Samhällsengagemang | KPMG | SE

Vårt hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete

Att vara ett ansvarsfullt företag är centralt för oss och vi investerar en del av vårt årliga resultat i det samhälle vi verkar i.

Som stor aktör på tjänsteområdet har vi både ett ansvar och en möjlighet att påverka.

Förändringstakten i vår omvärld ökar. Detta ställer höga krav på
oss som rådgivare åt kunder i många olika branscher och på olika marknader.
Företagens påverkan på sin omvärld har under de senaste åren blivit en allt
viktigare fråga och ansvarsfullt företagande ses alltmer som en affärskritisk
komponent. Som stor aktör på tjänsteområdet har vi både ett ansvar och en
möjlighet att påverka i frågor som är viktiga ur ett samhällsperspektiv. Vi driver vårt hållbarhetsarbete via fem fokusområden: marknad, medarbetare, utbildning, miljö& klimat samt samhällsengagemang. Vi strävar efter ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart förhållningssätt i varje uppdrag för att hjälpa kunderna till ökad transparens och ökat ansvar.

Marknad

Vår största påverkan på omvärlden sker genom den rådgivning vi ger våra kunder. Genom att bidra till hållbara affärer för våra kunder kan vi göra stor skillnad. Som konsulter erbjuder vi en rad tjänster för att stödja företag i att ta ut riktningen för, mäta, genomföra och redovisa sitt miljöarbete. Vi erbjuder både strategisk rådgivning och redovisnings- och granskningstjänster inom hållbarhetsområdet. Tillsammans utgör vårt erbjudande de centrala delarna i ett affärsinriktat och värdeskapande hållbarhetsarbete.

Läs mer om våra hållbarhetstjänster

Medarbetare

För att KPMG ska kunna tillfredsställa kundernas höga krav och uppfylla vår roll som värdeskapande företag måste vi attrahera och behålla de bästa medarbetarna. Vi är stolta över och jobbar hårt för att vara en av de mest attraktiva och utvecklande arbetsplatserna i världen. Genom att bygga in olika erfarenheter i arbetsgrupper tillförs olika infallsvinklar och bättre lösningar skapas. Arbetet för ökad jämställdhet och mångfald är ett prioriterat område och vi arbetar löpande med att utveckla våra processer för att främja en företagskultur som kännetecknas av detta.

Kunskap

Hållbara affärer och samhällen kräver att företag, organisationer och individer har kontroll över sin situation och möjligheter att utvecklas. Genom att dela med oss av vår ekonomiska kunskap och investera i utbildning bidrar vi till växande ekonomier, välstånd och demokrati.

Miljö & klimat

Alla inom KPMG har som uppgift att bidra till att vi blir ett miljöbättre företag. Bland annat genom att använda vår kompetens i att utveckla klimatsmarta lösningar och ökar våra medarbetares och kunders miljömedvetenhet. Vi strävar efter resurseffektivitet, både i vår egen verksamhet och vid inköp av varor och tjänster. Vi har också tydliga mål som gör att vi kan följa upp vårt miljöarbete och åstadkomma förbättringar. Bland annat mäter vi och följer upp utsläppen av koldioxid från tjänsteresor och elförbrukning samt förbrukningen av papper.

KPMG:s miljöpolicy

Samhällsengagemang

Genom att investera en del av vårt årliga resultat i det svenska samhället, kan vi på ett konkret sätt visa våra medarbetare, kunder och andra intressenter att vi är och vill vara ett ansvarsfullt företag. Det är en viktig del av vår företagskultur. Vi har ett långtgående engagemang som består av både ekonomiska bidrag samt kunskapsdelning, tjänsteutveckling och frivilliginsatser. Vi jobbar med organisationer så som My Dream Now och Ung Företagsamhet.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka