Hur serviceavgifter tas ut kan påverka servicebol... | KPMG | SE
close
Share with your friends

Hur serviceavgifter tas ut kan påverka servicebolagets avdragsrätt

Hur serviceavgifter tas ut kan påverka servicebol...

I oktober 2012 avkunnade Kammarrätten en dom rörande ett medlemsföretags serviceavgifter. Rätten ansåg att det inte förelåg ett direkt samband mellan de tjänster som servicebolaget tillhandahöll och den ersättning som medlemmarna betalade. Detta medförde i förlängningen att bolagets verksamhet till stora delar inte ansågs vara momspliktig och därmed saknade avdragsrätt för moms.

1000

Kontakta oss

Branschansvarig Ideella sektorn

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

I Sverige finns det idag många fören- ingar vars medlemmar består av bolag eller organisationer som valt att gå samman för att driva frågor som är viktiga i den sektor som de verkar inom. Stora delar av det faktiska arbetet utförs ofta av ett servicebolag som ägs av föreningen. Föreningens medlemmar betalar i sådana fall en serviceavgift till servicebolaget.

I oktober 2012 avkunnade Kammarrätten i Stockholm en dom rörande ett medlemsföretags serviceavgifter. Denna dom är en i raden av domar från de senaste åren som på olika sätt berör frågan om mer eller mindre schablonmässigt fastställda serviceavgifter. Sammanfattningsvis ansåg Kammarrätten att det inte hade visats att det förelåg ett direkt samband mellan de tjänster som servicebolaget tillhandahöll och den ersättning som medlemmarna betalade. Detta medförde i förlängningen att bolagets verksamhet till stora delar inte ansågs vara momspliktig och därmed saknade avdragsrätt för moms.

Vi anser att domen bekräftar det som fastslagits i ett antal tidigare kammarrättsdomar och ser allvarligt på utvecklingen. Vår bedömning är att en schabloniserad prissättning för kontinuerligt tillhandahållna tjänster kan medföra stora effekter ur moms- synpunkt. Enligt vad vi erfarit har Skatteverket under senare tid fokuserat på denna fråga och vi tror att många servicebolag idag kan sakna avdragsrätt för moms utifrån hur serviceavtalen är utformade.

Vi anser därför att det är viktigt att se över serviceavtalen och serviceavgifternas prissättning för att undvika negativa skatteeffekter. Det är också viktigt att se över relationen mellan föreningen och servicebolaget. Skatteverket har under flera år drivit ett revisionsprojekt med inriktning mot ideella föreningar som äger ett dotterbolag. Detta projekt pågår fortfarande. Resultatet har flera gånger blivit upptaxeringar av service- bolagen då de har ansetts bedriva verksamhet åt föreningen utan att erhålla ersättning för detta.

 
Av: Joachim Broberg, momsexpert samt Joel Amram inkomstskatteexpert

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka