Fastighetspaketering och skattefri aktievinst | KPMG | SE
close
Share with your friends

Fastighetspaketering och skattefri aktievinst

Fastighetspaketering och skattefri aktievinst

Försäljning av nystartade bolag, dit fastigheter koncerninternt överlåtits till underpris, utgör näringsbetingade aktier som kan överlåtas skattefritt. Det är slutsatsen som kan dras efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen.

1000

Relaterat innehåll

Paketering för att nå skattefri aktievinst
En fastighetsförvaltande koncern avsåg som ett naturligt led i verksamheten att sälja ett antal fastigheter. I koncernen fanns även bolag som skattemässigt ansågs bedriva byggnadsrörelse.

Avyttringen skulle ske genom att ett nybildat aktiebolag i sin tur bildar fem dotterbolag och till dessa bolag överlåts en fastighet vardera från olika koncernbolag. Överlåtelserna av fastigheterna skulle ske till underpris.

Paketeringsbolagen säljs därefter till marknadspris och avsikten är att vinsten ska bli skattefri vilket förutsätter att bolagen inte är lagertillgångar för det säljande bolaget.

Fallet prövades
Fallet prövades i Skatterättsnämnden, som ansåg att aktierna utgjorde lager och att en avyttring därför var skattepliktig. Förhandsbeskedet överklagades.

Den 1 juni i år fann Högsta förvaltningsdomstolen, till skillnad från Skatterättsnämnden, att aktierna var näringsbetingade. Domstolen fann således att aktierna inte utgjorde lagertillgångar enligt de speciella regler som finns avseende byggnadsrörelse och handel med fastigheter. Domstolen fann dessutom att aktierna inte heller utgjorde lager enligt allmänna regler om vad som anses utgöra lager (tillgångar avsedda för omsättning eller förbrukning), vilket Skatteverket ansåg.

Slutsatser av domen
Domen innebär att enstaka paketeringar under ett nybildat ägarbolag i normalfallet torde fungera även i fastighetsbolag. I bolag/koncerner som inte bedriver handel med fastigheter eller byggnadsrörelse torde detsamma gälla paketeringar som sker till direktägda nybildade dotterbolag.

Det finns emellertid ett ytterligare avgörande som skall prövas av Kammarrätten i Göteborg (”Guldmyran”). Målet gällde innehav av ett stort antal ekonomiska föreningar som bildats för att avyttras. Förvaltningsrätten fann att aktierna utgjorde lager enligt allmänna lagregler (jmf ovan). Själva förfarandet var likartat men framför allt omfattningen var större än vad Högsta förvaltningsdomstolen prövade i domen ovan. Vilken betydelse detta kan ha är i dagsläget oklart.

Under alla omständigheter så innebär domen från högsta förvaltningsdomstolen att farhågorna för skatteplikt vid enstaka paketeringar av fastigheter minskat. För företag med mer omfattande fastighetstransaktioner är rättsläget även fortsättningsvis osäkert.

Oavsett om fastigheter säljs direkt eller paketerat i bolag finns det i det enskilda fallet viktiga skattefrågor att belysa. Vår rekommendation är att det alltid är lämpligt att kontakta en skatterådgivare inför en försäljning av fastigheter.

 

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka