Revision eller inte – vad innebär detta för dig s... | KPMG | SE
close
Share with your friends

Revision eller inte – vad innebär detta för dig som företagare?

Revision eller inte – vad innebär detta för dig s...

Slopandet av revisionsplikten som innebär att revision blir efterfrågestyrt har diskuterats i media. För dig som företagare betyder det att huruvida ditt företags årsredovisning ska revideras eller inte styrs av det förtroende du vill skapa för den.

1000

Relaterat innehåll

I media det senaste året har diskuterats mycket avseende slopandet av revisionsplikten. Samtidigt har det framförts från vissa organisationer att revisionsberättelsen kan ersättas med en bokslutsrapport och på så sätt borga för att samma kvalitet och säkerhet uppnås. Detta är inte riktigt sant.

Slopandet av revisionsplikten innebär att revisionen blir efterfrågestyrd. Behovet av att skapa förtroende för företagets årsredovisning eller andra finansiella rapporter, blir avgörande i valet av revision för ditt företag. Nedan redogörs för de olika tjänster som du som kund till KPMG kan få.

Frivillig revision för mindre företag

Riksdagen beslöt den 23 juni 2010 att aktiebolag som klassas som mindre, frivilligt kan välja att ha revision. Detta gäller även andra företagsformer som enligt bokföringslagen måste upprätta en årsredovisning enligt årsredovisningslagen, såsom exempelvis ekonomiska föreningar och handelsbolag som har en annan juridisk person som ägare. För att enligt denna lag vara ett mindre bolag, ska företagen storleksmässigt understiga två av de tre nedanstående gränsvärdena.

  • 3 miljoner i nettoomsättning
  • 1,5 miljon i balansomslutning
  • 3 anställda

Vad innebär då detta för dig som är företagare? Slopandet av revisionsplikten innebär att revision blir efterfrågestyrt. Det är ditt behov som ska styra om ditt företags årsredovisning ska revideras eller inte. Detta kan bäst beskrivas med en bild. Låt oss kalla det förtroendehuset.

Bild hämtat från Far, branschorganisationen för revisorer och rådgivare

Bokslutsrapporten

Bild hämtat från Far, branschorganisationen för revisorer och rådgivare

Bokslutsrapporten utgör basen i huset och är en rapport från en auktoriserad redovisningskonsult, som en bekräftelse från denne att han/hon följt Svensk Standard för redovisningstjänster. Bokslutsrapporten är ett kvitto på redovisningskonsultens arbete och är enbart avsett för dig, det vill säga det är ett två-partsförhållande. Den stora skillnaden mellan en bokslutsrapport och en revisionsberättelse är att bokslutsrapporten inte är ett bestyrkande av ditt företags årsredovisning, vilket revisionsberättelsen är.

Vad är då Svensk Standard för redovisningstjänster, Reko? Det är en standard som tagits fram av Far (1.) till en början och sedan i samråd med SRF (2.). Denna standard reglerar hur en auktoriserad redovisningskonsult ska arbeta. Standarden innebär också att en auktoriserad redovisningskonsult skall genomgå kvalitetskontroller från branschorganisationerna, för att se att redovisningskonsulten följer standarden.

1. Far, branschorganisation för revisorer och rådgivare

2. SRF, Sveriges Redovisningskonsulters förbund

Reko innebär för dig bland annat att om en auktoriserad redovisningskonsult hjälper dig med att upprätta bokslut och årsredovisning, ska redovisningskonsulten exempelvis göra vissa övergripande kontroller och analyser för att verifiera att det underlag som redovisningskonsulten har fått är riktigt. Detta är inte att jämställa med revision, utan är enbart översiktliga kontroller. Målsättningen med Reko är att du som företagare ska få bra beslutsunderlag.

 

Revisionsberättelsen

Taket på förtroendehuset är revisionsberättelsen. Revisionen skapar förtroende i kontakter med Skatteverket, banker, övriga kreditgivare och dina affärspartners. Revisionsberättelsen är en extern rapport som bekräftar att den ekonomiska informationen i årsredovisningen i allt väsentligt är riktig. Den utgör ett slags intyg som en användare av din årsredovisning kan förlita sig på. Vi kan säga att den är en kvalitetsstämpel som vidimerar årsredovisningen.

Revisionen som utförs av din revisor, sker alltid enligt internationell standard. Revisorn är opartisk och självständig och rapporterar sina iakttagelser och ställningstaganden i revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen ställs till bolagets ägare, dvs till Bolagsstämman och är dessutom offentlig via Bolagsverket.

Revisionsberättelsen skapar trygghet för dig som företagare, genom att revisionen medverkar till ordning och reda i redovisningen samt med ordning och reda följer bättre kontroll. Dessutom ska revisorn granska styrelsens förvaltning av företaget, vilket innebär en trygghet för styrelseledamöterna.

Revisorn genomgår också kvalitetskontroller, men till skillnad från redovisningskonsulten genomförs kvalitetskontrollen av revisorns arbete av en statlig myndighet, nämligen Revisorsnämnden.

Andra förtroendeskapande granskningar
Mellanvåningarna i detta förtroendehus utgörs av andra granskningar som kan göras för att skapa förtroende för ett företags årsredovisning. Till exempel revision med särskilt syfte, översiktlig granskning och granskning enligt särskild överenskommelse.

Revision med särskilt syfte
Detta kan vara när du som företagare väljer att inte ha revision, men vill ha en genomgång av exempelvis varulagret eller kundfordringarna. Det kan också vara ett speciellt förhållande i företaget som företagsledningen vill ha en genomsyn av. Revisorn lämnar efter en sådan särskild granskning en rapport som är en slutsats av granskningen och som är tillgänglig för tredje man.

Översiktlig granskning
Denna tjänst kan vara aktuell för dig som valt bort frivillig revision, men har exempelvis en kreditgivare som önskar en oberoende granskning för att bedöma företagets ställning och resultat. Denna tjänst är jämfört med revision en begräsad form av granskning. Granskningen går till så att revisorn analyserar redovisningen med hjälp av bland annat nyckeltal, men intervjuar även ansvarig ledningspersonal istället för att ingående granska bokföringen och underlag till denna. Liksom vid revision med särskilt syfte uttalar sig revisorn i sin rapport med en tydlig slutsats utifrån sitt arbete. Denna rapport är också tillgänglig för ditt företags intressenter.

Granskning enligt särskild överenskommelse
Denna tjänst är tillämplig när du vill att revisorn enbart ska granska en speciell rutin, löneutbetalningar eller transaktioner med ett annat företag. Denna granskning innebär att du tillsammans med revisorn kommer överens om vad som ska granskas samt hur detta ska göras. Revisorn rapporterar då sina iakttagelser direkt till dig, men uttalar ingen sammanfattande slutsats. Här är det sedan upp till dig att dra slutsatser utifrån revisorns iakttagelser.

Sammanfattningsvis kan givetvis de olika tjänsterna kombineras för företag som kan ha frivillig revision. Men det som ska styra ditt val är det förtroende du vill skapa för ditt företags årsredovisning eller andra finansiella rapporter hos en intressent

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka