Förberedelser inför företagsförsäljning | KPMG | SE
close
Share with your friends

Förberedelser inför företagsförsäljning

Förberedelser inför företagsförsäljning

Att sälja företaget – följetong i tre delar Del 1 - Förberedelser inför företagsförsäljning   En försäljning av företaget är i många fall ganska omtumlande och förberedelsefasen har stor betydelse. En genomtänkt köparlista och en väl genomarbetad företagspresentation är viktiga delar av förberedelserna som ger stöd åt den fortsatta säljprocessen.

1000

Relaterat innehåll

Motiv till försäljning
Beslutet att sälja företaget kan bero på en lång rad orsaker.

 

För ett familjeföretag eller ägarlett företag fattas beslutet ofta på grund av rena åldersskäl. Eller för att verksamheten inte längre är lämplig eller möjlig att driva framgångsrikt i den nuvarande ägarkonstellationen. Inte sällan trycker kunderna på och vill att företaget skall växa och investera på ett sätt som inte är möjligt med hänsyn till ägarens privata risktagande.

 

För säljare i den här kategorin är beslutet att sälja ofta förknippat med stor vånda och kan ta lång tid att mogna fram. Detta får tyvärr ofta till följd att man väntar för länge med att fatta beslutet och sedan söker enkla lösningar som inte nödvändigtvis leder till en bra prislapp på företaget.

 

När ett större bolag eller en finansiell ägare säljer en verksamhet beror det ofta på att den inte längre passar in strategiskt eller att alla de saker som planerats har genomförts och att ägaren därmed är ”färdig” med sin roll. Den här typen av ägare är ofta mera vana och förberedda på vad som behöver ske i en försäljningsprocess.


Förberedelser
Hur en försäljningsprocess bör förberedas beror givetvis helt på verksamheten som skall säljas och hur lång tid processen kan ges, men några teman återkommer i de flesta fall.

 

Projektledning
I allt högre omfattning blir den första förberedelsen för ägarna att välja ut den eller de rådgivare som skall lotsa företaget genom försäljningsprocessen. Ofta har säljaren både legala och finansiella rådgivare, där den finansiella rådgivaren kan sägas ha ett projektledaransvar för hela försäljningsprocessen.

 

Genomgång av ekonomin
Bolagets och ägarens egna förberedelser handlar mycket om att tillsammans med den finansiella rådgivaren noggrant gå igenom ekonomin. Detta för att kunna förklara hur bolaget fungerar, vilka flöden som finns och vad det är som gör att bolaget tjänar pengar. Rapporteringssystem och interna resurser som möjliggör uppföljning och utvärdering är en viktig del.

 

Om bolaget har genomgått en förändring, eller om det av andra skäl är viktigt att justera de historiska resultaten, läggs mycket tid i denna fas på att analysera och presentera information om den underliggande lönsamheten. Det kan också finnas anledning att av skattemässiga skäl antingen sälja via bolag eller flytta egendom, som inte skall säljas, till annat bolag. Sådana interna förändringar bör vara på plats innan man går vidare.

 

I förberedelserna ingår också att gå igenom ägarens privatekonomiska situation och vilka möjliga och lämpliga sätt som finns att tillgodogöra sig vinsten av en försäljning. Vi tar även initiativ till en diskussion om familjerättsliga dispositioner. Det är inte ovanligt att ägaren vill dela med sig genom gåvor eller vill kompensera syskon.

 

Köparlista
En central del av förberedelserna är att kartlägga vilka de tänkbara köparna är. En gedigen branschanalys och kännedom om vilka riskkapitalbolag, bolag i samma bransch eller andra potentiella köpare som skulle kunna vara intresserade av verksamheten är två viktiga verktyg för ägaren och den finansiella rådgivaren när en lista över potentiella köpare gemensamt skapas.

 

Företagspresentation
Stor vikt läggs också vid att skapa ett säljdokument, eller en företagspresentation. Det är viktigt att presentera företaget på rätt sätt, att framhålla de starka faktorerna, men även peka på var en ny ägare kan göra förbättringar. Det är där möjligheterna till ökad lönsamhet finns. I samband med att företagspresentationen skrivs görs också en genomgång av bolaget. Även i ett välskött företag finns det enormt mycket information som måste fram. Och det är viktigt att den kommer fram. Information som fattas eller är motstridig ger fel signaler till köparna och kan i värsta fall äventyra hela affären. En bra företagspresentation stödjer säljprocessen och ger köparna den information de behöver för att lägga ett bud på bolaget.

 

Struktur viktig för den fortsatta processen
Ovana säljare lägger ofta för lite ”krut” på förberedelserna. Det leder ofta till problem senare i processen, antingen för att köparna får för lite eller fel information eller för att bolaget är oförberedda på den mängd av frågor och informationskrav som uppstår.

 

KPMG är världens största rådgivare i samband med att företag köps och säljs. Vi biträder också kunder i att ge skattemässiga råd och att i förväg strukturera verksamheten och affären på ett så skattemässigt effektivt sätt som möjligt. Vår erfarenhet är att med en genomtänkt köparlista och en väl genomarbetad företagspresentation är ägaren, bolaget och den finansiella rådgivaren redo att ta de kontakter som skall avgöra hur processen går. I nästa utgåva av Perspektiv berättar vi mer om den kontaktfasen.

 

Kontakta oss gärna för mer information.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka