Nyheter i Årsredovisningslagen (ÅRL)

Nyheter i Årsredovisningslagen (ÅRL)

Årets förändringar i redovisningslagstiftningen avser vilka upplysningar som ska lämnas i årsredovisningen för mindre respektive större företag. Samtidigt har gränsvärdena för att bestämma om ett företag är mindre eller större ändrats.

Kontakta oss

Redovisningsspecialist

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Bokslutet ska upprättas i enlighet med samma regler som förra året, men det finns skillnader i vilka uppgifter som ska lämnas i årsredovisningen.

För att bestämma om ett företag är ett mindre eller större företag respektive mindre eller större koncern används Årsredovisningslagens gränsvärden. De används också för att fastställa om ett företag är skyldigt att upprätta årsredovisning på grund av sin storlek i enlighet med Bokföringslagens regler. För räkenskapsår påbörjade efter den 31 oktober 2010 gäller nya gränsvärden.

Förändringar i ÅRL 

En nyhet i ÅRL är att om Ditt företag har sk ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen och riskerna eller fördelarna med arrangemangen är väsentliga, ska vissa upplysningar lämnas om dessa arrangemang. Exempel på sådana ekonomiska arrangemang kan vara förekomsten av factoring, avtal om risk- och vinstdelning, förekomsten av konsignationslager, leasingverksamhet samt outsourcing och liknande. Om sådana ekonomiska arrangemang finns ska upplysningar lämnas om inriktningen på och det kommersiella syftet med arrangemangen. Större företag ska dessutom lämna upplysningar om den ekonomiska inverkan som arrangemanget har på företaget.

En annan nyhet är att större företag, i enlighet med Årsredovisningslagens gränsvärden, ska lämna vissa upplysningar om betydande transaktioner som på andra än marknadsmässiga villkor har genomförts med närstående.Upplysning ska lämnas om transaktionernas art, det totala belopp som transaktionerna omfattar, vilka slags närståendeförhållande som föreligger samt andra uppgifter om transaktionerna som är nödvändiga för att bedöma företagets ställning. I vissa fall ska även mindre publika företag lämna sådana upplysningar.

Även upplysningskravet för revisionsarvoden har ändrats. Mindre företag, i enlighet med Årsredovisningslagens gränsvärden, behöver inte längre lämna några upplysningar om revisionsarvoden i årsredovisningen. För större företag har dock upplysningskraven i årsredovisningen avseende revisionsarvoden utökats. De större företagen ska lämna upplysningar om hur stor del av ersättningen som avser revisionsuppdraget, revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, skatterådgivning respektive övriga tjänster.

Ytterligare en nyhet är att ett moderföretag inte behöver upprätta koncernredovisning, om samtliga dotterföretag är av ringa betydelse med hänsyn till kravet på rättvisande bild av ställningen och resultatet för koncernen. Koncernredovisning behöver då bara upprättas om flera dotterföretag tillsammans har mer än ringa betydelse.

Nya gränsvärden 

Kommer Ditt företag fortfarande att vara ett större företag i det nya räkenskapsåret?

Årsredovisningslagens gränsvärden används för att bestämma om ett företag är ett mindre eller större företag respektive mindre eller större koncern. De används också för att fastställa om ett företag är skyldigt att upprätta årsredovisning på grund av sin storlek i enlighet med Bokföringslagens regler. Nu har dessa gränsvärden ändrats. För räkenskapsår påbörjade efter den 31 oktober 2010 gäller nya gränsvärden. Om ett företag uppfyller mer än ett av nedanstående gränsvärden under minst två år i rad är detta företag ett större företag.

  • Antalet anställda är i genomsnitt fler än 50 personer
  • Balansomslutningen överstiger 40 miljoner kronor
  • Nettoomsättningen överstiger 80 miljoner kronor

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

KPMG: s nya digitala plattform

KPMG International har skapat en toppmodern digital plattform som förbättrar din upplevelse, optimerad för att upptäcka nytt och relaterat innehåll.