Konsten att integrera hållbarhet i kreditprocessen - Stockholm

Lunchseminarium där rapporten ”Ready or Not – an assessment of the sustainability integration into the Nordic banking sector” kommer att presenteras.

21 Oktober 2016, 12:00PM - 2:00PM, CET

Den finansiella sektorn skapar värde för samhället. Den tillhandahåller krediter och kapital för att driva näringslivet, som i sin tur skapar arbetstillfällen, produkter och tjänster till nytta för samhället. Dessa värdeskapande processer har en direkt och indirekt påverkan på såväl människor som miljön. Som en central del i det finansiella kretsloppet kan bankerna bidra till mer hållbara företag och samhällen genom att hantera miljö och sociala risker i sin kreditportfölj.

Drivet av globala megatrender och en allt mer komplex riskbild för företag har hållbarhetsintegrering i kreditgivning blivit en högaktuell fråga. Mot denna bakgrund har till exempel Finansdepartementet, Finansinspektionen och Bankföreningen med sina medlemmar påbörjat en diskussion om hur den finansiella sektorn kan öka transparensen vad gäller hållarbarhetsanalys i kreditgivningen.

KPMG välkomnar dig till ett lunchseminarium för att diskutera dessa frågor. Under seminariet kommer resultaten från KPMGs senaste rapport ”Ready or Not – an assessment of the sustainability integration into the Nordic banking sector” presenteras. Rapporten utvärderar graden av hållarbetsintegrering i kreditgivningen hos nio nordiska banker och finansiella institut. Strategier, KPIs, riskrankingssystem, utbildning, portföljövervakning samt rapportering är exempel på aktiviteter i vilka hållbarhetsaspekter kan integreras. Resultatet från rapporten indikerar bland annat att nästa utvecklingssteg för de svenska och nordiska bankerna är att formulera nya mätbara hållbarhetsmål för exempelvis hur stor andel av kreditportföljen som ska investeras i miljöinnovation och lösningar på samhällsutmaningar, eller hur mycket banken ska minska sina indirekta koldioxidutsläpp via sina företagskunder.

Dessa frågor kommer sedan att diskuteras vidare i en paneldiskussion. Vi kommer få insikt i hur några av nordens ledande banker och finansiella institutioner arbetar med hållbarhetsintegrering idag samt vilka möjligheter och utmaningar detta innebär.

Agenda

12:00 - 12:30 Enklare lunch 

12:30 - 12:40 - Välkommen
Jan Forsell, Chef Rådgivning, KPMG

12:40 - 13:10 Ready or Not – Nordic edition
Helena Mueller, Ansvarig Hållbarhetsrådgivning, KPMG

13:10 - 13:50 Paneldiskussion
Hållbarhetsintegrering i kreditgivningen – möjligheter och utmaningar. Utvalda finansiella institut deltar och delar med sig av hur de arbetar och om ambitionen framåt

13:50-14:00 Avslutning

Läs mer:

Ready or not – European edition (pdf)

Ready or not – Nordic edition Executive summary (pdf)

KPMG Sustainability Services

Kontakter

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Agenda

Tid: 2016-10-21, kl 12.00-14.00 (inkl lättare lunch)

Plats: KPMG, Vasagatan 16, Stockholm

Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt

Anmälan: Anmäl dig här.

Guide