Usługi poświadczające | KPMG | PL

Usługi poświadczające

Usługi poświadczające

Nasze usługi obejmują poświadczanie prognozowanych informacji finansowych oraz inne formy atestacji.

Poświadczanie prognozowanych informacji finansowych oraz inne formy atestacji.

Audytorzy KPMG w Polsce wykonują usługi poświadczające, których celem jest wspomaganie klientów w rozwiązywaniu szczególnych problemów. Nasze usługi obejmują poświadczanie prognozowanych informacji finansowych oraz inne formy atestacji.

Prognozowane informacje finansowe

Niejednokrotnie, jednostki przygotowują prognozowane informacje finansowe, które w związku z wymogami prawa powinny być poddane weryfikacji przez niezależną firmę zewnętrzną. Takim wymaganiom podlegają na przykład prognozowane informacje finansowe zamieszczane w prospektach emisyjnych. W tych sytuacjach, KPMG w Polsce sporządza raport z wykonania usługi poświadczającej na temat prognozowanych informacji finansowych przygotowanych przez klienta zgodnie z wymogami sprawozdawczymi, mającymi zastosowanie w danym przypadku. Nasze usługi wykonujemy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Usług Atestacyjnych (ISAE) oraz stosownymi standardami krajowymi. 

Inne rodzaje usług poświadczających

KPMG w Polsce często pomaga klientom poprzez wydawanie raportów z weryfikacji, przeglądu lub z wykonania uzgodnionych procedur. Usługi tego rodzaju zaspakajają zapotrzebowanie naszych klientów na usługi poświadczające inne niż badanie sprawozdań finansowych. Jest to odpowiedź na biznesowe potrzeby naszych klientów, którzy chcą uzyskać niezależne poświadczenie rzetelności lub wiarygodności informacji o produktach, usługach lub działaniach będących przedmiotem odpowiedzialności naszego klienta. Usługi tego rodzaju są wykonywane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej (ISA) lub Międzynarodowymi Standardami Usług Pokrewnych (ISRS) oraz odpowiednimi standardami krajowymi.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij

Doradztwo w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej

Zespół doradztwa rachunkowego KPMG to rofesjonaliści posiadający wieloletnie doświadczenie z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości. Większość z członków naszego zespołu posiada uprawnienia biegłego rewidenta i/lub ACCA.

 
Więcej

Kontakt

Zarządzanie ryzykiem finansowym

Zespół audytu instytucji finansowych ściśle współpracuje z ekspertami z grupy zarządzania ryzykiem finansowym w dziedzinie instrumentów finansowych, wymogów kapitałowych oraz zarządzania ryzykiem.

 
Więcej

Doradztwo w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej

Zespół doradztwa rachunkowego KPMG to rofesjonaliści posiadający wieloletnie doświadczenie z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości. Większość z członków naszego zespołu posiada uprawnienia biegłego rewidenta i/lub ACCA.

 
Więcej

Instytut Komitetów Audytu

Celem Instytutu jest dostarczanie członkom Komitetów i Rad Nadzorczych praktycznych wskazówek i spostrzeżeń, a także stwarzanie możliwości wymiany poglądów ukierunkowanych na wzmacnianie nadzoru nad sprawozdawczością finansową i jakością badania sprawozdania finansowego

 
Więcej