Minskade möjligheter att lägga bolag i karantän | KPMG | SE
close
Share with your friends

Minskade möjligheter att lägga bolag i karantän

Minskade möjligheter att lägga bolag i karantän

Domar i Regeringsrätten har minskat möjligheten att "lägga ett bolag i karantän" för att senare ta ut medlen till lägre beskattning. För den som idag innehar ett "karantänbolag" kan det finnas all anledning att kontakta en rådgivare för diskussion eftersom skatteffekterna vid utdelning eller avyttring kan bli mycket betydande.

1000

Relaterat innehåll

I Perspektiv nr 2 för 2009 informerades om fem förhandsbesked som avgjordes i Skatterättsnämnden den 23 februari 2009. Innebörden av avgörandena var att man varken genom att avskilja verksamheten eller genom att avskilja kapitalet kunde uppnå att den så kallade femårskarensen börjar löpa så länge företagaren själv eller någon närstående fortsätter den sedan tidigare bedrivna verksamheten. Förhandsbeskeden har nu i dessa delar fastställts av Regeringsrätten i fem domar den 26 januari 2010.

Genom domarna är det nu klarlagt att om en delägare eller en närstående fortsätter en aktiv verksamhet så kan inte samtidigt kapital avskiljas i ett nytt bolag i syfte att ligga i "karantän" och avvakta lindrigare beskattning. Man kan uttrycka det som att den fortsatta verksamheten "smittar" det bolag där kapitalet samlats.

Ett av förhandsbeskeden öppnade dock för en möjlig lösning. Regeln om smitta vid "samma eller likartad verksamhet" kan inte tillämpas enligt lagtextens ordalydelse om det kapitalförvaltande bolaget överlåts genom en intern aktieöverlåtelse, och bolaget därefter utgör ett dotterbolag. Detta innebär att den avsedda femårskarensen blir tillämplig. Tyvärr väcker denna lösning alltjämt frågetecken eftersom Regeringsrätten beslutade att inte pröva om skatteflyktslagen kan vara tillämplig.

Det bör noteras att "smittan" även gäller om exempelvis barn övertagit en verksamhet samtidigt som föräldrarna behåller kapital från verksamheten i ett passivt kapitalförvaltande bolag med avsikt att ta ut medlen till 25 procents beskattning i framtiden.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka