kan betraktas som ett ramverk för finansiell rapportering. Det finns därmed inget ramverk att hänvisa till i en eventuell rapport. Observera att det inte finns något officiellt uttalande om detta från till exempel FAR, utan detta är KPMG:s tolkning.

 

Camilla Persson
camilla.persson@kpmg.se
Tel: 08-723 92 68

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka