KPMG TaxNews nr 14 2010 - Avtalad ränta vid konce... | KPMG | SE
close
Share with your friends

KPMG TaxNews nr 14 2010 - Avtalad ränta vid koncerninternt lån inte avdragsgill fullt ut - regeringsrättsdom

KPMG TaxNews nr 14 2010 - Avtalad ränta vid konce...

Hur beräknar man marknadsmässig ränta när långivande och låntagande bolag ingår i samma koncern? Denna fråga har nyligen avgjorts av Regeringsrätten.

1000

Relaterat innehåll

Regeringsrätten har nyligen avgjort hur det förhållandet att långivande och låntagande bolag ingår i samma koncern ska beaktas vid beräkning av marknadsmässig ränta. Regeringsrätten fann att kreditrisken i detta fall var lägre än om lånet hade träffats mellan oberoende parter och medgav endast avdrag för låneränta motsvarande 6,5 procent. Även om målet i sig inte rörde en gränsöverskridande situation är det vår uppfattning att utgången kan få stor betydelse i transfer pricing-sammanhang.

I målet hade ett dotterbolag lån till sitt moderbolag. Lånet löpte på tio år med en fast ränta om 9,5 procent och utan säkerhet. Vid bestämmande av räntan hade bolagen behandlats som oberoende parter. En jämförelse med den ränta bolaget skulle ha fått betala för ett lån upptaget under likartade förhållanden resulterade i en ränta om 9,5 procent. Både länsrätten och kammarrätten ansåg dock att lånen bör jämställas med lån med säkerhet eftersom det förhållande att bolagen ingår i samma koncern innebär att kreditrisken för långivaren får anses ha varit obetydlig och beräknade den marknadsmässiga räntan till 6,5 procent. Enligt Regeringsrätten har lån från moderbolag till dotterbolag vissa särdrag som påverkar kreditrisken och därmed räntan. Vid lika villkor i övrigt kan därför den vid beskattningen godtagbara räntan inte utan vidare bestämmas till vad som skulle ha varit marknadsmässigt om långivaren varit extern. I detta fall fann Regeringsrätten att kreditrisken var lägre än om långivaren hade varit extern och vägrade avdrag för högre ränta än 6,5 procent.

Vår bedömning är att målet berör tillämpning av armlängsprincipen och kan få stor betydelse även i transfer-pricing sammanhang. Enligt armlängdsprincipen ska alla koncerninterna gränsöverskridande transaktioner vara marknadsmässigt prissatta, dvs som om de skedde mellan oberoende parter. Regeringsrätten verkar anse att det faktum att parterna i låneavtalet är moder- och dotterbolag medför att moderbolaget har full säkerhet för lånet. Enligt vår uppfattning strider detta resonemang mot armlängdsprincipen som den har tolkats av bl a OECD.

Denna dom kan komma att påverka koncernintern ut- och inlåning i Sverige. Skatteverket har för närvarande flera pågående skatterevisioner där de har förlitat sig på underinstansernas domar i detta mål. Det kommer att bli intressant att se hur dessa skatterevisioner och efterföljande processer utvecklas efter denna dom samt att följa Skatteverkets agerande i andra koncerninterna transaktioner än långivning.

Regeringsrättens dom den 28 juni 2010 (mål nr 2483--2485-09)

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka