Nya koncernredovisningsregler i K3 | KPMG | SE
close
Share with your friends

Nya koncernredovisningsregler i K3

Nya koncernredovisningsregler i K3

Koncernredovisningen är ett av de områden som kommer att förändras i och med övergången till det nya redovisningsregelverket K3. En stor förändring är principen om ”enhetssyn”, som får genomslag på flera områden i redovisningen.

1000

Kontakta oss

Kontakt

Relaterat innehåll

Enhetssynen innebär att minoritetsägare i dotterföretag betraktas som ägare precis som moderföretagets ägare. Minoritetsintresse anses därför vara en del av eget kapital. Idag utgår vi i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR1:00 från moderföretagsägarnas perspektiv och eget kapital anses endast vara hänförligt till dem.

K3 innehåller inga regler om hur koncernredovisningen ska upprättas, det vill säga hur konsolidering och eliminering ska gå till. Dessa regler återfinns i Årsredovisningslagen.

Här redogörs i korthet för förändringarna. (Läs artikeln i utökad version här>>)

Goodwill

Det allmänna rådet kräver, i enlighet med enhetssynen, att ”full-goodwill method” används. Detta innebär att inte bara moderföretagsägarnas andel av goodwill ska redovisas utan även den goodwill som är hänförlig till minoriteten. En annan nyhet är att avskrivningstiden för goodwill begränsas till 10 år.

Förvärvsanalys

Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då moderföretaget får det bestämmande inflytandet över dotterföretaget. Det är vid denna tidpunkt som förvärvsanalysen upprättas. Till skillnad från dagens regler ska ingen ny förvärvsanalys upprättas om ytterligare andelar förvärvas. Enhetssynen innebär att 100 % av det förvärvade företagets identifierbara tillgångar, skulder och goodwill/ negativ goodwill tas upp till verkligt värde även om företaget förvärvar mindre än 100 %. Det innebär att även minoritetens andel av goodwill/negativ goodwill och andra över-/undervärden tas upp i koncernbalansräkningen.

Förvärv och avyttringar av dotterföretag där bestämmandeinflytande kvarstår

När ett moderföretag köper eller säljer delar av sitt dotterföretag men fortfarande har ett bestämmande inflytande över dotterföretaget, får enhetssynen också genomslag. Eftersom majoritetsägare och minoritetsägare tillsammans anses utgöra ägare ses de fall då moderföretaget ökar eller minskar sitt innehav i ett dotterföretag enbart som en transaktion mellan ägarna. Ingen ny förvärvsanalys upprättas och hela förändringen av innehavet redovisas inom eget kapital.

Förvärv och avyttringar av dotterföretag där bestämmandeinflytande upphör

Om moderföretaget säljer så stor andel av sitt dotterföretag att detta istället blir ett intresseföretag, ska det ses som att dotterföretaget har avyttras och att andelar i intresseföretaget förvärvats. I koncernresultaträkningen redovisas ett resultat vid avyttringen.

På samma sätt sker en omvärdering till verkligt värde om företaget förvärvar fler andelar så att ett intresseföretag blir ett dotterföretag.

Poolningsmetoden

K3 tillåter inte att poolningmetoden tillämpas vid redovisning av förvärv.

Det finns några områden där reglerna i K3 överensstämmer med dagens regler i RR1:00. Detta gäller bland annat transaktionsutgifter och hantering av negativ goodwill.

Koncernbidrag
Koncernbidrag enligt kapitel 35 i inkomstskattelagen som lämnas eller erhålls ska redovisas som en bokslutsdisposition. Ett moderföretag som lämnar ett koncern-bidraget till ett dotterföretag får i stället redovisa detta som en ökning av andelens värde.

Övergång till K3
Tidpunkten för övergång till K3 är första dagen på det tidigaste räkenskapsår som företaget lämnar jämförelsetal för. Företaget ska upprätta en ingångsbalansräkning per tidpunkten för övergången. Huvudregeln är att posterna i ingångsbalansräkningen ska redovisas med retroaktiv tillämpning av redovisningsprinciper och värderings-regler, men det finns undantag. Några av undantagen är frivilliga att följa medan andra är tvingande.

Läs mer: 

Läs utökad version av denna artikel >>

Läs mer om K3 i Perspektiv nr 3 2012

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka