Kan en redan fastställd årsredovisning ersättas | KPMG | SE
close
Share with your friends

Kan en redan fastställd årsredovisning ersättas med en ny?

Kan en redan fastställd årsredovisning ersättas

Nyligen meddelades domen i ett mål om möjligheten att ersätta en redan fastställd årsredovisning med en ny, för att sedan låta den nya årsredovisningen ligga till grund för beskattningen. Högsta förvaltningsdomstolens ställningstagande blev omdiskuterat.

1000

Relaterat innehåll

I praktiken förekommer det att företag skickar in en ändrad årsredovisning till Bolagsverket i syfte att den ändrade årsredovisningen bland annat ska ligga till grund för beskattningen. Det innebär alltså att en redan fastställd resultat- och balansräkning ändras, den nya resultat- och balansräkningen fastställs på en extra bolagsstämma och den nya årsredovisningen skickas sedan in och registreras hos Bolagsverket.

Detta var mer vanligt förekommande förr men förfarandet tillämpas fortfarande i viss utsträckning. Under 2012 fick Bolagsverket in cirka 600 ändrade årsredovisningar.

Det har under årens lopp förekommit diskussioner om det är tillåtet att skicka in en ny årsredovisning eller inte och om den nya årsredovisningen kan eller till och med ska ligga till grund för beskattningen.


Åsikterna om detta går isär. Bolagsverket registrerar normalt nya inskickade årsredovisningar. Skatteverkets uppfattning är dock att nya årsredovisningar inte ska gälla som grund för beskattningen. Tidigare rättspraxis visar att nya årsredovisningar accepteras men ny rättspraxis visar att så inte är fallet, åtminstone i vissa situationer.

Prövat mål om ny årsredovisning som grund för beskattning 

En dom från Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, mål nr 6633-10 meddelades i november 2012.

Frågan som prövades i målet var möjligheten att ersätta en redan fastställd årsredovisning med en ny för att sedan låta den nya årsredovisningen ligga till grund för beskattningen.

I det aktuella målet hade ett företag bytt redovisningsprincip avseende redovisning av skulder i utländsk valuta. I samband med detta valde företaget att upprätta nya årsredovisningar för tidigare år och rätta deklarationerna i enlighet med de ändrade årsredovisningarna och ville därmed få en omprövning av tidigare beskattning.

Ställningstaganden i domen

Skatteverket godtog inte de nya årsredovisningarna som grund för beskattningen varför företaget överklagade Skatteverkets beslut. Förvaltningsrätten gav företaget rätt, bland annat genom hänvisning till praxis. Skatteverket överklagade till kammarrätten som också gav företaget rätt. Skatteverket överklagade till HFD som meddelade prövningstillstånd. HFD begärde in ett yttrande från Bokföringsnämnden, BFN.

BFN svarade på frågan om hur rättelse av fel samt byte av princip ska hanteras i redovisningen. De kom till slutsatsen att enligt kompletterande normgivning från Redovisningsrådet samt International Accounting Standards Board, IASB, ska rättelse av fel samt byte av princip ske i den årsredovisning som upprättas närmast efter det att felet upptäckts, respektive principbyte skett.

BFNs slutsats är således att enligt god redovisningssed ska fel som avser ett eller flera tidigare räkenskapsår rättas i den årsredovisning som upprättas närmast efter det att felet upptäcks och effekterna av byte av princip redovisas i den årsredovisning som upprättas första gången efter principbytet.

Inte förenligt med god redovisningssed

HFD konstaterade att med räkenskaper avses i inkomstskattelagen enbart sådana räkenskaper som upprättats enligt god redovisningssed. När det gäller vad som utgör god redovisningssed valde HFD att gå på BFNs yttrande och konstaterade att det inte är förenligt med god redovisningssed att rätta fel i räkenskaperna genom att ersätta en fastställd årsredovisning med en ny. Därför kan en ny årsredovisning inte ligga till grund för beskattningen. 

Vad innebär domen i praktiken?

Domen har varit omdiskuterad, inte minst på grund av att den är svårtolkad. Det domen tagit ställning till är om det är tillåtet att låta en ny årsredovisning ligga till grund för beskattningen. Svaret på den frågan är nej.

Det är därför viktigt att beakta domen när ett företag överväger att ersätta en redan fastställd årsredovisning eftersom det kan få skattemässiga konsekvenser.

Däremot tar domen inte ställning till om det generellt sett är förbjudet att ändra en redan fastställd årsredovisning genom att fastställa en ny på en extra stämma och sedan sända in den till Bolagsverket.

Det kan trots allt finnas ett behov för företag att rätta missvisande information i årsredovisningen och detta kan inte alltid anstå tills påföljande års årsredovisning ska skickas in till Bolagsverket.

Bolagsverket har inte heller ändrat sin tidigare praxis utan kommer fortsätta att registrera nya årsredovisningar där bolaget begär byte, på samma sätt som tidigare. Bolagsverket tar dock inte ställning till om det är möjligt eller inte att ersätta en redan fastställd årsredovisning med en ny.     

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka