IFRIC 21 Levies | KPMG | SE
close
Share with your friends

IFRIC 21 Levies

IFRIC 21 Levies

IASB publicerade 20 maj en tolkning avseende redovisning av ’levies’, IFRIC 21. En ’levy’ (avgift) definieras som ett utflöde av resurser som påförs företaget av statligt, eller motsvarande, organ genom lagar och regler. Inkomstskatter och andra avgifter som täcks av andra standarder är undantagna, liksom böter och liknande vid lagbrott och ’emissions trading schemes’. Tolkningen behandlar vid vilken tidpunkt en förpliktande händelse (’obligating event’) uppstår som föranleder skuldredovisning, något som kan ge oväntade effekter på resultat och finansiell ställning.

1000

Relaterat innehåll

Tolkningen är relaterad till IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar men inkluderar även skulder för vilka tidpunkt och belopp för betalning är säkra.

Tolkningen anger att skulden ska redovisas när företaget har ett åtagande att erlägga avgiften till följd av en inträffad händelse. Det kan t ex vara att den avgift som ska erläggas baseras på vilka intäkter som genereras år 1 men skyldigheten att erlägga avgiften inträder först när man börjar generera intäkter år 2.

Antag att generering av intäkter inträffar den 3 januari år 2. Det är då vid denna tidpunkt som den förpliktande händelsen inträffar och först då som skulden ska redovisas, medan beräkningen av skuldens storlek beror på hur stora intäkter som har genererats år 1.

I de allra flesta fall kan man vid slutet av år 1 utgå från att verksamheten kommer att fortsätta under år 2. Det kan vara att man av ekonomiska skäl är mer eller mindre tvingad att fortsätta sin verksamhet (’economically compelled’). Detta är dock inte tillräcklig grund för att hävda att den förpliktande händelsen uppkommer år 1, utan den förpliktande händelsen inträffar först när företaget börjar generera intäkter år 2 eftersom det är då som åtagandet att betala avgiften uppkommer. Ej heller antagande om ’going concern’ vid slutet av år 1 anses som tillräckligt skäl för att redovisa en skuld år 1.

I tolkningen framgår också att i vissa fall uppkommer skulden successivt. Så kan vara fallet om skyldigheten att erlägga avgiften uppkommer redan år 1 löpande i takt med att intäkterna genereras. Den förpliktande händelsen att erlägga avgifter uppkommer då successivt i takt med att intäkterna genereras. Det finns också fall som den svenska fastighetsskatten/fastighetsavgiften då skyldighet att erlägga skatten för hela kalenderåret uppkommer 1 januari. Det innebär således att bolag som har kalenderår som räkenskapsår ska redovisa skulden redan på räkenskapsårets första dag även om skatten egentligen avser hela verksamhetsåret.

Det kan konstateras att tolkningen endast behandlar redovisningen av skulden, dvs kreditbokningen. I ’basis for conclusions’ påpekas att tolkningen inte behandlar debetbokningen utan hänvisar till andra standarder för att bedöma om det blir en kostnad eller tillgång. Det enda fall då tolkningen uttryckligen anger att en tillgång ska redovisas är när avgiften erlagts i förskott, dvs betalning har erlagts före det att skulden redovisas.

Tolkningen påpekar att samma redovisningsprinciper gäller såväl i årsredovisningen som i delårsrapporterna. Om vi återknyter till exemplet ovan så innebär det att om den förpliktande händelsen inträffar den 3 januari år 2 så ska hela kostnaden redovisas i första delårsperioden (förutsatt att den inte ska aktiveras som tillgång). Det innebär således i detta fall att en avgift vars storlek är beroende av intjäningen under hela år 1 kommer att kostnadsföras första kvartalet år 2 – en effekt som kanske inte är förväntad.

En kraftig effekt i ett specifikt kvartal kan också uppkomma i det fall som en avgift påförs först när ett företag uppnår t ex en viss intäktsnivå. Antag att företaget uppnår den intäktsnivån den 17 juli. Avgiften skuldförs då först i det tredje kvartalet, även om merparten av intäkterna har genererats i det första och andra kvartalet.

Denna tolkning börjar gälla för verksamhetsår som påbörjas 1 januari 2014 eller senare och den ska tillämpas med retroaktiv verkan i enlighet med IAS 8. EU förväntas fatta beslut avseende godkännande av tolkningen först under det första kvartalet 2014.

Informationen i detta nyhetsbrev är av generell karaktär och kan inte ersätta professionell rådgivning i enskilda ärenden. Den som är intresserad av att veta mer om våra tjänster eller vill få hjälp i ett redovisningsärende är alltid välkommen att kontakta oss direkt.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka