Rätt till avdrag för felaktigt debiterad moms sam... | KPMG | SE
close
Share with your friends

Rätt till avdrag för felaktigt debiterad moms samt skattetillägg

Rätt till avdrag för felaktigt debiterad moms sam...

Har du debiterats moms på dina inköp i verksamheten? När du som köpare vill göra avdrag för den ingående momsen, måste du veta om säljaren har haft rätt att debitera den. Yrkar du avdrag för felaktigt debiterad moms riskerar du skattetillägg.

1000

Relaterat innehåll

Om ett företag köper in vara eller tjänst och debiteras moms för inköpet måste man som köpare veta att säljaren har haft rätt att debitera momsen för försäljningen. För det fall säljaren ej haft rätt att debitera moms har köparen inte rätt att yrka avdrag för den felaktigt debiterade momsen. Dessutom kan man som köpare få betala skattetillägg om man dragit av felaktigt debiterad moms.


Skatteverket har kommit med ett ställningstagande (Dnr 131 783128-10/111) mot bakgrund av ett regeringsrättsavgörande (RÅ 2009 ref. 73) om när skattetillägg ska nedsättas på grund av att felaktigt debiterad ingående moms yrkats avdrag för. Ett skattetillägg ska sättas ned till en fjärdedel om en köpare har debiterats felaktig ingående moms som denne yrkat avdrag för. Förutsättning för nedsättning av skattetillägget är dock att säljaren har redovisat och betalat in det felaktiga momsbeloppet till staten. Uppgår skattetillägget, efter nedsättning, till minst 140 000 kr ska köparen helt befrias från skattetillägg.


En säljare som har debiterat moms i faktura är skyldigt att inbetala belopp benämnt moms till staten som utgående moms, även om denna moms är felaktigt debiterad. Mottagaren av fakturan har dock inte avdragsrätt för den felaktigt debiterade momsen som säljaren fakturerat. Vill säljaren ha den felaktigt debiterade momsen åter krävs att bolaget gör en kreditering av fakturan.


Skulle dock köparen av varan/tjänsten yrka avdrag för den ingående momsen som är felaktigt debiterad kan denne bli påförd skattetillägg eftersom avdraget ej avser ingående moms. Felaktigt debiterad moms är inte moms.


I ett rättsfall från kammarrätten i Göteborg (Mål nr 3266-10) erhöll ett Bolag inte avdrag för ingående moms på faktura på den grunden att omsättningen inte ansågs skattepliktig för leverantören. Leverantören hade fakturerat inklusive moms. Bolagets yrkande om avdrag ansågs vara oriktig uppgift och det fanns skäl att påföra skattetillägg.


Bolaget hade anlitat en underentreprenör. Bolaget hade kontrollerat F-skatt och att fakturorna från underleverantören uppfyllde kraven i mervärdesskattelagen och därmed yrkat avdrag för ingående moms på fakturorna. Kammarrätten gör dock bedömningen att de arbeten som Bolaget köpt in av underleverantören utförts av någon annan än underleverantören och att underleverantören därmed inte ansågs skattepliktig för omsättningen. Eftersom underleverantören inte ansågs skattepliktig för omsättningen hade denne inte rätt att debitera moms till Bolaget. Bolaget ansågs därför ha yrkat avdrag för felaktigt debiterad ingående moms.


Pengarna som inkom på underleverantörens konto omvandlades till kontanter och användes till att avlöna svart arbetskraft. Kammarrätten menar dock att det inte finns något som visar att Bolaget varit delaktigt i detta. Eftersom Bolaget inte ansågs delaktigt och inte borde ha misstänkt att underleverantören inte var rätt mottagare av ersättningen som de betalat befriades Bolaget från skattetillägg. De fick dock inte rätt till avdrag för den ingående momsen på fakturorna.


Som företag är det således lika viktigt att veta att ingående fakturor är korrekt fakturerade med moms som att utgående fakturor är rätt fakturerade med eller utan moms.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka