K3 – Så kan din fastighet delas upp i komponenter | KPMG | SE
close
Share with your friends

K3 – Så kan din fastighet delas upp i komponenter

K3 – Så kan din fastighet delas upp i komponenter

Om ditt företag ska tillämpa K3 i årsredovisningen för 2014 är det hög tid att fundera över hur tillgångarna ska delas upp i komponenter. Det finns olika metoder för att göra detta. Under övergången till K3 tillåter FAR en förenklad metod.   

1000

Kontakta oss

Kontakt

Relaterat innehåll

För de företag som tillämpar K3 i årsredovisningen för 2014 (1) ska tillgångar som består av betydande komponenter med väsentligt skiljd nyttjandeperiod delas upp i komponenter. De jämförelsetal som lämnas i årsredovisningen ska, som huvudregel (2) , redovisas enligt den nya principen. Det innebär att de företag som har kalenderår som räkenskapsår behöver dela upp t ex fastigheter i komponenter per 1 januari 2013.

Det är det redovisade värdet vid tidpunkten för övergång som ska fördelas på betydande komponenter. Ingen retroaktiv omräkning är tillåten.

Hur ska uppdelningen i komponenter göras rent praktiskt?
Uppdelningen av en fastighet i komponenter kan göras på olika sätt.

Företag som har ett anläggningsregister som i allt väsentligt stödjer komponentmetoden kan använda detta register vid uppdelningen.

Om ett ändamålsenligt anläggningsregister saknas är ett alternativ att låta en underhållsplan eller besiktning utgöra underlag för uppdelningen. En komponent som just bytts ut får en större del av det redovisade värdet och en komponent som företaget planerar att byta ut inom en snar framtid får en mindre del.

Tillåtet att använda förenklad metod vid övergången
Många upplever att det är svårt att hinna med att dela upp fastigheterna per 1 januari 2013. Det kan också vara svårt att få fram systemstöd. FAR har med anledning av detta gett ut ett uttalande (3)  som förtydligar att det just under övergången till K3 är tillåtet att använda en förenklad metod, med en viktad avskrivningsprocent.

Den förenklade metoden – steg för steg
Det första steget i den förenklade metoden är att dela upp fastighetens redovisade värde i byggnader och mark. Eftersom även dagens normgivning kräver denna uppdelning används den fördelning som redan finns.

Nästa steg är att allokera redovisade värden till markanläggningar och byggnads-/markinventarier.

I det tredje steget beräknas en viktad avskrivningsprocent för den kvarvarande byggnaden.

Vid beräkningen av den viktade avskrivningsprocenten tas hänsyn till ett antal faktorer, t ex vilken typ av byggnad det rör sig om (t ex bostadshus, kontor eller skola), byggnadens skick och ålder vid tidpunkten för övergång och byggnadens geografiska läge.

Ett alternativ till att bedöma den viktade avskrivningen för varje enskild byggnad är att välja ut en representativ byggnad i en grupp av byggnader och göra en fullständig analys av den utvalda byggnadens komponenter.

Det är också möjligt att använda generella modeller från t ex en branschvägledning (4). En förutsättning är dock att den viktade avskrivningsprocent som erhålls vid denna bedömning inte avviker väsentligt från den som hade erhållits vid bedömning av den enskilda byggnaden.

Läs mer

 ”Dags att fundera över hur fastigheter ska delas upp i komponenter” (PDF 816KB)

(1) Från och med 2014 ersätter K3 (och K2) dagens normgivning från Bokföringsnämnden och Redovisningsrådet. Större företag ska tillämpa K3. Ett dotterföretag som ingår i en koncern vars koncernredovisning upprättas enligt IFRS kan välja att istället tillämpa RFR 2. Mindre företag kan välja mellan K3 och K2 (eller RFR 2 om företaget ingår i en IFRS-koncern).

(2) Mindre företag som tillämpar K3, trots att de har möjlighet att välja K2, kan dock välja att inte räkna om jämförelsen. 
(3) Se RedU 13 ”Övergång till komponentmetod – fastigheter”
(4) På
www.sabo.se framgår att SABO planerar att ge ut en vägledning inom en snar framtid.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka