Ökade avdragsmöjligheter för sponsring | KPMG | SE
close
Share with your friends

Ökade avdragsmöjligheter för sponsring

Ökade avdragsmöjligheter för sponsring

Sponsorkostnader är en svårbedömd fråga när det kommer till avdragsrätten. I en kammarrättsdom har avdragsrätten för olika former av sponsring nyligen prövats. Utfallet av domen kan innebära en uppmjukning av rättspraxis för vissa sponsringskostnader. 

1000

Relaterat innehåll

Enligt vår uppfattning innebär domen en viss uppmjukning av rättspraxis vad gäller sponsringskostnader som innehåller delar som är av image- och goodwillskapande karaktär.


Allmänt om sponsring

Sponsring är ett samlingsbegrepp för ekonomiska bidrag som främst lämnas till idrotts-rörelsen och till kulturella ändamål. Företag lämnar sponsorbidrag i syfte att på olika sätt öka sin försäljning. Det kan handla om allt från reklam till att enbart erhålla någon form av goodwill.

Naturligtvis är det viktigt att veta om avdrag medges för lämnade sponsorbidrag. Det finns en mängd rättsfall som vägledning för bedömningen. Skatteverket och domstolarna har historiskt varit restriktiva med att medge avdrag för kostnader av mer goodwillskapande karaktär.

Det finns inga särskilda skatteregler om sponsring, utan arten av motprestation avgör hur sponsringen skall klassificeras. Ibland förekommer flera former av motprestationer. Varje del av paketet måste då bedömas för sig och hänföras till rätt slag av kostnad.

Vanligast är att motprestationen består av någon form av reklam, exempelvis annonsplats. Kostnaden skall då ses som en reklamkostnad. Om bidragsgivaren exempelvis får biljetter till något evenemang och dessa delas ut till personalen är kostnaden att se som en personalkostnad. Sociala avgifter skall då betalas. Om biljetterna i stället delas ut till företagets kunder bedöms kostnaden efter de regler som gäller för representation, vilket bland annat medför vissa beloppsmässiga begräns¬ningar. Sponsring av exempelvis forskningsprojekt knutna till ett universitet kan bedömas som kostnader för forskning och utveckling.

Vid bedömning av avdragsrätten för sponsring är gränsdragning mot gåva av avgörande betydelse, eftersom gåvor inte är avdragsgilla i näringsverksamheten. Sponsring helt utan krav på motprestation utgör gåva och blir således aldrig avdragsgill.


Kammarrätten i Stockholms dom avseende Posten

Målet avsåg en mängd olika sponsoraktiviteter som Posten har deltagit i. De flesta aktiviteterna avsåg idrottslig verksamhet, men det finns även inslag av sponsorbidrag till kulturell verksamhet. Skatteverkets uppfattning var att den del av sponsringen som endast kan hänföras till image- och goodwillskapande inte utgör någon avdragsgill kostnad.

Kammarrätten delar inte Skatteverkets uppfattning. Om det ingår image- och goodwill-skapande delar i en sponsring så anser Kammarrätten att även dessa delar ska vägas in vid värderingen av erhållna motprestationer. Kammarrätten uttalar även att det oftast kan vara svårt att beräkna värdet av dessa delar och att någon form av skälighetsbedömning oftast är nödvändig.

I Postens fall hade man anlitat en extern expert som hade räknat fram värdet på de flesta motprestationerna. I vissa fall översteg värdet på motprestationen den totala kostnaden för aktiviteten. För de delar där utredning av värdet presenterades erhölls fullt avdrag. I några fall hade inte Posten fullt ut kunnat presentera beräkningar av värdet på motprestationen. I dessa fall ansåg kammarrätten att motprestationen inte motsvarade sponsorkostnaden och då bedömdes avdraget istället utifrån skälig grund.


Sammanfattning

Avdragsrätten för sponsring är fortfarande svårbedömd. Kammarrättens dom ger dock tydligt stöd för en mer generös bedömning av reglerna än vad Skatteverket tidigare har gett uttryck för. Svårigheten ligger i värderingen av motprestationen. Kammarrättens dom visar också att det åligger företaget som betalar sponsringen att visa på värdet av de erhållna motprestationerna.

I Postens fall rörde det sig om stora belopp och då kan det vara motiverat att ta in en utomstående värdering av motprestationerna. För det stora flertalet företag med sponsringskostnader är inte detta ett alternativ. Det är dock viktigt att alltid ha ett tydligt avtal som specificerar vad som ingår i sponsringen. Utifrån avtalet går det sedan att dela och värdera de olika delarna i sponsringen. Med stöd av Kammarrättens dom går det även att argumentera för att motprestationerna även är av image- och goodwillskapande natur och att detta ökar värdet på motprestationen.

 

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka