Nya regler och aktuella frågor inom momsområdet | KPMG | SE
close
Share with your friends

Nya regler och aktuella frågor inom momsområdet

Nya regler och aktuella frågor inom momsområdet

Det händer mycket på momsområdet och det är viktigt att hålla sig uppdaterad för att hamna rätt med momsredovisningen. Vid årsskiftet infördes flera nya regler och dessutom har det kommit några intressanta domstolsavgöranden.

1000

Relaterat innehåll

De nya regler som införts gäller fakturering och momsredovisning vid EU-handel samt regler för omvänd moms på skrot.

Omvänd moms på skrot

Från och med den 1 januari 2013 ska företag som handlar med avfall och skrot av vissa metaller använda omvänd skattskyldighet vid redovisning och betalning av moms.

Med avfall och skrot i detta sammanhang avses t.ex. metallspån och metallrester från tillverkning. De typer av avfall och skrot som omfattas av de nya reglerna är metaller och galvaniska element, batterier och elektriska ackumulatorer, t.ex. järn, stål, koppar nickel och aluminium. För en närmare beskrivning av vilka varor som avses är det nödvändigt att titta på EU:s tulltaxa och de så kallade KN-nummer som används där.

De nya reglerna innebär att det alltid är köparen som ska redovisa och betala momsen om både säljare och köpare är företag.

Företag som omfattas av de nya reglerna behöver säkerställa att köparens momsregistreringsnummer framgår av fakturan. Dessutom ska fakturan innehålla en hänvisning till att försäljning har skett utan moms på grund av omvänd betalningsskyldighet. 

Nya faktureringsregler för moms

De nya faktureringsregler som infördes den 1 januari 2013 påverkar momsredovisningen vid internationella transaktioner, primärt vid transaktioner mellan företag inom EU. För företag som handlar med företag i andra länder är det viktigt att säkerställa att momsredovisningen görs i enlighet med de nya faktureringsreglerna.

I korthet innehåller de nya reglerna följande nyheter:

  • Regler som anger vilket lands faktureringsregler som ska gälla
  • Förenklingar och förtydliganden om en fakturas innehåll
  • En fakturadatummetod för EU-handel med varor
  • Tidsgränser för fakturering och momsredovisning  
  • Regler för omräkning av utländsk valuta

Frågor i våra svenska domstolar

Moms ingår i beskattningsunderlaget
Av en dom från Högsta Förvaltningsdomstolen framgår att momsen ska anses ingå i beskattningsunderlaget, dvs. den moms som skulle betalas i efterhand skulle räknas fram med hjälp av 20 % istället för 25 %. Domen är intressant för situationer där Skatteverket beslutar om moms i efterhand.  

Avdragsrätt för moms på mäklararvode
Skatterättsnämnden anser att avdragsrätt för ingående moms hänförlig till mäklararvode vid försäljning av fastigheter föreligger. Förhandsbeskedet som meddelades i december förra året har inte överklagats. Avgörande för avdragsrätten var att försäljningen betraktades som en verksamhetsöverlåtelse.

När det gäller försäljningen av enbart fastigheter är Skatteverkets uppfattning att avdragsrätt inte föreligger eftersom mäklarens arvode då anses hänförligt till den momsfria fastighetsförsäljningen. För att kunna avgöra om moms på mäklararvode är avdragsgill eller inte, är det alltså nödvändigt att titta på vilken typ av transaktion arvodet avser.

Tryckerimomsen ännu ej klar
När det gäller den s k tryckerimomsen väntar vi på fler kammarrättsdomar. Hittills finns en kammarrättsdom som underkänner Skatteverkets argumentering och ger alltså köpare av tryckeriprodukter rätt. Närmast väntar vi på en dom från Kammarrätten i Göteborg. Emellertid måste vi dock vänta tills frågan tas upp i Högsta förvaltningsdomstolen innan frågan slutligen avgjorts.

Nytt från EU-domstolen

Regler om momsgrupper kan strida mot EU-direktiv
EU-kommissionen har väckt talan mot Sverige (och Finland) eftersom kommissionen anser att de svenska reglerna om momsgrupper strider mot EU-direktivet och frågan handläggs för närvarande av EU-domstolen.

Reglerna om momsgrupper gäller i första hand för finans- och försäkringssektorn, men det är även möjligt att ha en momsgrupp med stöd av inkomstskatterättslig kommission.

Generaladvokaten underkänner i sitt förslag till dom, de svenska reglerna om momsgrupper. EU-domstolens slutliga dom, som förväntas komma någon gång under våren/sommaren 2013, kommer sannolikt att innebära förändringar i den svenska lagstiftningen vad gäller momsgrupper. 

Moms är ett komplicerat område och vi hjälper dagligen företag i alla typer av branscher, mindre som större, med momsfrågor. Välkommen att höra av dig till oss med dina momsfrågor!

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka