Nyheter från Rådet för finansiell rapportering | KPMG | SE
close
Share with your friends

Nyheter från Rådet för finansiell rapportering

Nyheter från Rådet för finansiell rapportering

Rådet för finansiell rapportering (Rådet) har uppdaterat sin normgivning att tillämpas för räkenskapsåret 2014. Vi presenterar översiktligt de förändringar som gjorts såväl i RFR 1 och RFR 2 som i Rådets uttalanden.

1000

Relaterat innehåll

Ändring av RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner
Det har länge diskuterat om investmentföretag ska ges möjlighet att redovisa sina innehav till verkligt värde för att få bättre överensstämmelsen med hur de styr och följer upp sina investeringar. IFRS 10 Koncernredovisning innehåller nu regler som innebär att investmentföretag ska redovisa innehav till verkligt värde. Denna ändring av IFRS 10 har medfört en följdändring av IAS 27 Separata finansiella rapporter. Ändringen i IAS 27.8A innebär att investmentföretag som inte ska konsolidera något dotterföretag (dotterföretag som utför tjänster som avser investeringsverksamheten ska även fortsättningsvis konsolideras) inte ska upprätta en koncernredovisning utan ska enbart upprätta en separat finansiell rapport.


Årsredovisningslagen 1 kap. 4 § samt 7 kap. 1-3a §§ är grunden för att avgöra frågan om ett företag är skyldigt att upprätta koncernredovisning. Om slutsatsen är att koncernredovisning ska upprättas ska frågan om vilka företag som ska omfattas avgöras i enlighet med reglerna i IFRS 10.

 

Det uppkommer därmed en konflikt mellan ÅRL och IFRS. Frågan har diskuterats inom EU vilket lett till att EU uppmanar medlemsländerna att hitta lösningar som innebär att ett investmentföretag ska ges möjlighet att upprätta en separat finansiell rapport istället för en koncernredovisning och att denna separata finansiella rapport ska jämställas med den koncernredovisning som ska upprättas enligt EU:s sjunde bolagsdirektiv.

 

Rådet anser med stöd av ovan att ett investmentföretag istället för koncernredovisning ska upprätta en separat finansiell rapport enligt IFRS och att denna separata finansiella rapport uppfyller kraven på en koncernredovisning enligt ÅRL. Därutöver ska företaget upprätta en finansiell rapport enligt ÅRL och RFR 2 för juridisk person.

 

Rådet har vidare beslutat att endast ett mycket begränsat antal punkter i IAS 27 kan tillämpas i en svensk juridisk person till följd av svensk lagstiftning och sambandet mellan redovisning och beskattning. De punkter som ska tillämpas innebär ingen förändring jämfört med tidigare redovisning.


Ändring av RFR 2 Redovisning för juridiska personer
Det ändringsmeddelande som publicerats i januari på Rådets hemsida behandlar dels ändringar med anledning av nya och ändrade standarder, dels ändrade skrivningar vad gäller tre andra standarder.

 
Nya och ändrade standarder
Rådet har tagit ställning till tre ändringar av standarder, där ingen av ändringarna har föranlett någon ändring av RFR 2. Dessa tre ändringar av standarder är:

 

  • IAS 39 – novation av derivat och fortlöpande tillämpning av säkringsredovisning. Ändringen innebär att ett företag kan fortsätta med säkringsredovisning trots att motparten i derivatet har ändrats p g a lagstiftning.
  • IAS 36 – upplysningar om återvinningsvärde för icke-finansiella tillgångar. Ändringen av IAS 36 innebär bland annat att kravet att upplysa om återvinningsvärdet för samtliga kassagenererande enheter som har goodwill allokerat till sig tas bort. Vidare samordnas upplysningskraven avseende nyttjandevärde samt verkligt värde minus försäljningskostnader. 
  • IFRS 10, IFRS 11 and IFRS 12 - Transition Guidance. Ändringen avser förtydliganden avseende övergångsreglerna i dessa standarder.

 

Nya tolkningsuttalanden
IFRS Interpretation Committee har publicerat två nya tolkningsuttalanden. Båda dessa uttalanden ska tillämpas fullt i juridisk person, utan undantag eller tillägg.

 

  • IFRIC 20 Avrymningskostnader under ett dagsbrotts produktionsfas, behandlar när avrymningskostnader i produktionsfasen i ett dagbrott ska redovisas som en tillgång och hur värderingen av tillgången ska ske. 
  • IFRIC 21 Levies, behandlar hur olika avgifter som är ålagda av staten eller motsvarande organ ska redovisas.

 

Övriga ändringar

Tillämpningsområde för RFR 2
Rådet har ändrat tillämpningsområdet i inledningen till RFR 1 och RFR 2 samt i Förordet till rekommendationer och uttalanden. Där har tidigare angivits att Rådets rekommendationer ska tillämpas av företag vars andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är upptagna till handel på en reglerad marknad inom Sverige. Bokföringsnämnden beslutade i november 2013 att Rådets rekommendationer ska tillämpas på en reglerad marknad inom EES-området. Därmed ersätts Sverige genomgående med EES-området.


Ansvarsförbindelser
Rådet har infört ett tillägg i avsnittet som behandlar IAS 37. Tillägget innebär att utöver kraven i IAS 37 om upplysningar om eventualförpliktelser ska upplysning alltid lämnas om företaget har tecknat ett borgensåtagande eller har ett liknande åtagande eller är obegränsat ansvarigt i ett annat företag. Rådet anser att detta följer av förarbetena till ÅRL.

 

IAS 34 Delårsrapportering
Rådet har vidare förtydligat kraven på utformning av delårsrapporter för företag som inte upprättar koncernredovisningen men som tillämpar RFR 2 i juridisk person. Dessa företag ska tillämpa IAS 34 vid upprättandet av sina delårsrapporter.
Rådet har vidare omstrukturerat avsnittet som avser IAS 34 för att förtydliga att de olika avsnitten behandlar olika situationer, detta med anledning av inkomna remissvar.

 

  • Av det första stycket framgår att det inte är RFR 2 som föreskriver vilka företag som ska upprätta delårsrapporter utan det framgår av lag och avtal, t ex noteringsavtal.
  • Ett moderföretag i en koncern som omfattas av RFR 1 ska upprätta delårsrapporter för moderföretaget som uppfyller kraven i ÅRL och lagen om värdepappersmarknaden, de får men måste inte tillämpa IAS 34 för dessa delårsrapporter.
  • I det tredje stycket anges att svenska företag, som har noterade värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad inom EES-området, och som inte upprättar koncernredovisning, ska upprätta sina delårsrapporter enligt IAS 34, med beaktande av de undantag och tillägg till IFRS som anges i RFR 2.

 

IAS 21 Effekter av ändrade valutakurser
I avsnittet som behandlar IAS 21 har tidigare funnits en hänvisning till BFN R 7. När BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) träder i kraft kommer BFN R 7 att dras tillbaka. Rådets avser inte att ändra nuvarande praxis utan det frivilliga undantag som innebär att skulder i utländsk valuta som utgör säkringsinstrument avseende en juridisk persons investering i dotterföretag, intresseföretag eller joint ventures inte behöver omvärderas till balansdagens kurs under förutsättning att säkringen är effektiv, kvarstår. Detta genom att hänvisningen till BFN R 7 tas bort och motsvarande text läggs in i RFR 2.


Carina Edlund
carina.edlund@kpmg.se
Tel: 08-723 95 80

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka