Försäljning av paketerade fastigheter beskattas i... | KPMG | SE
close
Share with your friends

Försäljning av paketerade fastigheter beskattas inte

Försäljning av paketerade fastigheter beskattas i...

Kammarrätten har idag prövat om försäljning av andelar i ekonomiska föreningar ska beskattas eller inte. De ekonomiska föreningarna har använts till paketering av fastigheter. Till skillnad mot förvaltningsrätten kom domstolen fram till att andelarna är näringsbetingade varför en vinst vid försäljning av andelarna är skattefri. Domen följer den praxis som Högsta förvaltningsdomstolen slog fast i juni förra året, se TaxNews nr 11, 2012.

1000

Kontakta oss

Kontakt

Relaterat innehåll

Målet gällde ett bolag i Wallenstam-koncernen, Guldmyran Bostadsrätt AB. Tillsammans med två andra dotterbolag i koncernen bildade Guldmyran 30 st ekonomiska föreningar för att, via de ekonomiska föreningarna, sälja fastigheter som ägdes av bolag inom Wallenstam-koncernen. Bakgrunden till transaktionerna var att ombilda hyresrätter till bostadsrätter genom att överlåta de paketerade fastigheterna till hyresgästbildade bostadsrättsföreningar. Under 2006 och 2007 genomfördes sammanlagt sexton överlåtelser av andelar i ekonomiska föreningar. I samband med försäljningarna sålde Guldmyran även sammanlagt 86 andelar i bostadsrättsföreningar.

Förvaltningsrätten kom fram till att andelarna, både i de ekonomiska föreningarna och bostadsrättsföreningarna, utgjorde lagertillgångar.  Därmed skulle vinsterna vid försäljningarna tas upp till beskattning. Enligt förvaltningsrätten var Guldmyrans enda verksamhet att sälja fastigheterna via ekonomiska föreningar och att det från början varit uppenbart att det varit fråga om ett omsättningssyfte. Därmed klassificerade förvaltningsrätten andelarna som lagertillgångar enligt 17 kap 3 § inkomstskattelagen.

Kammarrätten anser däremot inte att andelarna i de ekonomiska föreningarna är lagertillgångar och hänvisar till Högsta förvaltningsrättens dom i juni förra året.

Kammarrätten anser dock att Guldmyrans andelar i bostadsrättsföreningar är lagertillgångar. Kammarrätten anser att det har varit fråga om yrkesmässig handel. Detta mot bakgrund av att bolaget har ägt andelarna under relativt kort tid, att syftet har varit att omsätta andelarna samt att det varit fråga om ett stort antal försäljningar. Därmed är andelarna att betrakta som lagertillgångar och intäkterna från försäljningarna skattepliktiga.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka